Yoane
Yedi Hibi Monic Hatacmac Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 60 ngama ingucne motome, hibi yago kwelengkewec. Ngic kwelengkewec, ye ngaba yengele ngagelu wacine yegena mi lowec mecne. Aime ngagegaing ngic wacine Yoane, ye Yesule mic-tengteng monic.
Hibi badaingte, yogo yengele ngagelu “nenggac nga adu-madecfocgone” kwelengkewec. Ngic gocne yenge ngagebong ye Yesule habu monicte ngagelu nangeng yowa “nenggac” inguc milu kwelengkewec. Ailu moto-motoina yowa ingucne yogo Yesule habu monic yengele ngagelu “senggone” kwelengkewec.
Yesule Siduc Madicne iwa “yowa noine” kwelengkewec. Ailu kwele-angacte aibaba basanangkelu ngic gocne kwesac-yowa weduyelecaigaing, yengele sawang-yowa milu kwelengkewec.
1
Kwele-madic yowa
Na Yesule habu damongngineng. Nenggac bawosaecguicne, ga nga adu-madecfocgone ngengela hibi yago kwelengkengelegabac. Na yowa noinele ailu ago aingelelu kwelenedi angac ngagengelelu gagabac. Ailu na sugu miyac, ngic-ngigac sasawa yowa noine ngagegaing, yenge inguchac ngenge ago aingelelu kwelenginengti angac ngagengelelu gagaing. Aime yowa noinedi nongileng kwelewa fagacte inguc aigabeleng. Ailu damengsoc nongilengkolec faginowagac.
Nongileng yowa noine nga kwele-angacka gaga gagabeleng, nongilang Wapong Mamac, nga Madecbenangngine Yesu Kristo, yekele kwele-madic nga kwele-sowac ailu kwele-mogungtowa yogodi fanoledaicte.
Ung-yowa
Adu-madecfocgone gocne yenge yowa noine Mamacti mime ngageibeng, ung-yowa yogo balaibelu gagaing, na yowa yogo ngagelu beliyegabac.+ Aime nenggac, na ung-yowa yanguc milockengelebe balaibedaing, Nongileng ago ainagulu kwelenonggengti angac ngagenagulu gadabeleng, yogo ung-yowa gbolicne mi kwelengkengelegabac, miyac. Yogo hocne molickelu balaibelu gaibeng.+ Aime Wapongte ung-yowafocine balaibelu gagabiyeng, yogodi kwele-angacte fungine. Aime ngenge kwele-angacte ung-yowa yogo molickelu ngageibong, yogo balaibelu gadaing.
Aime kwele basifuc ngic bocyacti himongtowa yagowa lolickelu gacaigaing. Yenge Yesu Kristo ye ngic soc-biuckolec fikelu gagac, yogo mi ngagesingkelu ye bisockelu gagaing. Ngic ingucne yenge Kristole ngababenang ailu kwele basifuc ngic.+ Ngenge yogolec bulongineng madicne balu damongnagulu gadaing. Wiyac banogale boletowa baibeng, yogo hegiledaingkale, damong balu fulingineng bucbuchac badabiyeng. Ngic gocne yenge galu Kristole wewedu-yowa hegilelu yowa gocne taockelu gagaing, yenge Wapong mikac gagaing. Aime monic ye wewedu-yowaine sanangne balu game, Mamac nga Madec yeke momochac yeholec gagabiyec. 10 Nga monic ye wewedu-yowaine silicine ingucnehac mi balu kwesidaictewa, ngenge yeholec molewa babac mi aidaing. Ailu ngenge ye macnginang mi mengockelu fedaing. 11 Monic ye ngic ingucne yeholec molewa babac aidaictewa, ye ngic yogo bafickeme, yele bole sowacne, yogo badabiyecte.
Yowa moto-motoine
12 Nani yowa bocyac kwelengkengelenogale ainelegac. Aimebac yogo hibiwa kwelengkenogale mi ainelegac. Yogolec ailu belic-belicnonggeng sugucnehac fikenale naneuc ngengela fube haicti nganinagulu yowa mingagec ainangte ngagesigabac.
13 Senggone bawosaeicne, yele adu-madecfocine yenge wenac-madicngineng ngengela lobong fugac.
+ 1:4 3Yoa 3 + 1:5 1Yoa 2:7 + 1:7 1Yoa 4:1-3