Yude
Yedi Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 40 ngama ingucne motome, Yude ye hibi yago kwelengkelu Yesule habu monic yengela lome hikewec. Yude ye Yesu nga Yakobos yekele gbanginec (Mataio 13:55, Mareko 6:3). Ngic gocne yengi kwesac-yowa weduyeleibongte ailu hibi yago kwelengkelu sawang-yowa milu yowa noine basanangkewec.
1
Mimi-madic yowa
Na Yude, Yesu Kristole kwelec kwekwe ngic ailu Yakobos gbaine. Wapong Mamacti ngic-ngigac wacngebalu ngengele kweleinedi angac ngagengelelu aingelecaigac, ngenge sanangne domaningte Yesu Kristodi damongngebalu gagac, ngengela hibi yago logabac.+ Wapongte kwele-sowac nga kwele-mogung, ailu kwele-angacka gaga yogodi ngengela sawelu fadaic.
Wewedu kwesacine
2Pi 2:1-18
3-4 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, Wapongti nongileng momoc wasecne ainangte bamadicnubawec, yogolec hibiwa yowa kwelengkengelenogale efeckebenangkeiba. Aime yowa yogo hegilelu ngic gocne hewacnginang sangke-sangke biyac ofeibong gagainghac, yengele ailu yowa monic kwelengkenogale ngagegabac. Yowa yogo yanguc, ngenge yefe wenucka Wapong ngagesingkenangte yedi esecne yeicne bingec nongileng ngage-ngagesing noleyackeme damongkeibeng, yogolec hudu sanangnehac wedabelengte. Ailu ngenge yogo mi hegileningte sanangne migabac. Wapongte hibiwa ngic yogo yengele ngagelu esecnehac yowa yanguc kwelengkeicne fagac, “Wapong ye aibabangineng wosaelu mimoctome bikicte ameine fikeyeledaicte.” Ngic yogo yenge himongte aibaba balaibebong Wapongnonggengti kwele-madicte pasi bame yenge bafaliyelu mibong socnginengte gagale angac ngagelu sowacnele aka monic mi holecaigaing. Ailu yenge Filenonggeng nga Sugucnenonggeng Yesu Kristole ngagebong ngic waicne aime bisockecaigaing.+
Ailu ngenge yago biyachac ngageibong. Aime hatacmac hole-gboliyengelenogale ngagegabac. Sugucnedi molickelu ngic-ngigacfocine Isip himongka umackacni bamoctocebame kwesiibong. Aime yogolec lobeinabac ngic-ngigac yogo yenge mi ngagesingkeibong, yenge wecebame homayackeibong.+ Aime angelo gocne yenge Sugucnedi bole tapiliineholec yelewec, yogolec ngagebong feicne mi aime, macbenangngineng hegilelu waibong. Aime Wapongti sen sanangne moto-motoine mikac, yogodi witicebalu kundung sanangne kwelina locebawec. Locebame mimocto-mimoctole damengtowa yogolec wangec gagaing.+ Yenge esecne Sodom nga Gomora ngic-ngigac, ailu taon aling gocne yekele emewa faibong, yenge angelo yengi aibaba aiibong, yogo ingucnehac aiibong. Yenge selo-boic aibaba, ailu socnginengte angac kosa balaibeibong. Sodom nga Gomora ngic-ngigac yenge dacka lobecebawec, yenge dac moto-motoine mikac yogo ingucnehac aigaing. Ailu iwa gacgu bikicnginengte ameine balu gagainghac.+
Aime kwesac-ngic yengele hewacka gagaing, yenge gung kosaine ngagecaigaing, yenge yogo ngagelubac socngineng basowalebong wonongkolec aicaigac. Yenge kwelenginengti tapili feicne yogo hegilelu angelo wac feicneholec gagaing, yenge pepecne aiyelelu misulec aiyelecaigaing. Aime Maikel ye angelo yengele micne monic gagac, ye aibaba ingucne mi aiwec. Ye Aleng Sugucnenginengkolec Mosesle kponggbongte ailu yowanginecti fefesisilic aiwec. Aime ye Aleng Sugucnengineng misulec aicnolu umacka lonogale yowa monic nalic mi miwec, miyac. Ye yanguc sugu miwec, “Sugucnedi ngelengkelu gale yowa mimoctodaic.”+ 10 Aime ngic migabac yogo, yenge bec-sic ingucne ngage-ngagengineng mikac galu wiyac monicte fungine mi ngagegaing. Yenge angelo feicne yengele silicngineng mi ngage-motolu misulec aiyelecaigaing. Ailu wiyac socnginengti ngagegaing, yogo balaibelu yengileng basowalecnagugaing.+
11 Mee, yenge medecebadaic. Yenge Keinte yefe balaibelu gaibong. Ailu hiye-monengngineng banogale Balamte aibaba kosaine ingucnehac yogodi mengocebame yenge yefe iwa hikeibong. Aime Koradi yowa kwekwe aiwec, silicine yogo ingucnehac yenge yowa kwekwe biyachac aiibong, yogodi umacnehac basowalecebawec.+ 12 Yenge game mikac ngengeholec nosing kwele-angacka walec nocaigaing. Ailu yafo holecaigaing, yenge lama-damong ingucne lamafocngineng nosing mi gumecebalu yengileng nocaigaing. Ailu yenge kaguwa mac mikac gbelongti fitolingkeme moc hikecaigaing,* yogo ingucnehac aigaing. Ailu yenge yoc gocne noine damengka noine mikac ailu homame fuluckelu wickedaingte, yogo ingucnehac aigaing. Ngic yogo yenge homac yaeckang biyachac homaibong.+ 13 Aime dibong sugucnehac welu sofololoc yafoineholec balu kwesicaigac, yenge gamengineng yogo ingucnehac fikedaicte. Yenge asocmeng yefe lilogaing, yogo ingucnehac gagaing. Aime yengele mac yogo kundung saecnebenang moto-motoine mikac iwa loicne fagac.
14 Aime Enok ye Adamte fikesawec yengelacni alecine 7ka fikewec, yedi yengele Wapongte siduc-yowa yanguc miwec, “Nganining, Sugucnedi yeicne angelofocine habu taosenkacni fegac, yenge bacebame kwesidaingte.+ 15 Kwesilu ngic-ngigac sasawa aibabanginengte silicina wosaecebalu mimoctocebadaicte. Aime ngic-ngigac sasawa himongte aibaba haicine monic-monic bagalu bikic bafuwalu Wapongte ngaba-yowa milu yowa kwekwe gaibong, yenge yogolec ameine badaingte.” 16 Yenge yowa bocyac wafelu yowa kwecaigaing. Ailu ube-kwekwe nga socnginengte angac balaibelu soc bafefe gacaigaing. Aime ngic-ngigac yengi yengele angac balaibeningte yowa heloc madicne aiyelecaigaing.
Salecebaicnele yowa balu ganoga
17 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, Sugucnenonggeng Yesu Kristole salecebaicne yenge wiyac fikenale esecne miibong, ngenge yowa yogo ngagesidaing. 18 Yowa yanguc edocngebalu gaibong, “Dameng moto-motoina ngic gocnedi misulec aidaingte, yenge himongte wiyac sugu ngagesilu yengileng socnginengte angac balaibedaingte.”+ 19 Yenge hocne kwele esecnedi damongebame habu heucebabong Tili Asuholec mi gacaigaing.
20 Aime agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge ngage-ngagesingngineng gbagbacnebenang aigaing, yogo sugulelu sanangkeningte ngagelu domadabiyeng. Aime Tili Asudi ngengela bole bame ngenge mimiloc bole badabiyeng.+ 21 Ailu Wapongte kwele-angacka ganingte bole badabiyeng. Aime inguc gaebongka Sugucnenonggeng Yesu Kristodi kwele-sowac aingelelu gaga moto-motoine mikac ngelenale wangec gadabiyeng.
Yefe lilonoga
22 Ngic-ngigac ngagebockolec aicaigaing, ngenge yengele kwele-sowackolec baficebalu 23 gocne dackacni baicebadabiyeng. Ailu yenge kwele esecnedi ngakpi-kpolucngineng bame wonongkolec aicaigac, yenge inguchac kwele-sowackolec baficebadaing. Inguc ailu ngenge yengele bikicte hangocngebame, kwele esecnele ngakpi-kpolucngineng wonongkolec yogo lobeyackedabiyeng.+
Wapongte mimi-madic yowa
24 Wapong yeuctihac nalic damongngebame mi wawedaingte. Yedi ngenge mengocngebalu yeicne tapili nga hibi-angocineholecte dongewa locngebame ngenge sowacnengineng mikac iwa belic-belicnginengkolec domadaingte. 25  Asa-baba ngicnonggeng Wapong moniyangti sugu gagac. Yedi Sugucnenonggeng Yesu Kristole yefewa Asa bacnubagac. Ye wac feicneholecti ailu feicnetowanonggeng nga tapili fileine ailu wiyac sasawa fagac, yogolec hodocine aigac. Ye wiyac sasawa mi fikeemewa ye biyachac gawec, nga yakumac gagac, ailu gaginowagac, yogo foinac.+
+ 1:1 Mat 13:55 + 1:3-4 Gal 2:4; 2Pi 2:1 + 1:5 Wah 12:51; Him 14:29-30 + 1:6 2Pi 2:4 + 1:7 Fike 18:16-19:29; Dep 18:22-23; Rom 1:24-28; 2Pi 2:6,10 + 1:9 Dan 10:13,21; 12:1; 2Pi 2:11; Miye 12:7; Sek 3:2 + 1:10 2Pi 2:12 + 1:11 Fike 4:7-8; 1Yoa 3:12; 2Pi 2:15; Him 16:1-35 * 1:12 Himong iwa misa homacne mi faibong. Ilec ailu kaguwa mackolec yogo wiyac madicne. Nga kaguwa mac mikac, yogo noine mikac, yenge inguc ngagelu gaibong. + 1:12 2Pi 2:13,17 + 1:14 Fike 5:18,21-24 1:15 Yowa yogo Enok 1:9 yogowacni. Hibi yogo Wapongte hibiwa mi fagac. Ngic yele siduc yogo Fike-fike 5:19-24 iwa fagac. + 1:18 2Pi 3:3 + 1:20 Kol 2:7 + 1:23 Sek 3:2; Miye 3:4 + 1:25 Rom 16:27; 2Pi 3:18