2
To Suyat diya to mgo Magtutuu no Taga-Efeso
Kagi din, “Seini to isuyat nu diya to mgo magtutuu no oghihimun to pagsimba diya to Efeso. Ilingon nu: Siakon to migtagon to seini pitu no mgo bituon kani to kalintuu no boyad ku. Siakon to oghihipanow duon to sikan pitu no buyawan no untudanan to mgo soga. Na, seini to ig-ikagi ku iyu. Namaanan ku to mgo hinang now. Namaan a no naunag kow to trabahu no kaning Diyus aw mainantuson kow. Namaan a no pigkuntra now sikan mangkadoot no otow no ogpagsakot podom iyu. Pigpaniidan now sikan kunungkun mgo sinugu ku aw namaanan now on no gayuon. Namaanan ku no migpadajun kow inggad nakabaja kow to mgo kalisod su sakup ku sikiyu, aw wada kow takahi.
“Di meyduon igkasawoy ku iyu su migyobad on to una no gugma now. Kaling domdoma dow man-u to diya una no gugma now. Sosey kow aw isaba to pagkinabuhi now aw hinanga manda to madojow angod to diya pighinang now to diya una. Su ko kona, og-andiyaon ku sikiyu su oggawangon ku sikan soga now hasta untudanan. Meyduon hinuun igkasaja ku iyu su pigkuntra now to madoot no mgo hinang to mgo Nicolaita* no pigkuntra ku isab.
“Na, sikiyu no ogpakadinog to seini kagi to Ispiritu Santu iyu no mgo magtutuu, ibotang yagboy duon to ginhawa now. Inggad hintawa no kona ogkadaya to mgo pagtintal ogbogajan ku to katongod to pagkoon to bogas to sikan kaju no ogbogoy to kinabuhi no duon to sikan madojow no ugpaanan to Diyus.
To Suyat diya to mgo Magtutuu no Taga-Ismirna
“Seini to isuyat nu diya to mgo magtutuu no oghihimun to pagsimba diya to Ismirna. Ilingon nu: Siakon to sinugdanan dow katapusan to tibo. Siak to namatoy di nabuhi da. Na, seini to ig-ikagi ku iyu. Namaanan ku to mgo kalisod no og-antuson now kuntoon. Namaan a no pubri kow, di to tinood, datu kow. Namaanan ku isab to pagdoot-doot iyu to sikan mgo Hibru no kunungkun kaotawan ku, di mgo sakup naan ni Satanas. 10 Kona kow ogkahaedok to mgo kalisod no madani on igpaantus iyu. Su indani now seini. Madani kow on ogpangantihan ni Satanas. To duma iyu ogprisuhon, aw tibo kow yagboy ogpakulian sed to sampuyu no aedow. Di inggad himatajan kow, pandigon kow kanay su ko ilingon now to sikan, ogbayosan ku sikiyu to kinabuhi no wada katapusan.
11 “Na, sikiyu no ogpakadinog to seini kagi to Ispiritu Santu iyu no mgo magtutuu, ibotang yagboy duon to ginhawa now. Inggad hintawa no kona ogkadaya to mgo pagtintal ogpakalikoy to sikan ikaduwa no kamatajon, no ko ita pa, kastigu diya to impernu.
To Suyat diya to mgo Magtutuu no Taga-Pergamo
12 “Seini to isuyat diya to mgo magtutuu no oghihimun to pagsimba diya to Pergamo. Ilingon nu: Siakon to meyduon mahait no ispada no magdibayuy to hait. Na, seini to ig-ikagi ku iyu. 13 Namaan a to kabotang now. Namaanan ku no pigmanduan ni Satanas sikan pig-ugpaan now, di pigdigon now gihapun to pagtuu now kanay. Namaan a isab to diya nahitabu ki Antipas no matinumanon no mignawnangon bahin kanay. Inggad pighimatajan sikandin duon to sikan banwa now no pig-ugpaan ni Satanas, wada a now gihapun ojowi.
14 “Di meyduon isab igkasawoy ku iyu, su mey mgo otow duon iyu no ogsunud to diya ing-anad ni Balaam. Pig-anad din si Balak to pagtintal to mgo kaliwat ni Israel pinaagi to pagpakoon kandan to intuman to mgo diyus-diyus dow to paghinang to kayaw-ajan. 15 Sikan on to oghinangon to duma iyu no migsunud to sikan impang-anad to mgo Nicolaita. 16 Kaling sosey kow aw talikudi to mgo sae now. Su ko kona, na, madani ad og-andiyan iyu su oggerahon ku sikan mgo otow pinaagi to seini ispada kani to ba-ba ku.
17 “Na, sikiyu no ogpakadinog to seini kagi to Ispiritu Santu iyu no mgo magtutuu, ibotang yagboy duon to ginhawa now. Inggad hintawa no kona ogkadaya to mgo tintal ogbogajan ku to sikan pagkoon no og-ilingon to mana no intagama ku kandan diya to yangit. Meyduon isab igbogoy ku kandan no maputi no batu no pigsuyatan to bag-u no ngadan. Wada ogkamaan to sikan no ngadan gawas to diya ogkabogajan.
To Suyat diya to mgo Magtutuu no Taga-Tiatira
18 “Seini to isuyat nu diya to mgo magtutuu no oghihimun to pagsimba diya to Tiatira. Ilingon nu: Siakon to Anak to Diyus. To mgo mata ku angod to yogdog to kaeju, aw to mgo kobong ku angod to kakinlow to brunsi no pigbaga. Na, seini to ig-ikagi ku iyu. 19 Natagahan ku to mgo hinang now. Namaan a no mahigugmaon kow aw matinumanon kow kanay. Migpadajun kow to pagtabang to mgo duma, aw mainantuson kow. Namaanan ku isab no yabow pad to ogpanghinangon now kuntoon kay to pigpanghinang now to diya una.
20 “Di iyan igkasawoy ku iyu su meyduon bohi duon iyu no og-ilingon to Jezabel no og-angkon no kunungkun kibali ba-ba to Diyus. Pigtugutan now sikandin to pagpang-anad to mgo sakup ku, aw meyduon ngani nangkatintal din to paghinang to kayaw-ajan dow to pagkoon to intuman to mgo diyus-diyus. 21 Mahaba on to panahon no imbogoy ku to sikan no bohi agun no musosey sikandin aw ojowan din sikan pagpaghulid to kona din no bana, di wada sikandin babali. 22 Kaling kibali igpahulid ku kandin to sakit din su ogbotangan ku to sakit no halus kona din igkabangun. Aw sikan mgo otow no nakahilabot kandin ogpaantuson ku isab to mabog-at ko kona sikandan musosey aw kona dan ojowan sikan madoot no mgo hinang no naanadan dan duon kandin. 23 Oghimatajan ku isab to namanpasakup to sikan bohi. Na, ogkataga to tibo mgo sakup ku no siakon to namaan to nakased to ginhawa dow hona-hona to otow. Aw ogbayosan ku to kada sobuuk sibu to nangkahinang din.
24 “Di seini to kagi ku iyu no mgo taga-Tiatira no wada sunud to sikan madoot no impang-anad aw wada kamaan to sikan og-ilingon no madayom no impang-anad no napuun naan ki Satanas. Wada yain no igsugu ku iyu. 25 Di seini da. Hogota to pagtuu now kanay kotob no kona a pad ogpauli. 26 Inggad hintawa no kona ogkadaya to mgo pagtintal aw ogtuman to mgo sugu ku hangtod to katapusan ogbogajan ku to katongod to pagmandu to tibo mgo tribu, 27 su sikan to katongod no imbogoy kanay to Amoy ku. Mahigpit to pagmandu dan, aw ogdaogon dan to mgo kuntra dan hangtod no ogkaangod to kudon no ogkadupuk-dupuk. 28 Igbogoy ku isab kandan to kabugwason§. 29 Na, sikiyu no ogpakadinog to seini kagi to Ispiritu Santu iyu no mgo magtutuu, ibotang yagboy duon to ginhawa now.
* 2:6 To mgo Nicolaita, grupu to mgo otow to diya panahon no migpasuwoy to mgo magtutuu pinaagi to pag-anad dan no igtugut to sakup ni Jesu-Cristo to paghinang to kayaw-ajan dow to pagtuman to mgo diyus-diyus. 2:14 Ogkabasa seini duon to Numeros, mgo kapitulu 22-25. Basaha isab duon to 2 Pedro 2:15. 2:15 Ogkabasa seini duon to bersikulu 6. § 2:28 To kabugwason, masiga no bituon no ogsilat ko kaadlawon.