3
Ndeꞌe naa ra, na xaan ga ni kundaꞌu ini Yandios yoꞌo ja na konani yo seꞌe ya, ti suu ndixia ka kuu yo. Ja yukan kuu ja yɨvɨ ka jika ichi ñuyɨvɨ jaꞌa, tu ka nakuni i yoꞌo, chi ni nuu maa Jitoꞌo Jesús, tu ni ka nakuni i. Ñani naa ra, vijna ti ja ka kuu yo seꞌe Yandios, ko changa ga kuni yo nasa koo yo kɨvɨ na nchaa Jesús tuku. Ko ja ka jini yo ja kɨvɨ na nchaa Cristo Jesús, ti nduu yo nanu kaa maa ya, chi kuni yo nuu ya nasa kaa maa ya. Ti nu ka ñukuu ini yo ja na kuni yo nuu Jesús, ko na sandoo yo maa yo nanu iyo ndoo maa ya.
Ko yɨvɨ ja tu ka chuꞌun ini, ti ka stɨvɨ i ley Yandios ja siaꞌan ka saꞌa i kuachi. Chi kuachi un kuu ja saꞌa ja tu ka chiñuꞌun i ley un. Chi ka jini ra ja ni kii indjin Cristo Jesús nuu ñuyɨvɨ ja ni kii kenchaa ya kuachi yo, vasu tu ni ɨɨn kuachi ni iyo nuu ya. Yukan kuu ja taka yɨvɨ ja ka yɨꞌɨ jiin Cristo, tukaa ga siin yɨ ja saꞌa i kuachi. Ko yɨvɨ ni ka jajnaꞌan ini ti ka siin i ka saꞌa i kuachi, ti va jankɨvɨ ni ka jini yɨvɨ un nuu Jesús, ni tu ka yɨꞌɨ i jiin ya. Roꞌo, seꞌe ri naa ra, na kachi ri ja tu kuandatu ra nuu ni ɨɨn yɨvɨ ja ka kuni xndaꞌu roꞌo naa ra. Chi taka yɨvɨ ka jika ichi Yandios, ka jandatu i jnuꞌun ya, chi ka iyo ndaa ini i. Ti taka yɨvɨ ka saꞌa kuachi un, mani seꞌe kuiꞌna ka kuu i, chi kuiꞌna un siaꞌan ni vaji jiin kuachi undi na ni kejaꞌa ñuyɨvɨ. Ti sɨkɨ yukan kuu ja ni kii Seꞌe Yandios ja ni kii xnaa ya taka jniñu saꞌa kuiꞌna un. Ti yɨvɨ ka yɨꞌɨ jiin Yandios ja ka kuu i seꞌe maa ya, ti tukaa ka siin i saꞌa i kuachi, chi kancha jnuꞌun maa ya jiin yɨ. Tukaa ga ka siin i jiin kuachi, chi ja ni ka kuu i seꞌe Yandios. 10 Yukan jini yo nau ja kuu seꞌe Yandios ti nau ja kuu seꞌe kuiꞌna, chi taka yɨvɨ ka siin jiin kuachi xi ja tu ka kundaꞌu ini ñani jnaꞌan i ja ka yɨꞌɨ jiin Cristo Jesús, ansu seꞌe Yandios ka kuu yɨvɨ un.
Na kundaꞌu ini yo ñani jnaꞌan yo
11 Jaꞌa kuu jnuꞌun ja ni ka jinisoꞌo ra undi na ni ka kejaꞌa ka kandixia ra Cristo Jesús naa ra, ja na kundaꞌu ini yo ñani jnaꞌan yo ka kandixia. 12 Tu saꞌa yo nanu ni saꞌa Cain, ja ni kueꞌe kuiꞌna kuu un maa da, ti ni jaꞌni da ñani da. ¿Ti na siɨkɨ kuu ja ni jaꞌni da ñani da nusa? Kuachi kuu ja tu ni iyo vaꞌa jniñu saꞌa da. Ti ñani da, ni saꞌa tu chaa un mani jniñu ndaa, ɨɨn jniñu ja iyo vaꞌa. 13 Ñani ri naa ra, koto saꞌa kuiꞌya ini ra, nu ka jito uꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa roꞌo naa ra, ti koto xndiꞌi ini ra naa ra. 14 Yoꞌo naa yo tu kanchuku yo nanu kunchuku yɨvɨ un, chi yɨvɨ un kanchuku i nanu ndɨyɨ ja tu ka nakuni jnuꞌun Yandios. Ko yoꞌo naa yo, ja ni yaꞌa kɨvɨ ja ni kunchuku yo nanu ndɨyɨ un, ti vijna ni ka nachaku ini yo ja na kuchaku yo nanu ndɨyɨ ja tu ka nakuni jnuꞌun ya, chi vijna ja ni ka nakuni yo jnuꞌun un. Yukan kuu ja ka kundaꞌu ini nuu jnaꞌan yo, chi ja kandixia yo Cristo Jesús. Ko yɨvɨ ja tu ka kundaꞌu ini nuu ñani jnaꞌan un, ka siin i kanchuku i nanu ndɨyɨ. Siaꞌan kuu chi tu ka nakuni i jnuꞌun Yandios. 15 Ñani naa ra ja ka kandixia yo Cristo Jesús, na kachi ri ja nu nau ɨɨn yɨvɨ na koto uꞌu i ñani jnaꞌan i, yɨvɨ un kuu i nanu ɨɨn chaa jaꞌni ndɨyɨ, chi ɨɨn ni kuu ja kaꞌni yo ndɨyɨ jiin ja koto uꞌu yo ñani jnaꞌan yo. Ti ka jini ra naa ra ja ɨɨn chaa jaꞌni ndɨyɨ tu niꞌin taꞌu da nuu Yandios ja na kuchaku da nuu ya, chi tu ni kɨvɨ ɨɨn jnuꞌun vaꞌa un ini da. Yukan kuu ja jito uꞌu da ñani da. 16 Yukan na ti sa kuni yo nasa saꞌa jnuꞌun ndaꞌu ini, chi Cristo Jesús ni jiꞌi ya ja kuu yoꞌo naa yo. Ti suni siaꞌan yoꞌo naa yo vasu na kuū yo ja kuu ñani jnaꞌan yo, chi vanua ka kundaꞌu ini jnaꞌan yo.
17 Nu yoꞌo ñavaꞌa yo ja nandɨꞌɨ yo ja kuchaku yo, ti ndeꞌe yo nundoꞌo jnaꞌan ñani jnaꞌan yo, ja nandɨꞌɨ da ja kuchaku da, ti yoꞌo saxii yo ja ñavaꞌa yo, ti tu kundaꞌu ini yo ñani yo, ¿nasa kuu ja kaꞌan yo ja jandatu yo jnuꞌun Yandios, ti nu siaꞌan na saꞌa yo nusa? 18 Seꞌe ri naa ra, nu kuni yo ja na kundaꞌu ini yo ñani jnaꞌan yo, ko ansu jiin jnuꞌun kaꞌan yo ti kuni yɨvɨ ja kundaꞌu ini yo, chi na kuaꞌa yo ja ñavaꞌa yo nava na kuni ndaa yɨvɨ ja ñundaꞌu ndixia ini yo jiin ñani jnaꞌan yo, ja siaꞌan ka chindee jnaꞌan yo.
Iyo jnuꞌun ndee ini nuu Yandios
19 Nu siaꞌan na kunchuku yo, ti jandaa ndixia kuu ka kuu yo seꞌe Yandios, chi jini ndaa yo ja jnuꞌun un kuu ja yɨndaꞌa yoꞌo, ti kukuee jika yo nuu ya, 20 vasu ñuꞌun kuachi un ini yo sɨkɨ taka jniñu kueꞌe ni ka saꞌa yo. Ko tu kuñaꞌnu ini yo, chi kuñaꞌnu ga maa Yandios, ti jini ndɨꞌɨ ya taka jniñu kueꞌe ni ka saꞌa yo. 21 Ko nu tu na kuachi ñuꞌun ini añu yo, yukan ti ja iyo jnuꞌun ndee ini nuu Yandios. 22 Ti taka nau ja na kakan yo nuu ya, ti kuaꞌa ya nuu yo, chi vanua ka jandatu yo jniñu taꞌu ya nuu yo, ti ka saꞌa yo taka jniñu vaꞌa ja na kusɨɨ ini ya. 23 Ti jaꞌa kuu jniñu taꞌu ya nuu yo, ja na kandixia yo Seꞌe ya Cristo Jesús, ti suni ja na kundaꞌu ini nuu jnaꞌan yo, chi siaꞌan ni taꞌu maa ya jniñu nuu yo. 24 Ti taka yɨvɨ ka siuku jniñu ni taꞌu ya, ti ka yɨꞌɨ ndixia i jiin ya, ti maa ya kancha jiin yɨ. Siaꞌan ka jini ndaa yo ja kancha ya jiin yo, chi ni jaꞌa ya Espíritu ya ja na kuncha ya jiin yo.
Nasa nakuni yo nau kuu Espíritu Yandios ti nau kuu espíritu xndoñaꞌan