To Suyat ni Pablo diya to mgo Taga-
Galacia
1
1-2 Siak si Pablo iyan migsuyat to seini diyan iyu no mgo magtutuu no oghihimun duon to mgo kayunsudan no sakup to Galacia.
Igpadomdom ku iyu no seini katongdanan ku to pagka-apustul, kona no otow to migpili dow migsugu kanay ko kona no si Jesu-Cristo yagboy dow to Diyus no Amoy no iyan migbanhaw kandin.
Siak dow to tibo mgo suun ta kani duon ki Cristo nangumusta iyu. Og-ampu a no ipakita iyu to kadojow dow kayuuy to Diyus no Amoy dow ni Jesu-Cristo no Ginuu ta, aw palinawon to ginhawa now. Si Jesus iyan migpakimatoy tongod to mgo sae ta. Pighinang din sikan su iyan man pagboot to Diyus no Amoy ta agun no mayuwas ki to kadoot no iyan miggahom to seini kalibutan kuntoon. Ogsajaon ta sikandin to wada katapusan! Sikan iyan.
To Matuud no Madojow no Nawnangonon
Mgo suun ku, naboyong a yagboy iyu su anoy bag-u kow pad tuu, na, nokoy no og-ojowan now on man to Diyus no iyan migtawag iyu pinaagi to kadojow dow kayuuy ni Cristo? Iyan on nasi ogsunudon now to yain no igpang-anad no og-ilingon isab to Madojow no Nawnangonon. Di to tinood, wada yain no Madojow no Nawnangonon. Sikan mgo otow no oglibod iyu ogpaningkamot no yainon to pagsabut to sikan Madojow no Nawnangonon bahin ki Cristo. Di seini da. Ko meyduon ogpang-anad iyu no ogpakayahi to sikan matuud no ing-anad noy iyu to diya una, ogkaimpernu yagboy sikan no otawa, inggad pad ko sikami ubin ko anghil no ogkapuun diya to yangit, inggad pad hintawa. Pig-ikagi noy iyu sikan to diya una, aw og-ikagihon ku manda kuntoon no inggad hintawa no ogpang-anad iyu no ogpakayahi to sikan matuud no nadawat now to diya una, sikan no otawa ogkaimpernu yagboy.
10 Naikagi ku sikan su kona no iyan og-apason ku no sajaon a to mgo otow, su iyan ogpaningkamotan ku no sajaon a to Diyus. Su ko iyan pa og-apason ku no masaja a to otow, kona a ogkasuguonon ni Cristo.
To Pagpanalipod ni Pablo to Pagka-apustul Din
11 Mgo suun ku, igpadomdom ku iyu no sikan Madojow no Nawnangonon no ing-anad ku kona no pig-otawan puli, 12 su wada otow no mig-anad kanay. Si Jesu-Cristo mismu to migpasabut kanay to sikan.
13 Nakadinog kow to diya una no pagkinabuhi ku no iyan pad pigtuman ku to tinuuhan noy no mgo Hibru. Namaan kow no wada ku ayang-ayanga to pagpaantus to kaotawan to Diyus. Naningkamot a yagboy agun wadad ogkabilin no ogtuman ki Jesus. 14 Yupig ku to kahan-inan to mgo kaopad ku no mgo Hibru, su naningkamot a yagboy to pagtuman dow pagpanalipod to mgo tumanon to mgo kaaw-apuan noy.
15 Di to Diyus, tongod to kadojow dow kayuuy din, tahan a din on pig-indanan inggad no diya a pad to sed to gotok to inoy ku aw tawaga a agun mahinang no suguonon din. 16 Pigbootan din to panahon no igpakita din kanay to Anak din agun no igkanawnangon ku sikandin diya to kona no mgo Hibru. Pag-abut on to diya no panahon, wada a pasambag to inggad hintawa. 17 Wada a isab andiya to Jerusalem agun anadon a to mgo apustulis no una pad kanay. Nasi no mig-andiya a dajun to Arabia* aw tapus to sikan, migpauli a diya to Damasco. 18 Ayha a andiya to Jerusalem no abutan ad on to tatoyu no tuig aw migpagkita a ki Pedro. Pigdaduwahan a no simana duon kandin, 19 di wada duma no mgo apustulis no pigkita ku gawas ki Santiago no suun ni Jesus no Ginuu.
20 To Diyus ogpakakistigus no matuud yagboy seini mgo kagi ku. 21 Likat to Jerusalem, madiyu to impanow ku pailing diya to mgo prubinsya to Siria dow Cilicia. 22 Kaling to diya no panahon, wada a pad kiyayaha to mgo sakup ni Cristo no oghihimun duon to mgo banwa no nasakup to prubinsya to Judea. 23 Iyan da namaanan dan sikan nadinog-dinog no sikan migpaantus kandan iyan on kun nang-anad to sikan tinuuhan no ogdodooton din podom to diya una. 24 Kaling pigsaja dan to Diyus tongod to pagbag-uha din kanay.
* 1:17 To Arabia, matahay no banwa aw minus to otow no og-ugpa. Migpasabut no wada mig-anad ki Pablo no otow, Diyus da.