5
Taka yɨvɨ ka kandixia ja Jesús kuu Cristo, ja ni taji Yandios ja ndiso ya jniñu ñaꞌnu, ni nduu i seꞌe Yandios. Chi nu kuu ini yo nuu ɨɨn chaa kuu tata, ti suni na kuu ini yo nuu seꞌe da. Chi nu kuu ini yo nuu maa Yandios, ti jandatu yo jniñu taꞌu ya. Ti suni siaꞌan na kundaꞌu ini yo nuu yɨvɨ ka kuu seꞌe ya, chi ja ka yɨꞌɨ i jiin ya. Chi ja kuandatu yo jniñu ni taꞌu ya, yukan kuu ja kuu ini yo nuu maa ya, ti jniñu ni taꞌu ya ansu kundiso yo ja kachi yo ja vee. Ti taka yɨvɨ ja ka kuu seꞌe Yandios ja ni ka kundee i jiin taka jniñu kueꞌe iyo nuu ñuyɨvɨ, ti jnuꞌun ni ka kandixia yo un kuu jnuꞌun ja ni ka kundee yo sɨkɨ ñuyɨvɨ. ¿Ti nau kuu ja kundee jiin taka jniñu kueꞌe ka iyo nuu ñuyɨvɨ nusa? Suu yɨvɨ kandixia ja Cristo Jesús kuu maa Seꞌe Yandios.
Jnuꞌun kuaꞌa jandaa sɨkɨ Seꞌe Yandios
Ti Jesús kuu Cristo ja ni taji Yandios ja na kundiso ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu, ti ni kundaa ja kundiso ya jniñu ñaꞌnu un nuu ni janducha ya jiin nducha jiin kɨvɨ ni jatɨ ya nɨñɨ ya nuu ndaꞌa cruz. Ansu jiin nɨnɨ nducha, chi ni kuu nducha jiin nɨñɨ ja ni ka jaꞌa jandaa. Ti suni maa Espíritu kuu ja kuaꞌa jandaa sɨkɨ jniñu ya, chi Espíritu yukan kuu ja jaꞌa jandaa ndixia. Ti sɨkɨ jniñu ñaꞌnu un iyo uni testigo ja ka jaꞌa jandaa undi nuu andɨvɨ. Ti yukan kuu maa Tata yo Yandios, Seꞌe ya ja kuu jnuꞌun un, jiin Espíritu Santo. Ti ndɨ uni jnuꞌun jaꞌa kuu ɨɨn ni ga. Ti suni iyo uni sɨkɨ jniñu jaꞌa nuu ñuyɨvɨ. Yukan ka kuu maa Espíritu, jiin nducha na ni janducha Jesús, jiin nɨñɨ na ni jiꞌi ya. Ti ndɨ uni un, ɨɨn ni ka kaꞌan. Nu ka jantaꞌu yo nuu yɨvɨ ka jaꞌa jandaa, ti ndoo tu kuantaꞌu yo suni nuu jnuꞌun maa Yandios ja kuñaꞌnu ga, ti yukan kuu ja kanuu ga. Yukan kuu ɨɨn maa jnuꞌun ndaa ja kaꞌan maa Yandios ja kuu Seꞌe ya. 10 Yɨvɨ kandixia ndaa seꞌe Yandios, iyo jnuꞌun ndaa jaꞌa ini añu i. Ti nau ja tu kandixia jnuꞌun ndaa kaꞌan Yandios, ti chaa xndaꞌu ñaꞌan skonani i ya, chi tu kandixia i jnuꞌun ni kaꞌan ya ja sɨkɨ Seꞌe ya. 11 Ti jaꞌa kuu jnuꞌun ndaa ni jaꞌa ya nuu yo ja na kuchaku yo siaꞌan ni ga jiin ya. Chi ja ni siuku Seꞌe ya jniñu un na ni jiꞌi ya ja kuu yo ja na kuchaku yo jiin ya. 12 Ti yɨvɨ kandixia ndaa Seꞌe Yandios, ja ni nitaꞌu i ja na kuchaku i jiin ya, ko yɨvɨ tu kandixia ndaa Seꞌe ya, tu ni nitaꞌu i ja na kuchaku i jiin ya.
Jnuꞌun sandɨꞌɨ ni ga
13 Chaa ri tutu jaꞌa nuu roꞌo ja kandixia ndaa ra Seꞌe Yandios, nava na kuni ndaa ra ja iyo taꞌu ra ja na kuchaku ra siaꞌan ni ga jiin ya.
14 Ni ka iyo jnundee ini yo nuu Yandios, chi ka jini yo ja nu na kakantaꞌu yo nuu maa ya ja na kuaꞌa ya nau ja kuni yo, ti nu jini maa ya ja nandɨꞌɨ yo, ti chunsoꞌo jnuꞌun jikantaꞌu yo. 15 Ti nu ni jini yo ja chunsoꞌo ya jnuꞌun ka jikantaꞌu yo nuu ya, ti kuni ndaa yo ja niꞌin yo taka ja ni ka jikan yo nuu ya.
16 Nu nau roꞌo ni ka jini ɨɨn ñani jnaꞌan ra, ja ka saꞌa da ɨɨn kuachi, ko nu ansu ɨɨn kuachi niꞌin ja na kuū da kuu, ti kuni ja na kakantaꞌu ra nuu Yandios ja kuu maa da, ti maa ya na nakuaꞌa ya ja na kuchaku da, nu ansu ɨɨn kuachi niꞌin ja kuū da kuu. Yukan kuu ja nu iyo ɨɨn kuachi niꞌin ja na kuū yɨvɨ un, chi iyo ɨɨn kuachi ja na xnaa yɨvɨ un ɨɨn jinu ni, ko yukan na ti tukaa kaꞌan ri ja na kakantaꞌu ja kuu kuachi un. 17 Taka jniñu ja tu ɨɨn nuu jiin jniñu ni taꞌu maa Yandios kuu kuachi, ko iyo kuachi ja ti xnaa yoꞌo ɨɨn jinu ni.
18 Ka jini yo ja yɨvɨ ka yɨꞌɨ ndaꞌa Yandios ja kuu ya Tata i, yɨvɨ un tu ka saꞌa i kuachi, chi maa Seꞌe Yandios jito yɨvɨ un nava tu kuu kueꞌe ndevaꞌa kuiꞌna un maa i. 19 Ja ka jini yo ja Yandios yɨndaꞌa yoꞌo ja ka kuu yo seꞌe ya, ti kuiꞌna un kuu ja yɨndaꞌa nɨ ñuyɨvɨ. 20 Suni ka jini yo ja ni kii Seꞌe Yandios, ti ni jaꞌa ya inijnuni yo ja na kuni ndaa yo nau kuu maa Seꞌe Yandios. Ti ka yɨꞌɨ yo jiin maa ya, kaꞌan ndaa yukan, ti yaa yukan kuu Cristo Jesús, maa Seꞌe Yandios. Chi yaa yukan kuu maa Yandios chaku, ti maa ya kuu ja saꞌa ja na kuchaku yo sa ni.
21 Roꞌo, seꞌe ri naa ra, xnaa jnuꞌun ka kandixia taka santu ja ni ka saꞌa yɨvɨ jiin ndaꞌa i un.
Ti siaꞌan na koo.