14
To Nati no Karneru dow to 144,000 no mgo Linuwas Din
Tapus to sikan, meyduon pad impakita kanay. Pigkita ku to bubungan to Sion no pigtindogan to diya Nati no Karneru. Duma din to diya 144,000 no ka otow no meyduon indan duon to goja dan no ngadan to sikan Karneru dow to Amoy din. Meyduon isab pigdinog ku no tingog no napuun diya to yangit no angod to dinagawas to madogi no wohig aw angod to nangonog-konog no yugung. Angod isab sikan to tanug to ogkinabliton no mahan-in no alpa. Sikan namanganta mig-atubang duon to trunu to Diyus dow duon to sikan upat no mgo hininang no mey ginhawa hasta duon to sikan mgo panguyu. Namanganta sikandan to bag-u no kantahonon no wada yain no ogkaamu gawas to sikan 144,000 no mgo linokat duon to kalibutan. Sikan no mgo otow, wada yagboy maligsom duon to kinabuhi dan. Ogduma-duma sikandan to sikan Karneru inggad andei ogdeg. Sikandan to pigpili dow pigyokat duon to kalibutan, aw naangod sikandan to singuna no inani no imbogoy diya to Diyus aw duon to sikan Karneru. Wada sikandan makaginayu, aw wada inggad nokoy no igkasawoy kandan.
To Tatoyu no mgo Anghil
Tapus to sikan, migkita a to yain no anghil no migpatikang to pagyajang su ogdaehon din to Madojow no Nawnangonon diya to tibo mgo nasyun dow tribu kani to kalibutan no yain-yain to inikagihan. Sikan Madojow no Nawnangonon kona yagboy ogkaisab hangtod to wada katapusan. Mig-ikagi sikandin to maagbot, “Tahuda yagboy to Diyus aw sajaa, su mig-abut on to panahon no oghukuman din to kaotawan. Simbaha now sikandin no iyan mighinang to yangit dow pasak, to dagat dow to nangkapuunan to mgo wohig.”
Meyduon migsunu no ikaduwa no anghil no mig-iling, “Nagoba on! Nagoba on yagboy sikan bantugan no siyudad to Babilonia! Su to mgo taga-duon angod to buring no migpainom to tibo mgo nasyun to inomon no ogpakahingow agun sunudon dan to maligsom no hinang din. Sikan to ingkaboyu to Diyus kandin.”
Meyduon pad migsunu no ikatoyu no anghil no mig-ikagi to maagbot, “Inggad hintawa no ogpamarka duon to goja ubin boyad to marka to sikan mananap aw ogsimba kandin dow sikan inotow-otow no impasidongog kandin, 10 ogyogbakon to Diyus to pagpahungow to kaboyu din kandan. Duon to atubangan to mgo anghil din dow sikan og-ilingon to Karneru, ogpaantuson yagboy sikandan duon to sikan ogyagabyab no asupri. 11 Kona yagboy ogkaposok sikan kaeju no igpaantus kandan. Aedow dow madukilom kona sikandan ogpakapahuway to sikan no kastigu, su pigsimba dan man sikan mananap dow sikan inotow-otow no impasidongog kandin aw migpamarka to ngadan din.”
12 Kaling sikiyu no kaotawan to Diyus no ogtuman to mgo sugu din aw og-unung ki Jesus, aguwantaha to mgo antusonon no og-abut iyu.
13 Na, meyduon manda pigdinog ku no mig-ikagi diya to yangit no mig-iling, “Isuyat seini. Madojow to mgo otow no ogkamatoy no nabogkot on duon to Ginuu, yabi sikan ogkangkamatoy sugud kuntoon.”
Pig-ujunan sikan to Ispiritu Santu, kagi din, “Sikan iyan. Su ogpakapahuway on sikandan to diya mgo kakulian dan aw ogbayosan tongod to madojow no mgo hinang dan.”
To Pag-ani dini to Pasak
14 Meyduon manda impakita kanay no panganud no mey mig-ingkud no angod to otow. Nanguruna sikandin to buyawan aw migtagon to mahait no garab. 15 Na, meyduon sinugu no anghil no migyogwa duon to sikan Bayoy to Diyus diya to yangit. Pig-ikagihan din to maagbot sikan mig-ingkud duon to panganud, “Gamitad sikan garab nu su tig-ani on duon to pasak.” 16 Dajun garaba to sikan mig-ingkud duon to panganud sikan anihonon dini to pasak.
17 Migyogwa isab to yain no anghil duon to sikan Bayoy to Diyus diya to yangit no migdaya to mahait no garab. 18 Na, mey manda yain no anghil no migyogwa duon to haladanan no iyan ogboot to kaeju duon. Pig-ikagihan din to maagbot sikan angod din no anghil no migtagon to garab, “Gamitad sikan garab nu aw gunu-a to ubas* duon to pasak su mgo hinug on.” 19 Dajun gunu-a to sikan anghil to ubas kani to pasak aw iitsa duon to maaslag no pogaanan. Ko ita pa, mgo otow sikan no pigpahamtangan to kastigu to Diyus. 20 Sikan mgo ubas pigdagilasan duon to sikan pogaanan diya to gawas to siyudad, aw to yangosa no mig-awas nakasigoy to 300 no kilumitru to nakotoban, aw songo dopa to kadayom.
* 14:18 Ininglis: grapes 14:19 To Surigao no Minanubu: madogi 14:20 Ubin piggiok-giokan