3
Ung-yowa
Ga yowa yanguc hole-gboliyelu edocebadamec, ngic-ngigac yenge gamangfocngineng nga damongfocngineng yengele yowa ngagelu balaibelu bole madicne banogale damengsoc efeckelu gadabiyeng.+ Ailu yenge monic misulec mi aicnodaing. Yenge kwele-mogungkolec ulucne galu ngic-ngigac sasawa yengele umac ngage-motolu kwele-madic aibaba aiyeledabiyeng. I yangucte, nongileng inguchac molickelu ngage-ngage-motoc mikac galu yowa kwebeng gocne yengi kwesacka mengocnubabong yefe liloibeng. Aime sisipilic aibaba nga angac haicine monic-monic yogodi hefecnubawec. Nongileng kwele-dacka gocne yengele hasowac ngagelu gaibeng. Ailu kweledi wicnubabong ingucnehac wicebaibeng.+ Aime sifu Wapong Asa-baba ngicnonggeng, yele baba-madicine nga aibaba madicne yegena fikelu yegengkewec. Dameng iwa yedi suwecnubame Tili Asudi bole bame fike-fike gbolicne fikeibeng. Ye nongilengti bole dondonne baibengte ailu mi bamadicnubawec. Ye nongileng kwele-sowac ngagelu bamadicnubame wasecne aiibeng.+ Aime yedi Asa-baba ngicnonggeng Yesu Kristo yele ailu Tili Asu umacnehac sotingkenolewec.+ Sotingkenolelu kwele-madicinele ailu dondonne wacnubame gagabeleng. Inguc galu mole-damocnonggeng yogo gaga moto-motoine mikac, yogo banangte ngagesilu wangec gagabeleng. Yowa yogo nalic ngagepangkegabeleng.
Ilec yowa yogo tapiliineholec edocebalu weduyelecte ngagegabac. Inguc aiyengka ngic-ngigac Wapong ngagesingkelu gagaing, yenge aibaba madicne yogo wosaelu ainingte bocyac aiyeledaic. Bole ingucne yogo madicne ailu ngic-ngigac yengele babaficngineng aigac. Aimebac ngic-ngigac gocne yenge yowa silicine madicne miyac yowanginengti fec-wacineholec micaigaing. Ailu ngesa-ngambo yengele fikesawecte fung kwelu yefe-yowale yowa gocne fagac, yogolec yowanginengti fec-wac aime ngaba aicaigaing. Ga yowa ingucne ngagelu lobe holecnolu hegiledamec. Yowa ingucne yogo babaficine mikac nga yogodi noine monic mi bafuwadaicte.+ 10 Gulu-kwouc ngic monicti kwesime dameng moniyang ung-yowa edoengka mi ngageme, edong alecine yaeckang aidaic. Aime yowagone mi ngagemebac hegileng yeicnac gadaic.+ 11 Ngic ingucne ye yefe lilolu bikic bafuwalu yeuctihac yowawa lonagulu mimoctocnagugac.
Yowa moto-motoine
12 Na Atemas me Tikikus gala salebe fume ga nala Nikopolis taonka sanangkelu biyac kwesidamec. Na tilo-gbelong damengka iwa ganogale biyachac ngagesiiba.+ 13 Apolos nga gamangte yefe-yowale ngic wacine Senas, yeke yefele wiyac monicte mi kpungkenicte, ga babafic sanangnehac aiyetelu salecepang hikedabiyec.+ 14 Aime ngic-ngigacfocnonggeng socte gagale noine mi bafuwadaingkale, yenge inguchac ngic-ngigac umacngineng nganilu aibaba madicne ailu baficebaningte yefe weduyeleng ngagedaing.+ 15 Ngic-ngigac naholec gagabeleng, yengi wenac-madicngineng gala lobong fugac. Aime ngic-ngigac Wapong ngagesingkelu nongele kwele-angac ngagegaing, yenge nongele wenac-madicnonggeng edocebanong.
Kwele-madicti sasawa ngengela fadaic. Yogo foinac.
+ 3:1 Rom 13:1-7; 1Pi 2:13-14 + 3:3 1Kor 6:11; Efs 2:2; 5:8 + 3:5 2Tim 1:9; Efs 5:26 + 3:6 Sale 2:17-18 + 3:9 2Tim 2:14,16 + 3:10 Mat 18:15-17 + 3:12 Efs 6:21-22; Kol 4:7-8 + 3:13 Sale 18:24; 1Kor 3:5-6; 16:12 + 3:14 Efs 4:28