7
Ti maa Melquisedec ni kuu da rey ñuu Salem, ti ni kuu da sutu nuu Yandios kuñaꞌnu xaan. Ti ni jan nujnaꞌan da Abraham na vendii da nu ni kundee da ni ka kanaa da jiin taka ga rey un, ti jnuꞌun ni jikantaꞌu da nuu Yandios kuu ja na chindee ya Abraham. Ti taka uxi ndajniñu ja ni skenchaa Abraham nuu taka rey un, ni jaꞌa da ɨɨn ɨɨn taka yukan nuu sutu Melquisedec. Ti sɨvɨ Melquisedec kuni kaꞌan “Rey ja saꞌa niña jniñu ndaa.” Ti suni nani da rey ñuu Salem, ti jnuꞌun Salem kuni kaꞌan “Rey saꞌa ja na kukuee.” Ti jiin yukan suni nani da: “Rey ni saꞌa ja ni iyo ndee, ni iyo sɨɨ ini yɨvɨ.” Ti tu kaꞌan tutu ii Yandios jnuꞌun sɨkɨ Melquisedec ja ni iyo tata da, ni iyo nana da, ni tu ndenda ni ɨɨn jnaꞌan da janaꞌan. Ti suni tu kaꞌan nuu tutu ii nama ni kaku da, ni nama ni jiꞌi da. Chi ni kuu da sutu nanu kuu Jesús, Seꞌe Yandios, chi ja kuu saa ni ni siin jniñu da ja kuu da sutu.
Ti kani ini taka ra naa ra nasa ni kuñaꞌnu Melquisedec, ja undi tata yo Abraham najanaꞌan. Suni ni kuñaꞌnu da, ko ni jaꞌa da ɨɨn ɨɨn ndajniñu nuu taka uxi ja ni kenchaa da nuu taka ga rey un. Ti ja ka jini yo ja taka uxi ndajniñu ja ka niꞌin yɨvɨ, na kuaꞌa i ɨɨn ɨɨn nuu taka chaa ka kuu sutu, chaa ni ka kuu jnaꞌan Leví najanaꞌan. Ti siaꞌan ni kuu nava kaꞌan ley Moisés. Ti ni ka kiꞌin da nuu yɨvɨ vasu ka kuu i jnaꞌan da, vasu maa ɨɨn ni Abraham ni kuu tata da naa da. Ti Melquisedec vasu tu ni kuu da jnaꞌan Leví janaꞌan, ti vasu siaꞌan, ko ni kiꞌin da ɨɨn ɨɨn nuu sɨkɨ taka uxi ja ni jaꞌa Abraham nuu da. Ti suni ni jikantaꞌu da nuu Yandios ja na chindee ya Abraham, vasu Abraham ni kuu maa chaa ni chisojnuꞌun ya nuu.
Ti jini vaꞌa yo ja chaa kuñaꞌnu ga kuu ja ni jikantaꞌu nuu Yandios ja kuu ɨɨn chaa nukuu. Ti vijna chi taka sutu ka kiꞌin da ɨɨn ɨɨn nuu sɨkɨ taka uxi ja ka ñavaꞌa yɨvɨ naa i, vasu taka sutu un suni kuū da, ti nasiaꞌa da jniñu da nuu ɨnga chaa. Ti Melquisedec suni ni kiꞌin da, ko ja sɨkɨ maa da chi kaꞌan tutu ii Yandios ja siin jniñu da nanu ja chaku da undi vijna. Ti suni kuu kaꞌan yo ja Leví, chaa ni kiꞌin ɨɨn ɨɨn nuu taka uxi ndajniñu ka ñavaꞌa yɨvɨ, ti suni saꞌa yo ja nuu maa da ni kiꞌin Melquisedec ɨɨn ɨɨn nuu sɨkɨ taka uxi un. Chi ja ni jaꞌa Abraham nuu Melquisedec, ti yukan kuu ja suni ja ni jaꞌa da nuu maa Leví jiin tendɨꞌɨ jnaꞌan da ja kii. 10 Chi nuu jnaꞌan da ja ni xnukoo tata yo Abraham janaꞌan ni kuu Leví, ti vasu changa ga kaku da kɨvɨ ni ka ndejnaꞌan Melquisedec jiin Abraham. Ti nanu ja ni jaꞌa Leví uxi nuu ɨɨn ɨɨn un kuu ja ni jaꞌa Abraham.
11 Ti nuu jnaꞌan Leví janaꞌan ni kii sutu Aarón jiin taka sutu ni kikoyo ga. Ti taka da ni ka xnaꞌan ley Yandios nuu yɨvɨ Israel janaꞌan. Sa ti ni kuu saꞌa ndixia da ja kendo ndaa yɨvɨ jiin ley un niku, ti va tukaa kanuu ja na nukuɨñɨ ɨnga nuu sutu ja kuu Aarón jiin taka ga jnaꞌan da. Ti ɨnga nuu sutu un kuu Cristo ja kuu nanu ni kuu Melquisedec. Chi sa ti ni ka siuku ndaa ndɨ kuɨtɨ da jiin taka jnuꞌun un, va ja ni ka kundaa taka yɨvɨ Israel niku. Va tu kanuu ja kii nukuɨñɨ ɨnga sutu nuu jnaꞌan Aarón, ko ja yukan suꞌva ni kii ɨnga sutu nanu ni kii sutu Melquisedec. 12 Ko nu na nasama ɨnga sutu, ti suni nasama da ley xndaku da. 13 Nusa ti ni sama ndixia ley yukan, chi kaꞌan nuu tutu ii Yandios ja Jitoꞌo Jesús ni kuu ɨnga nuu sutu, ti ni kaku ya nuu ɨnga jnaꞌan da janaꞌan, ti nuu jnaꞌan da un ni kaku ya un, ni ɨɨn kuɨtɨ ɨnga sutu tukaa ni ka kenda un. 14 Chi jini vaꞌa yo ja nuu jnaꞌan Judá ni kaku Jitoꞌo. Ti sɨkɨ jnaꞌan un tu ni kaꞌan kuɨtɨ Moisés ja ni ka kuu i sutu.
15 Ti sɨkɨ yukan jini vaꞌa yo ja Cristo ni nukuɨñɨ ya ja kuu ya ɨnga nuu sutu nanu ni kuu Melquisedec. 16 Ti tu ni kuu ya sutu ja ni ka kaku nuu jnaꞌan Leví nava ni kaꞌan ley janaꞌan, chi maa ya kuu sutu sɨkɨ ja ndiso ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu ja na kuchaku ya ja kuu saa ni, ti tu naa kuɨtɨ ya. 17 Chi sɨkɨ maa Jesús kaꞌan Yandios nuu tutu ii ya:
Kuu ra sutu ja kuu saa ni, nanu sutu Melquisedec.
Ni kachi tutu.
18 Ti jniñu ni taꞌu ley janaꞌan ja kuu taka sutu, chi ni naa vijna, chi tu ni niꞌin jniñu ja kendo ja kuu saa ni. 19 Chi ley ni jaꞌa ya nuu Moisés, tu ni siuku ndaa kuɨtɨ un ja kendo ndaa yɨvɨ nuu Yandios. Ko vijna iyo ɨɨn jnuꞌun ndee ini jiin jnuꞌun kaꞌan ɨnga sutu un, chi jiin jnuꞌun un kuyajni yo nuu maa Yandios. 20 Ja yukan ni kaꞌan ndaa Yandios ja Jesús kuu sutu yo. 21 Chi taka chaa un, tu ni kachi maa Yandios ja na kuu da sutu. Chi nɨnɨ ja kuu maa Jesús ni kaꞌan kaji Yandios ja na kuu ya sutu, chi kaꞌan nuu tutu ii:
Ni chisojnuꞌun teyɨɨ Jitoꞌo Yandios, ti tu nakaka yata kuɨtɨ ini ya.
Kuu ra sutu ja kuu saa ni, nanu ni kuu sutu Melquisedec.
Ni kachi tutu.
22 Ti sɨkɨ jnuꞌun ni kaꞌan Yandios un, ni kenda ɨɨn jniñu vaꞌa ga ti ansu maa ley janaꞌan, chi maa Jesús ni siuku ndaa kuɨtɨ ya jnuꞌun teyɨɨ ni kaꞌan Yandios. 23 Ti taka ga sutu un, chi ni ka iyo kuaꞌa da, ko taka da ni ka jiꞌi, ti tu ni kuu kuñɨɨ da ja kuu saa ni. 24 Ja yukan kuu ja taka sutu un ni ka jiꞌi da, ko vijna maa Jesús tu kuú kuɨtɨ ya, ti kuñɨɨ ya ja kuu saa ni. Ti taka jniñu saꞌa ya tu naa, vanuxia chaku ya siaꞌan ni. 25 Ja yukan kuu ja ndiso jniñu ya ja na nama ya yɨvɨ ja na kuchaku i ja kuu saa ni nu na natuꞌva i nuu Yandios sɨkɨ jniñu ni saꞌa Cristo. Chi chaku ya siaꞌan ni ti kaꞌan ndaꞌu ya jaꞌa i nuu Yandios.
26 Ja siaꞌan kuu ja ɨɨn sutu kuñaꞌnu xaan kuu Jesús ja ndiso jniñu ya nuu yo. Chi sutu ii kuu ya, ti tu iyo ni ɨɨn kuachi nuu ya, iyo ndoo kuɨtɨ ya, ti tu yɨꞌɨ ya jiin yɨvɨ ka saꞌa kuachi, chi kuñaꞌnu xaan ga ya ja kuu taka ga jniñu ñaꞌnu, undi nuu maa andɨvɨ kuñaꞌnu ya. 27 Ti maa ya tu nandɨꞌɨ ya ja saꞌa ya nanu ni ka saꞌa taka sutu ni ka kuñaꞌnu Israel janaꞌan, ja ni ka kɨvɨ da ni ka soko da kuɨtɨ ja kuu nuu kuachi maa da xnakan, ti ni ka soko da kuɨtɨ nuu kuachi yɨvɨ naa i. Chi ɨɨn jinu ni soko ya maa ya jaꞌa yo ja kuu saa ni. 28 Chi jiin ley ni jaꞌa Yandios nuu Moisés, ni ka nukuɨñɨ taka sutu ka kuñaꞌnu nuu yɨvɨ vasu ni ka saꞌa da kuachi, ti sɨkɨ un tu ni kuu ja siuku ndaa kuɨtɨ da. Yukan ti kuee ga ti ni kaꞌan Yandios. Ti jiin jnuꞌun ni kaꞌan ya yukan, ni jani ya Seꞌe ya ja na kuu ya sutu kuñaꞌnu ga, chi maa ɨɨn ni ya ni siuku ndaa kuɨtɨ ja kuu saa ni.
Kaꞌan Jesús jaꞌa yo nuu Yandios ja iyo ɨɨn jniñu jaa