7
To 144,000 no Pigpaindanan to Diyus
Pagkatapus to sikan, migkita a to upat no ka anghil no migtindog duon to upat no ka suyuk to kalibutan. Pigpogongan dan to kaemag agun kona oghodos duon to pasak dow dagat hasta to mgo kakajuhan. Migkita a isab to yain no anghil no migyogwa no napuun diya to silatan no migdaya to iindanay to buhi no Diyus. Pigtawag din to maagbot sikan upat no mgo angod din no pigbogajan to Diyus to katongod to pagdodoot to pasak dow dagat. Kagi din, “Ajaw naa ogdodoota to pasak dow dagat hasta kakajuhan su og-indanan noy pad to goja to mgo sakup to Diyus.” Na, pigdinog ku dow man-u sikan pigpang-indanan. 144,000 kun sikandan no mgo sakup to sikan sampuyu-tag-duwa no grupu to mgo kaliwat ni Israel. To naindanan no mgo kaliwat to anak din
no si Juda, 12,000,
to ki Ruben 12,000,
to ki Gad 12,000,
to ki Aser 12,000,
to ki Neftali 12,000,
to ki Manases 12,000,
to ki Simeon 12,000,
to ki Levi 12,000,
to ki Isacar 12,000,
to ki Zabulon 12,000,
to ki Jose 12,000,
to ki Benjamin 12,000.
To mgo Otow no Pigkaboan to Maputi
Tapus to sikan, migkita a to hilabi maaslag* no panon to mgo otow no kona yagboy ogkabilang. Duon sikandan kapuun to tibo mgo tribu dow nasyun no yain-yain to inikagihan. Namanindog sikandan duon to atubangan to sikan mig-ingkud duon to trunu aw duon to atubangan to sikan og-ilingon to Nati no Karneru. Nangabo sikandan to maputi, aw masigtagon to paka to palmera pagpakiyaya to kadaogan. 10 Namanguliya sikandan to maagbot no mig-iling,
“Sajaon ta yagboy to Diyus ta no mig-ingkud duon to trunu dow sikan Karneru,
su sikandan to migyuwas ita.”
11 Namanindog isab to tibo mgo anghil duon. Nalibongan dan sikan trunu dow mgo panguyu hasta sikan upat no mgo hininang no mey ginhawa. Migyuhud sikandan duon to atubangan to trunu aw simbaha dan to Diyus 12 no mig-iling,
“Sikan on iyan!
Angajan yagboy no ogsajaon dow ogtahudon to Diyus ta
su sikandin to yabow to katongod, to kaalam dow to gahom!
Ogpasidonggan aw ogpasalamatan ta sikandin to wada katapusan.
Sikan iyan.”
13 Dajun a usipa to sobuuk no panguyu, “Namaan ka dow hintawa sikan mgo otow no nangabo to maputi, dow andei sikandan kapuun?”
14 Iyan intabak ku to, “Wada a kamaan Sir. Nangoni a su sikuna man to namaan.”
Kagi din kanay, “Mgo otow sikan no nakabaja to diya maagbot no pag-antus duon to pasak. Maputi to mgo kabo dan su piglabahan dan on to yangosa to sikan Karneru. 15 Kaling duon on sikandan to atubangan to trunu to Diyus. Wadad pagsigkon to pagtuman dan kandin kani to yangit no kani sikandin ogsimbahon. Duma dan on to Diyus no iyan ogbantoy kandan. 16 Konad on sikandan ogbontason dow og-uhawon. Konad og-antus to kapasu to soga ubin inggad nokoy no mapasu. 17 Su sikan Nati no Karneru no duon to trunu to Diyus iyan on og-atiman kandan. Ogdaehon din sikandan duon to og-ugwak no wohig no ogpakabogoy to kinabuhi no wada katapusan. Aw oggawangon to Diyus to tibo kaguul dan.”
* 7:9 To Surigao no Minanubu: madogi