9
Ti jnuꞌun najanaꞌan un ni taꞌu ndaa jniñu nasa chiñuꞌun yɨvɨ Yandios, jiin nasa koo seꞌe ii nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Ti ni ka saꞌa i ɨɨn veꞌe ii ja ni ka saꞌa i jiin ñɨɨ, ti ni iyo uu veꞌe. Ti ini ɨɨn veꞌe ja nani veꞌe ii, ni kundichi ɨɨn candelero oro, jiin mesa oro ni kunchuku staa stila ii nuu. Ti ni iyo ɨɨn saꞌma ndita ja sasɨɨn ɨnga veꞌe ja nani veꞌe ii xaan ga. Ti ini yukan ni iyo ɨɨn altar niña oro, nuu kayu suxia kutu vixi. Ti suni ni iyo ɨɨn jajnu nuu kañuꞌun ley ni jaꞌa Yandios nuu Moisés, ti nɨ tuꞌu sɨkɨ jajnu un ni ka nakuaka i niña oro, ti ini jajnu un kande ɨɨn tɨndoꞌo ja ñuꞌun ɨɨn nuu staa ii nani maná ja kuni kaꞌan staa ni kii undi nuu andɨvɨ. Ti suni yukan kande yujnu sutu ni kuñaꞌnu ni nani Aarón ja ni nenenduu yuku i, jiin laja yuu nuu yoso ley ni jaꞌa Yandios nuu Moisés. Ti sɨkɨ jajnu un kanchuku uu nuu ángel ka iyo ndijin ja ka xnaꞌan ja yukan kancha maa Yandios kuñaꞌnu. Ti jiin ndijin i un ka jasɨ i nuu nɨñɨ kuɨtɨ kanchuku yuyu sɨkɨ jajnu un, ja yukan ni kuu nuu ni iyo jnuꞌun kaꞌnu ini Yandios nuu yɨvɨ. Siaꞌan ni kuu ko vijna tukaa kaꞌan yo jnuꞌun un.
Ti na ni jinu taka un, ti nuu nuu ni ka kɨvɨ taka sutu ini veꞌe un ja ka saꞌa jniñu da ja ka kuu da sutu. Ko ɨnga veꞌe ii xaan ga un, tu kuu kɨvɨ savaꞌa ni ga sutu xi savaꞌa ni ga yɨvɨ. Chi maa ɨɨn ni sutu kuñaꞌnu ga un kuu ja kɨvɨ ɨɨn vanuxi ni jinu ja kuu nɨ kuiya. Ti suni tu kuu kɨvɨ da nu tu iyo nɨñɨ kuɨtɨ ja soko ja nuu Yandios ja kuu nuu kuachi maa da jiin nuu kuachi yɨvɨ ni ka saꞌa naa i, ja tu ni ka jini i ja ni kuu ɨɨn kuachi. Ti jiin jnuꞌun un ni xnaꞌan Espíritu Santo ja na ni iyo ga veꞌe ii nuu ñuyɨvɨ janaꞌan, ti tu iyo jnuꞌun ja kɨvɨkoyo yɨvɨ nuu ii xaan ga un. Chi taka yukan kuu ja xnaꞌan nuu yo nasa kuu kɨvɨ vijna. Chi taka i ni ka soko ndajniñu ja kuu taꞌu jiin kuɨtɨ nuu Yandios, vasu tu ni kuu sandoo ɨɨn jinu ni inijnuni i. 10 Chi taka ja ni ka saꞌa i ini veꞌe ii janaꞌan un, ni kuu ja sɨkɨ yɨkɨ kuñu yo, nasa kaji yo, nasa koꞌo yo, nasa ndundoo yo. Ti ni jajniñu yukan undi ni kii Cristo jiin ɨɨn jniñu ñaꞌnu ga, ja undi sa ti tukaa ga ni siin.
11 Ti vijna chi ja ni kii Cristo, ti maa ya kuu sutu kuñaꞌnu xaan ga, chi ndiso ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu, ti ni niꞌin ya ja taka ja kuni kuaꞌa Yandios nuu yo. Ti maa ya kuu sutu nuu veꞌe ii ga undi andɨvɨ ja kuñaꞌnu ga ti vaꞌa ga, ansu veꞌe ii janaꞌan, chi ansu jiin ndaꞌa yɨvɨ ni kuu ja kachi yo ja nanu ñuyɨvɨ jaꞌa kuu. 12 Ti ja ni kɨvɨ ya nuu andɨvɨ nuu kancha Yandios nuu ii xaan ga, tu ni soko ya nɨñɨ ndixiꞌyu xi nɨñɨ chelu, chi ni jatɨ ya nɨñɨ maa ya na ni jiꞌi ya. Ti jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya un ni kuu ɨɨn jinu ni ja kuu saa ni, ja ni soko ya maa ya nuu Yandios ja sɨkɨ yo, ti sa ni kɨvɨ ya andɨvɨ. Ti siaꞌan ni nama ya yoꞌo ja na kuchaku yo ja kuu saa ni. 13 Ti ja na nundoo yɨvɨ un ni ka soko da nɨñɨ xndɨkɨ jiin nɨñɨ ndixiꞌyu, jiin chelu kuachi ja na kayu nuu altar un, kiꞌin da yaa un ti joso da sɨkɨ yɨvɨ ja na ndundoo i. Yukan na ti ndundoo tuku i ja chiñuꞌun i Yandios. Chi nava na ndundoo yɨvɨ un ti ka soko da nɨñɨ xndɨkɨ jiin nɨñɨ ndixiꞌyu, ti yaa chelu kuachi ja ni kayu nuu altar kuu ja joso da nuu taka yɨvɨ ja na ndundoo i, ti siukan ndundoo tuku i ja chiñuꞌun i Yandios. 14 ¿Nu siaꞌan ni iyo, ti ansu ii ga nɨñɨ Cristo nu? Jandaa kuu ja ii ga, ko maa Espíritu ni chindee ja na siuku ndaa kuɨtɨ ya jniñu un, ti siaꞌan ni saꞌa Espíritu, chi ɨɨn ni kuu Espíritu jiin Cristo ja kuu saa ni. Ti jnuꞌun janaꞌan un ni jajniñu nɨñɨ taka kuɨtɨ. Ko kuñaꞌnu xaan ga jniñu ni saꞌa maa Cristo jiin nɨñɨ ya ja ni jatɨ ya na ni jiꞌi ya, chi jiin jniñu ñaꞌnu un ni sandoo Cristo yoꞌo naa yo nava tukaa kuncha kuachi yo jiin inijnuni yo, nava yukan na ti tukaa kundiyo ini yo ja saꞌa yo jniñu kueꞌe, ja sasɨɨn yo maa yo nuu Yandios, ti naa yo. Chi suꞌva ɨɨn jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo. Yukan saꞌa ja nɨnɨ na kundiyo ini yo saꞌa yo mani jniñu ja kuu nuu maa Yandios, chi maa ni ya kuu Ya chaku.
15 Ti sɨkɨ jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo ja ni jiꞌi ya, yukan kuu ja ndisojniñu ya nava ni iyo jnuꞌun jaa ja kancha ya maꞌñu sava jiin yo ja kuu nuu Yandios. Chi na ni jiꞌi ya ni chunaa ya taka kuachi yɨvɨ nava ni iyo jnuꞌun janaꞌan ja ni jaꞌa Yandios nuu Moisés. Ti jiin jniñu ñaꞌnu ni saꞌa Cristo na ni jiꞌi ya ni jaꞌa ya jandaa ja ni siuku ndaa kuɨtɨ ya jnuꞌun Yandios yukan nuu taka yɨvɨ ja kana ya, ti jnuꞌun un kuu ja kuaꞌa ya taꞌu nuu yɨvɨ un ja kuu saa ni.
16 Chi jini yo ja ka iyo yɨvɨ ka saꞌa ɨɨn jniñu ja ka kaꞌan sɨkɨ yaji ja kuu seꞌe i, ti nijniñu un undi nu ni jiꞌi yɨvɨ xiin ñuꞌun un. Ti nu iyo ɨɨn jnuꞌun, jini yo ja nu ɨɨn chaa na saꞌa da ɨɨn tutu ja kaꞌan ja kuaꞌa da taꞌu seꞌe da, ti undi nuu ni jiꞌi da, sa niꞌin jniñu tutu un. 17 Ko nu ni chaku ga yɨvɨ xiin tutu un, ti changa ga kuajniñu, chi undi nu ja ni jiꞌi da, ti sa kuajniñu. 18 Ti ja sɨkɨ jnuꞌun janaꞌan un, suni ni ka jiꞌi kuɨtɨ, ti ni ka jatɨ tɨ nɨñɨ tɨ, ja jiin yukan ni kundaa nava kaꞌan jnuꞌun janaꞌan un. 19 Chi na ni kaꞌan Moisés nava ni iyo jnuꞌun yoso nuu ley un nuu ndɨꞌɨ nación Israel, ti ni kiꞌin da nɨñɨ chelu un jiin nɨñɨ ndixiꞌyu, sakanuu da jiin nducha, ti kiꞌin da ixi kuaꞌa, jiin yuku hisopo ti joso yuyu da nɨñɨ un sɨkɨ tutu ley Yandios jiin sɨkɨ tendɨꞌɨ yɨvɨ naa i. 20 Ti ni kachi Moisés: “Jaꞌa kuu nɨñɨ ja kuaꞌa jandaa sɨkɨ jniñu ni saꞌa Yandios jiin yo”, ni kachi da. 21 Ti suni ni joso Moisés nɨñɨ un ini veꞌe ii ja ni kuu jiin ñɨɨ, jiin sɨkɨ taka ndajniñu ja ka jajniñu da ja ni ka chiñuꞌun da Yandios. 22 Ti ja sɨkɨ jnuꞌun janaꞌan un, ja yajni ndɨꞌɨ, chi kaꞌan ndaa ley Yandios ja na ndundoo jiin nɨñɨ kuɨtɨ. Chi nu tu katɨ nɨñɨ kuɨtɨ un, ti tu kuu kuankaꞌnu ini Yandios nuu kuachi yɨvɨ un.
Ni nasoko Cristo maa ya ja ni kenchaa ya kuachi yo
23 Ti ja nava ni iyo jnuꞌun janaꞌan un, ti taka ndajniñu ni ka jajniñu da ini veꞌe ii, ja ni ndundoo jiin nɨñɨ kuɨtɨ un, tu ni ka nduu nava kaa nuu maa andɨvɨ. Chi ja na nduu nava kaa nuu andɨvɨ, ti nandɨꞌɨ un ɨɨn jniñu kanuu ga ja kuu taka jniñu ni kuu un. 24 Ti Cristo chi tu ni kɨvɨ ya nuu ɨɨn veꞌe ii ja ni saꞌa yɨvɨ, ja na saꞌa ya ɨɨn jniñu nanu ka saꞌa da ini veꞌe ii un najanaꞌan un. Chi jniñu janaꞌan un ni stuu ndaa ɨnga jniñu ñaꞌnu ga ja ni saꞌa Cristo, ti jiin yukan ni ka kendo ndaa yo nuu Yandios. Ti sɨkɨ jniñu ñaꞌnu un, ja ni kɨvɨ Cristo andɨvɨ nuu kancha Yandios, ti yukan kancha ya kaꞌan ya jaꞌa yo naa yo. 25 Ti maa sutu Israel ka kuñaꞌnu ga un ni ka kɨvɨ da naa kuiya ini veꞌe ii ja soko da nɨñɨ kuɨtɨ. Ko Cristo tu ni saꞌa ya siukan, ja soko ya maa ya tɨjnɨ jinu, chi ɨɨn jinu ni ni soko ya maa ya ja kuu tendɨꞌɨ yo. 26 Chi nu ni saꞌa Cristo siaꞌan nanu ni ka saꞌa sutu ni ka kuñaꞌnu ga nuu nación Israel un, ti va taka kuiya soko ya maa ya ja na kuū ya, undi na ni jankoo ñuyɨvɨ ti undi vijna ja kenchaa ya kuachi. Ti tuu, chi kɨvɨ ja kuan ndɨꞌɨ jaꞌa ni kenda ndijin ya ɨɨn jinu ni ja kuu saa ni, ti ni soko ya maa ya ja ni kenchaa ya kuachi yo, ja tukaa ga kuñaꞌnu kuachi un sɨkɨ yo. 27 Ti siaꞌan nanu ka jiꞌi yɨvɨ ɨɨn jinu ni, ti suni siaꞌan kii juicio ja xndichi Yandios i, ja na saꞌa ndaa ya taka jniñu ni ka saꞌa i nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, 28 ti suni siukan ni jiꞌi Cristo ɨɨn jinu ni ja ni soko ya maa ya ja ni nakiꞌin ya kuachi yɨvɨ naa i na ni ndoꞌo ya nundoꞌo. Yukan ti jaa ɨɨn kɨvɨ nu nchaa ndijin tuku ya ɨnga jinu, ko ansu ja soko ya maa ya ja na kenchaa ya kuachi, chi sa suꞌva kii nakinseꞌe ya yɨvɨ ka ndatu ja nchaa ya.