3
To Binata no Panghona-hona
Mgo suun ku, no diyan a pad iyu, wada ku sikiyu pang-anada to madayom angod to pagpang-anad ku to diya piggahoman on to Ispiritu Santu, su binata pad man to panghona-hona now. Angod to bag-u kow pad on i-anak, kaling gatas da to imbuhi ku iyu, kona no madoson no koonon. Su to isip now wada pad makaapas to madayom no igpang-anad. Inggad kuntoon iyan da man gihapun. Kuyang pad to pagsabut now to sikan su piggahoman kow pad to ingkabata now no kinaiya. Ogkamaanan no wada kow pad kaisab su ogsilag kow pad on aw ogbubuyow. Angod kow pad man to mgo otow no wada Diyus. Su meyduon duma duon iyu no og-iling, “Ki Pablo a,” aw to duma og-iling, “Si Apolos to kanay.” E-ay to sikan no batasan now, angod kow pad iyan to mgo otow no wada Diyus.
To Katongdanan ni Pablo dow ni Apolos
Hintawa a man dow si Apolos no ogpayabawon now? Mgo suguonon koy puli to Diyus no migtuman to insugu din to pagdaya iyu hangtod no mutuu kow kandin. Ko igpananglit kow to mgo tanom, siak to migtanom aw si Apolos to mig-atiman. Di to Diyus iyan migpagiti aw migpatulin iyu. Kaling sikan migtanom dow sikan mig-atiman kona no iyan angay ogsajaon. Diyus da to angajan su sikandin man to migpagiti aw migpatulin to sikan mgo tanom. Ogtinabangay sikan ogtanom dow sikan og-atiman su iyan da man no tuud dan, aw to kada sobuuk ogbayosan sibu to nahinang din. Kaling siakon dow si Apolos, katimbang koy to Diyus to trabahu din, aw sikiyu iyan kibali uma to Diyus no impatrabahu kanami.
Ogkaangod kow isab to bayoy no impahinang to Diyus. 10 Tongod to naamuhan no imbogoy to Diyus kanay, naangod a to pandoy no ogtugdok to bayoy. Aw yain to oglibuuk dow ogponga to sikan. Di kinahangyan no deyjawon dan yagboy to paghinang 11 su wada yain no ogkapasikadan gawas to sikan ingkapahimotang on no iyan si Jesu-Cristo. 12 Yain-yain to materyalis no igkahinang to bayoy. Meyduon oggamit to oghangtod angod to buyawan, plata dow mahalon no mgo batu. Meyduon isab oggamit to kona oghangtod angod to kaju dow kugun. 13 Diya to umaabut no panahon, ogkamaanan to trabahu to kada sobuuk, madojow ko wada pues, su tibo og-antihan duon to kaeju. 14 To otow no kona ogkatutung to trabahu din, meyduon madojow no igbayos kandin. 15 Di to otow no ogkatutung to trabahu din, ogkaoyus sikandin. Ogkayuwas hinuun di ogkaangod to otow no nasangaban to bayoy no puli ogpakayandab no wada ogkadaya.
16 Ogkaboyong a iyu su angod to kona kow ogpakasabut no kibali bayoy kow to Diyus, su to Ispiritu Santu mig-ugpa man duon iyu. 17 Kaling man, ko mey otow no ogdodoot to sikan no bayoy, ogdodooton isab sikandin to Diyus. Su kona no puli-puli sikan no bayoy, kaning Diyus yagboy. Sikiyu no kaotawan din iyan igpasabut to sikan.
18 Ajaw oglimbungi to kaugalingon now. Ko mey otow duon iyu no oghona-hona no maalamon sikandin di pig-otawan puli, madojow podom ko ojowan din sikan. Inggad on pamuang-buangon sikandin to duma basta mabogajan to tinood no kaalam. 19 Su to og-otawan no kaalam og-isipon to Diyus no wada pues. Su pig-iling duon to Kasuyatan, “To kaalam to otow iyan da iglit-ag to Diyus kandin.”* 20 Meyduon isab duma no pig-iling, “Namaan to Ginuu no wada pues to hona-hona to mgo otow no og-ilingon to maalamon.” 21 Kaling kona now ighinambug to otow no og-ilingon now no yabow su tibo on imbogoy to Diyus iyu. 22 Su siakon dow si Apolos hasta si Pedro tibo now ogkapuesan. Inggad seini kalibutan, inggad to ogkangkahitabu kuntoon dow diya to umaabut, inggad isab to kinabuhi dow ngani to kamatajon, kadojawan now sikan tibo. 23 Aw sikiyu, ki Cristo kow on, dow si Cristo kaning Diyus.
* 3:19 Job 5:13 3:20 Salmo 94:11