Poldi
Titusle
Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Titus ye Grik ngic. Poldi Yesule Siduc Madicne edome ngagesingkeme yeholec lolickelu bole balu gaiboc. Pol ye Titus saleme alecine yaeckang Korin taonka hikelu bole bawec (2 Korin 7:6-7; 8:6,16). Yogolec lobeina Krit nucka lome hikelu Yesule Habu iwa damongebalu gawec.
Pol ye molickelu Roma iwa muc-macka ngiyegacgu hegile haulu hikewec. Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 34 ngama ingucne motome, Poldi hibi yago Titusle kwelengkelu lome fuwec. Wewedu kwesacine gocne yengele sawang-yowa edowec. Ailu Yesule habu wenuc madicne damongebalu damongfocngineng bawosaecebame yengele aibaba madickenale kwelengkeyelewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–4 Wenac-madic yowa
1:5–16 Yesule habu damong yengele aibaba
2:1—3:11 Yesule habu kwelina habu gocne yengele aibaba madicne
3:2–15 Yowa moto-motoine
1
Hibile molic-molic yowa
Na Pol, Wapongte kwelec kwekwe ngic nga Yesu Kristole salecebaicne. Wapongte ngic-ngigac bawosaecebaicne yengi yele pasi nga yefe noine ngagesingkelu ngage-motoningte locnuwec. Yowa yogodi gaga-sanang bafuwadaicte, yogolec wangec gagabeleng. I yangucte, Wapongta kwesac monic mi fagac. Molickelu wiyac sasawa mi fikeibongkacnihac yedi gaga-sanang banangte yowa mipangkewec.+ Aime yeicne damengngine kwesime yowaine dondonne ngic-ngigac yeleme mibong yegengkewec. Yogo minogale Wapongti bikicte ameine Asa bacnubawec, yedi edocnulu neleme damongkegabac. Titus, ga naholec ngage-ngagesing moniyang ngagesingkelu madecnebenang aigic, na hibi yago gala logabac. Wapong Mamac nga Asa-baba ngicnonggeng Kristo Yesu, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi gaholec fadaic.+
Bole-yowa
Bole nebocine fawec, yogo bamoctocte ngagelu Krit nucka hegilecgube ngiyeing. Ailu bole aling edalicguiba, yogo balaibelu taon falegacsoc, iwa hikelu Yesule habu damong bawosaecebalu bole-yowa yeledamec. Ngic monic ye kpokpolic mikac gacaigac, ailu ngigacine moniyang sugu gagac. Ailu ye adu-madecfocine ngage-ngagesingkolec gagaing. Ailu adu-madecfocine yenge aibaba kosaine me mansanang gaga, yowa-siducngineng ingucne monic mi fikecaigac. Ngic ingucne ye damong nalic aidaicte.+ I yangucte, Yesule habu damong ye Wapongte wiyac damongkedaicte. Ilec kpokpolic mikac gadaic. Ailu ye yeicnele ngageme feicne mi aidaic. Ailu ye ngic dacine mi aidaic. Ye waing misa nolu kweleine mi sifuwedaic. Ye kindololoine mikac ailu ye hasowacka hiye-moneng banogale mi gadaic. Yebac ngic-ngigac macka hefolecebadaic. Ailu aibaba madicne yogolec angac ngagedaic. Gagaine madicne damongkedaic. Ailu dondonne nga gbagbacne galu aibabaine nga angacine damongnagudaic. Aime yowa ngage-ngagepangkolec edocebalu weduyeleibeng, yowa yogo sanangne balu gadaic. Ngic ingucne ye yanguc nalic aidaic, ngic-ngigac yefe dondonne weduyelelu kwelengineng kwefangkedaic. Aime gocne yengi yowanonggeng kwecaigaing, yenge ngelengebalu edocebadaic.
Wewedu kwesacine
10 I yangucte, mansanang ngic-ngigac bocyacti gagaing. Yenge yowa babaficine mikac moc micaigaing. Ailu ngic-ngigac kwesac aiyelecaigaing. Aime Yuda ngic soc tofangineng helockeicne, yengi hocne aibaba ingucne ailu gacaigaing. 11 Yenge moneng-mafatowa kwesacka bafuwanogale yowa mimi-sifucineholec edocebalu weduyelegaing. Inguc aiyelebong golowac gocne sasawadi siyeckelu sowalegaing. Ilec ailu ngic ingucne yengele mic-yowangineng kpatalayeledabiyeng.+ 12 Krit ngic yengilangkocni yengele siduc-mimi ngic monicti yengileng yanguc miwec, “Krit ngic yenge damengsoc damengsoc kwesac aicaigaing. Ailu nosing nolu gebecebame oyong galu kate-sic sowacne ingucne gagaing.” 13 Yele yowa yogo noine. Ilec yenge ngage-ngagesingngineng bamadickeng madickenale ung-yowa sanangne ngelengkelu edocebadamec.+ 14 Ailu Yuda ngic-ngigac yenge siduc esecne gocne milu ung-yowa ngickacni basanangkelu yowa noine hegilelu lobe holecnocaigaing. Yenge yowa ingucne mi ngagesiningte, yogo sanangnehac ngelengkelu edocebadamec.+
15 I yangucte, ngic-ngigac gbagbacne gagaing, yengele gagawa nosing nga woc-wiyacngineng gbagbacne fagac. Aime ngic-ngigac gocne biyachac wonongkolec ailu ngage-ngagesingngineng mikac gagaing, yengele ngage-ngage-motoc nga kwele ngage-ngagengineng momochac wonongkolec aigac. Ailu wiyacngineng gbagbacne monic mi fagac.* 16 Yenge Wapong ngagegabeleng, yogo micnginengti sugu mibong yegengkecaigac. Nga aibabanginengtibac ye lobe holecnogaing. Aibabangineng sowacne yogo memenguine aigac. Aling yogo yenge yowa wegaing. Ailu aibaba madicne monic nalic mi aidaingte.+
+ 1:2 Kol 1:27 + 1:4 2Kor 8:23; Gal 2:3; 2Tim 4:10; Rom 1:7 + 1:6 1Tim 3:2-7; 2Tim 2:24-26 + 1:11 1Pi 5:2; 2Tim 3:5-6 + 1:13 2Tim 4:2 + 1:14 1Tim 4:7 * 1:15 Poldi yanguc miwec, nosing nonole aka monic mi fagac. Aime gocne yengibac yanguc miibong, nosing gocne yogo akaineholec. Mareko 7:19, Roma 14, nga Depec-baba 11-15 yogolec fungine nga ngage-ngage iwa kwelengkeicne fagac. + 1:16 1Yoa 1:6; 2:4