7
Yaalu nyupararrapula nyinaku?
Mirlimirlirniyan julyju ngayukarti wakarnu kurtingu. Karniyan mirlimirli jiingkalu japinu jilanya, “Mayitpi Jiijajmili walyja nyupaparni nyinakura?, mayitpi paki.” Yiipiyan nyupawinti nyinani, palujanuyan mirta kulilku nyupa kujupakarti yankuraku. Yiipi nyupararrapulan nyinani, kara yirnalu japilku wanti ngarrirakupula, palujanura wantilu mirta pakijulkura, yirnilu ngarrikura yirnangka palungka. Kara yiipi wantilu japilku yirna ngarrirakupula, palujanura yirnalu mirta pakijulkura, yirnipula ngarrikura. Wanti jiingara yirnaku walyja nyinani, kara puntaji yirna palunya wantiku walyja nyinani. Palujanupula yirni palu kujarra ngarrikura. Palujanupulan mayitpi jaalpu nyupararra wangkaku, Mamarapulan japilkuraku, wiikingka kujungkalupulan palungka wangkaraku. Palujanurapula jaalpulu wululu Mama japinma!, mirtapulan kujungka ngarrima! Kayilapapulan marlaku kujungka ngarriku. Mirtapulan rawa jaalpu nyina!, paki, marlakupula yarra pipurru kujungka ngarri!, nyupa kujupakajangkamarra, malpuku maajaluntapula muunpungkujaku nyupa kujupangkapulan ngarrijaku. Ngayulurna kulini, jilanyanyurra nyupararra nyinaraku, mirta Jiijajju julyju wajarnu yaalupula nyupararra nyinakura, paki. Ngayurna wulu mirta nyupawinti nyinani. Mamalurni nintinu ngayurna mirta nyupawinti nyinakura, ka-jananya kujupakaja nintinu nyupawintiya nyinakura. Kulinirna mayitpinyurra nyupaparni nyinakura, ngayuyuru.
Karlkiyan nyinapayi nyupaparni, ka kuwarriyan nyinani, nyupaparni. Karlkiyan nyinani nyupaparni, nyupa walyja-ngkuya julyju miturringu. Jiikajarnantaya kulini, nyupaparniyan wulu nyinakura, ngayuyuru. Yiipiyan karlkinju kulini nyupawinti nyinaraku, yankunyurra nyupa manku, kanyurra wulu nyinakura, nyupa paluwinti. Yiipiyan karlki kujupalu kulini nyupawinti nyinakura, palujanuyan kulini jilanya, “Mirtarna nyupa manku, jumajirna Mamamili warrkamu ngapini.” Palujanu mayiti kujulu kulilku jilanya, “Wululurna kulini nyuparna mankuraku.” Ka ngayulurnantaya Puulju wajani jilanya. Yiipi jilanyanyurra kulilku, yankuranyurra nyupa mankura, jumaji nyupa kujupa kujupakutuyan yankujaku.
10 Karlki kujupayan nyupawintikaja nyinani. Kulinirna wuluyan nyupawinti nyinakura. Maaja Jiijajju-lanya wajarnu jilanya. Yiipila nyupawinti nyinani, mirtala nyupa junku yanku, ngampurrju kanyilku. Yiipi wantilu palumili nyupa junku yanku, palujanu 11 wulu nyupaparni nyinakura. Ka yiipi palu wantilu kulini marlaku yankurakulu palumili nyupakarti, kawalyapula palu kujarra wangkaku, kapula marlaku yanku nyinaku. Kanyurra yirnakajalu mirta-ngkuyan wanti walyja kurtiwa!
12 Julyju Jiijajju-lanya wangka paluwiyaju wajarnu yaalula nyupararra nyinaraku, mirta wangka kujupa wajarnu, yaalula nyupararra nyinaraku. Ngayuluwiyajurna jilanya kulini. Wangka ngaarnantaya yirnakajaku wajani. Yiipi wanti nyuntumili mirta Jiijajmili walyja nyinani, ka kulini nyuntungkanta wulu nyinaraku, palujanupulan nyupararra wulu nyinakura. Palujanun mirta wanti palu junku yankura, paki. 13 Wangka ngaarnantaya wantikajaku wajani. Yiipi yirna nyuntumili mirta Jiijajmili walyja nyinani, ka kulini nyuntungkanta wulu nyinaraku, palujanupulan nyupararra wulu nyinakura. Palujanun mirta yirna palu junku yankura, paki. 14 Yirnakajaluya wangka ngaanya ngangkula! Yiipi wanti nyuntumili mirta Jiijajmili walyja nyinani, ka kulini nyuntungkanta wulu nyinaraku, Mama-ngkuya pukurlpa nyinani, nyuntumili wantikukamu nyuntumili jijikajakulurrju. Wantikajaluya wangka ngaanya ngangkula! Yiipi yirna nyuntumili mirta Jiijajmili walyja nyinani, ka kulini nyuntungkanta wulu nyinaraku, Mama-ngkuya pukurlpa nyinani, nyuntumili yirnakukamu nyuntumili jijikajakulurrju.
15 Yiipi wanti nyuntumili mirta Jiijajmili walyja nyinani, kangku parlanyarriku, kanta junku yanku, palujanun kurtingku. Karan mirta nyupa walyja nyinaku jaalpun nyinaku, mirtapulan kujungka nyinakura jurtalungkupulan warrkilkura. Julyjunta Mamalu kulinu palumiliran walyja nyinakura, jurtaparni. 16 Mayitpi kujupawanan kulilku jilanya, “Ngayumili nyupa Jiijajkura ngurrpa nyinani, palulurni kulini ngayurni junku yankuraku. Ngayulurna kawalyalu marrkulku kujungkaliju nyinakura. Palujanu mayitpi palulurni kulilku, ka Jiijajmili walyjarriku.” Ka ngayulu Puuljurnanta wajani jilanya. Mayitpin nyuntu purtu wangkaku paluku, Jiijajmili walyjarriraku. Palujanu yiipi wanti palulu nyurilu kulini, junku yankurakunta, palujanun nyuntulu kurtingku, jaalpuyilan nyinamalpa.
Mamamili wangkakula yirninyju nyinaku
17 Jaaji kujupa kujupangkarna-jananya wangka jilanya wajalpayi. Yiipin nyuntu kirrijilu Jiijajmili wangka kulilku ka palumili walyjarriku, palujanun wulu kirriji nyinakura. Yiipin nyuntu nyupawintilu Jiijajmili wangka kulilku ka palumili walyjarriku, palujanun wulu nyupawinti nyinakura. Jilanyanyurra wulu nyinakura kuwarrirnantaya wajani. 18 Yiipintaya nyuntu julyju yirnamanu, palujanun pukurlpa nyinakura Jiijajku, mirtayan jilanya kulila!, “Ngayurniya junkungara, mirtarniya yirnamanngara, jumajirna ngayu Jiijajmili walyja nyinani.” Yiipintaya nyuntu julyju mirta yirnamanu, palujanun pukurlpa nyinakura Jiijajku, mirtayan jilanya kulila!, “Ngayurniya yirnamanngara, karnara kunyjunyu Jiijajku yirna nyinangara.” 19 Mirtanyurra kulila!, yirnarriraku, Mamamili wangkakuwiyajuraya junga nyinama! 20 Puuljurna-nyurranya wangka kujupa wajani. Yiipin nyuntu maajalu Jiijajmili wangka kulilku ka palumili walyjarriku, palujanu-janampan wulu maaja nyinakura. Yiipin nyuntu nyupawintilu Jiijajmili wangka kulilku ka palumili walyjarriku, palujanun wulu nyupawinti nyinakura. 21 Yiipin nyuntu maaja kujupakura warrkamupurluka nyinani Jiijajmili walyja, palujanun warrkamupurlukara wulu pukurlpa nyinakura. Yiipinta nyuntumili maajalu wajalku mirtan warrkamurriraku, palujanun yankun nyinaku kunyjunyu warrkamuparni, maajayuru, mirta warrkamupurlukayuru, paki. 22 Yiipiran maaja kujupaku warrkamupurluka nyinani, wulu pukurlpa nyinama!, jilanya kulila!, “Ngayurnara Jiijajmili warrkamupurluka nyinani, palumili walyja.” Yiipiran warrkamupurlukaku maaja nyinani, wulu pukurlpa nyinama!, jilanya kulila!, “Ngayurnara Jiijajmili warrkamupurluka nyinani, palumili walyja.” 23 Jiijaj Kurayijpa-ngkuya miturringu kayilapa-ngkuya Mamalu walykukaja warningu. Ka-ngkuya Mama maaja maju nyinani. Paluwiyajunyurra kulilku, karayan junga nyinakura, palumili warrkamupurlukakaja. 24 Yiipin Jiijajmili nyinani, karan maaja kujupaku warrkamupurluka nyinani, palujanura wulu warrkamupurluka nyinama! Yiipin Jiijajmili nyinani, karan warrkamupurlukaku maaja nyinani, palujanura wulu maaja nyinama!
Yaaluya jingkulpalakaja nyinakura?
25 Karlkiyan nyupaparni nyinani, mirtayan julyju nyupawinti nyinapayi. Jiikajaluya wangka ngaanya ngangkula! Mirta maajalu Jiijajju wajarnu, yaalula nyupaparnikaja nyinakura, paki. Karnantaya ngayulu walyjalu kuliraka wajani wangka jilanya. Mamalurni junu Jiijajmili jakurlpurluka karninyurra kulilkura, wangkakajarna jungalu wajani. 26 Jiijajmili parlanykajalu-lanyaya warrkiraka pungkuni, ka-lampaya yarnnga kujupa parlanypa nyinani. Palujanurna kulini, kunyjunyuya nyina nyupaparni! 27 Karlki kujupayan nyupawinti nyinani, kayilapayan wulu nyupawinti nyinakura. Ka karlki kujupayan nyupaparni nyinani, jumaji-ngkuya nyupakaja miturringu, ka karlkinjuntaya junu yanu. Nyunturtinpanyurra wulu nyupaparni nyinakura, mirtanyurra nyupa kujupa mankuraku, paki. 28 Yiipi karlkilunyurra kulini nyupanyurra mankuraku, kunyjunyuluya marra!, kanyurra nyupawinti nyinaku. Jilanyakura Mama ngarnawarrapurluka pukurlpa nyinani. Yiipi-pulanya parlanykajalu warrkilkuka pungkumalpa, mayitpi yirnalu purtu kulilku palumili wantikamu jijikaja ngampurrju kanyilkura. Jilanyangkamarrarnantaya wajani, kuwarrinyurra mirta nyupakaja mankuraku.
29 Walyjakajaluya wangka ngaanya ngangkula! Kurlunga-lanya maaja Jiijajpa yankuni, palumili walyjakaja-lanya mankuraku. Kunyjunyuya nyinama!, tayimu ngamurrini, ka mirtanyurra nyupakuwiyaju wululu kulinma! Jiijajju-lanya wulikajangulyu manku, nyupaparnikamu nyupawintikaja. 30 Ka palu tayimu yiipiyan pukurlpa yikarrini, kayilapantaya Jiijajju yankurni ka manku. Ka yiipiyan karlki kujupakaja yulani, kayilapantaya Jiijajju yankurni ka manku. Ka yiipiyan karlki kujupakajalu wartakaja payamuninpa, Jiijajjuntaya yankurni ka manku. Ka yiipiyan karlki kujupakaja maniparni nyininpa, Jiijajjuntaya yankurni ka manku. 31 Ka yiipiyan karlki kujupakaja pukurlpa nyinani, kanyurra kulini jilanya, “Parna ngaangkarna pukurlpa nyinani, wulurna parna ngaangka nyinakura.” Palujanu Jiijajjuntaya wangka palu kulilku junku, kantaya yankurni ka manku. Palunyajanu parna ngaanga pakirriku.
32 Kulinirna Jiijajmili walyjakajayan pukurlpa nyinakura, mirtayan ngunjulpa nyinakura. Yiipi yirna nyupaparni pukurlpa nyinani Mamamili warrkamuwiyaju kuliraka ngapini. Palujanu jilanya kulini, “Ngayulurna Mamamili warrkamuwiyaju ngapilkura.” 33 Kayilapa yirnalu nyupawintilu kulini jilanya, “Ngayurna warrkamurriku mani mankuraku, karna nyupakamu jijikaja ngampurrju kanyilkura.” 34 Jii ngula nyupawintinga ngunjularriku jilanya, “Yaalurna Mamamili warrkamu ngapilku?, jumajirna warrkamu kujupa ngapini.” Kujupakuraya wangkaku ngangkula! Wanti karlkinpaya nyininpa nyupaparni, julyjuya nyupaparni nyinapayi. Ka karlkin kujupaya nyinani nyupaparni, jumaji nyupa-janampaya miturringu, ka karlkinju-jananyaya junu yanu. Jiikajaluya wantikajalu Mamamili warrkamuwiyaju kuliraka ngapini. Karaya junga Mamaku nyinani, mirtaya kulini walykukajaya ngapilkuraku. Kayilapaya wantilu nyupawintilu kulini jilanya, “Ngayurna ngurrangka warrkamurriku, karna nyupakamu jijikaja ngampurrju kanyilku.”
35 Wangka jiikajarnantaya wajarnu kulilkurakuyan, karayan Mamaku junga nyinakura. Mirtayan ngunjularriku jilanya, “Yaalurna nyupa mankura?”, jurraya! Jungawiyajuraya Mamaku nyinama!
36 Kujupakajaluya wangka ngaanya ngangkula!, jamartajanukajalu Jiijajmili walyjakajalu. Yiipin yirnalu kulini, wanti mankuraku, kaya palumili walyjakajalu kunyjunyulu wajanu, palujanun yankuka manku. Kapulan kunyjunyu nyupararra nyinaku. 37 Ka yiipi yirna kujupalu kulini wanti mirta mankuraku, palujanu jilanya kulilku, “Wanti jiirna junku, Mamamili warrkamurna ngapilku, nyupaparnilu.” Jilanya martu palunga kunyjunyu nyupaparni nyinaku. 38 Yiipi ngula martu palulu kulilku wanti jii mankuraku. Jilanyanga kunyjunyu. Ka yiipi martu palulu kulilku wanti mirta mankuraku, ka wululu kulilku Mamamili warrkamu ngapilkuraku nyupaparnilu, palujanu jilanyanga kunyjunyuminyirri.
39 Yiipi wanti nyupawinti nyinani. Palujanura junga wulu nyinakura palumili nyupaku, jampa miturriku. Ka yiipi yirna palu miturriku, palujanunga yiipi wanti palulu kulilku yirna kujupa mankuraku, jilanyanga kunyjunyu. Ka jiilunga Jiijajmili walyjawiyaju mankuraku. 40 Yiipi wanti jiilu kulilku mirta yirna kujupa mankuraku, ka kulilku Mamamili warrkamu ngapilkuraku, palujanu pukurlpaminyirri nyinaku. Jilanyarna ngayulu kulini pukurlpaminyirri nyinaku, Mamamili Kuurtilurni nintinu.