6
To Paghusoy to Kasu to mgo Magtutuu
Ko meyduon kasu now no mgo magtutuu, nokoy no kona kow man ogkasikow to pagriklamu diya to huwis no kona no sakup ni Cristo? Madojow podom ko iyan pahusajon now to angod now no magtutuu. Angod to nalingow kow on no sikita no kaotawan to Diyus ogkaduma ni Cristo to paghukum to tibo kaotawan diya to mahudi no mgo aedow. Na, su ogkailing man to sikan, nokoy no kona kow man ogpakahusoy to mangkaintok no ogkayayalisan now? Aw ngani to mgo anghil di ogkahukuman ta, sikan pad man kalibutanon no mgo prublima to kona now mahusoy! Kaling ko meyduon kasu now no mgo magtutuu, nokoy no ogpahusoy kow man to otow no wada yabot ita? Masikow kow! Su nokoy man, wada inggad sobuuk duon iyu no ogkaamu oghusoy to angod din no mgo magtutuu? Di sikiyu man nasi no migsusuun to pagtuu to ogpaaakusaray duon to atubangan to kona no mgo magtutuu!
Inggad ngani sikan pagpaaakusaray now ogpasabut on no pakyas kow. Iyan podom madojow ko payabajon now on puli ko yupigan kow ubin agawan. Di sikiyu on man nasi tibo no migsusuun to ogpayuyupigay dow ogpaaagaway!
Wada kow pad kay buwa kataga no kona ogkasakup duon to sikan ogharian to Diyus to mangkadoot no otow. Ajaw oglimbungi to kaugalingon now, su kona yagboy ogkasakup duon to sikan ogharian din to mgo otow no ogtuman to kona no matuud no diyus, to ogpanghonay dow oghinang to duma no kayaw-ajan yakip to pag-uunoy to mgo yukos. 10 Kona isab ogkasakup duon to sikan ogharian to Diyus to mgo kawatan, to mgo hakog, to mgo palahobog, to oghimanu dow og-abusu to pag-ikagi hasta to ogpang-agow to katigajunan to duma. 11 Angod to sikan to hinang to pila iyu to diya una, di nagawang on to mgo sae now aw nahinang kow on no kaotawan to Diyus no og-isipon din no wadad sae. Nahimu sikan tibo tongod to pagkabogkot now duon ki Jesu-Cristo no Ginuu ta dow tongod to gahom to Ispiritu Santu.
To Paggamit to Yawa Ta to Pagsaja to Diyus
12 Na, basi meyduon og-iling no intugut ita to paghinang to inggad nokoy no ogkaliyagan ta. Tinood man iyan no mey on kagawasan ta, di meyduon kona ogpakadojow ita. Bahin kanay, ogpakahinang a iyan to inggad nokoy no wada i-ojow to Diyus, di ogbantoy a no wada oghinangon ku no ogpakaudipon kanay. 13 Basi mey isab duma no og-iling, “Iyan inghinanga to pagkoon su igsed to gotok aw iyan inghinanga to gotok su ogsedan to pagkoon.” Hustu sikan, di mey panahon no oggawangon to Diyus to pagkoon, aw to gotok wadad on pues. Kaling kona no impurtanti to mgo pagkoon. Di iyan yagboy impurtanti dow og-amonuhon ta to paggamit to yawa ta. Su kona no iyan tuud to paghinanga to yawa ta agun oghinang ki to kayaw-ajan. Iyan nasi inghinanga agun no makasaja ki to Ginuu. Aw to Ginuu og-atiman isab to yawa ta. 14 Na, to yawa ta ogpues da diya to kayugajan su ogbanhawon da seini to Diyus pinaagi to gahom din angod to diya pagbanhaw din ki Jesu-Cristo no Ginuu ta.
15 Angod to wada kow pad on kamaan no to yawa ta kabahin on to yawa ni Jesu-Cristo su nabogkot kid man duon kandin. Na, nokoy man, ogkahimu pad buwa ko sikita no kibali kabahin to yawa ni Jesu-Cristo mupagsaboka to buring? Eh, kona kay ogkahimu sikan! 16 Wada kow buwa kamaan no to yukos no ogpaghulid to buring ogpakapagsaboka on to sikan no buring? Su meyduon sinuyat no kagi to Diyus bahin to yukos dow bohi no ogkaminyo no pig-iling, “Sikandan no daduwa ogkasaboka on to yawa.”* 17 Di ko nabogkot kid on duon to Ginuu, to ginhawa ta dow to ginhawa din nasaboka on.
18 Kaling likaji yagboy to mayaw-oy no mgo hinang. Su sikan no sae kona no angod to duma no mgo sae no ogkahinang to otow. Su to duma no mgo sae kona ogpakaligsom to yawa ta, di to otow no oghinang to sikan no kayaw-ajan ogpakasae to kaugalingon din no yawa. 19 Wada kow buwa kamaan no to yawa now iyan ugpaanan to Ispiritu Santu no imbogoy iyu to Diyus? Kaling konad no iyu to yawa now di kaning Diyus on. 20 Su mahal yagboy to pagboli din iyu agun mahinang kow no kaotawan din. Kaling gamita to yawa now agun masaja to Diyus.
* 6:16 Genesis 2:24