9
Paghiyup to sikan ikalima no anghil to trumpita din, pigkita ku to angod to bituon no nauyug duon to pasak likat to yangit. Sikan nakaangod to bituon pigbogajan to liyabi no ig-abri to sikan yugi* no wada ogkapanggadan to kadayom. Pag-abri din, migyogwa dajun to madamey no obey no angod to ogkapuun duon to maaslag no yapug. Kaling migdigyom to kalibutan su to soga diya to yangit nayoponan on man to obey. Duon to sikan obey, meyduon migyogwa no mgo taengas no mighogpa kani to pasak no ogpakapasakit to otow angod to salipit-sipit. Pig-ikagihan sikandan no kona igpadodoot to mgo bagnot, mgo kaju dow inggad nokoy no mgo tanom kani to pasak. Iyan da igpadodoot kandan to mgo otow no wada indan to Diyus duon to goja dan. Kona ogpahimatajan sikan mgo otow di puli ogpasakitan sed to lima no buyan pinaagi to sikan mgo kinibutan dan no angod to kayayas to salipit-sipit. Ko muabut sikan no panahon, to mgo otow ogkaliyag no mamatoy on podom, di kona sikandan ogkamatoy.
Sikan mgo taengas ogpakaangod to mgo kabaju no andam no og-andiya to gerahan. Angod to nanguruna sikandan to buyawan. To bayhu dan angod to bayhu to otow. Mahaba to bubue dan angod to bubue to bohi, aw to mgo ngipon dan angod to ngipon to liyun. Meyduon angod to puthow no inyopon duon to dagaeha dan, aw to pinagodpod to mgo pagikpik dan angod to kinagadkad to mahan-in no sakajan no oggujudon to mgo kabaju no oglinaguy pailing diya to gerahan. 10 To mgo ikug dan ogpakaangod to ikug to salipit-sipit aw ogpakakibut. Sikan to igkasakiti to mgo otow sed to lima no buyan. 11 Meyduon hari dan no madoot no ispiritu. Sikandin to ogboot to sikan yugi no wada ogkapanggadan to kadayom. To Hinibru no ngadan din, Abbadon, aw to Ginirigu, Apolyon, no ko ita pa, Magyagyagay.
12 Sikan to una no kahaedokanan no ogkahitabu dini to babow to kalibutan. Aw meyduon pad on daduwa.
13 Paghiyup to sikan ikaonom no anghil to trumpita din, migdinog a to tingog no napuun duon to upat no suyuk to sikan buyawan no haladanan no duon to atubangan to Diyus. 14 Pig-ikagihan din sikan ikaonom no anghil, “Sabuki sikan upat no mgo anghil ni Satanas no pigpanggapus duon to sikan maaslag§ no sayugan to Eufrates.” 15 Dajun din sabuki sikan upat no mgo anghil ni Satanas. Tahan on sikandan pighinaat para to sikan no uras to sikan no aedow to sikan no buyan to sikan no tuig agun panghimatajan dan to ikatoyu no bahin to kaotawan. 16 Pigdinog ku dow man-u to mgo sundayu dan no yogob to kabaju no pigsakajan dan. 200,000,000 kun sikandan. 17 Sikan mgo kabaju dow sikan namanakoy naangod to seini: To namanakoy mey puthow no yopon duon to dagaeha dan no angod to kayahag to asupri dow angod to kayogdog to kaeju hasta angod to kulur to yangit. To uyu to sikan mgo kabaju dan angod to uyu to liyun, aw meyduon kaeju dow obey hasta yogdog to asupri no ogyogwa duon to ba-ba dan. 18 Pinaagi to sikan kaeju dow obey hasta yogdog to asupri no igbuga to sikan mgo kabaju, ogkamatoy to ikatoyu no bahin to tibo kaotawan. 19 Aw kona no ba-ba dan da to ogpakadodoot, su to mgo ikug dan angod to mgo hayas no meyduon mgo uyu no ogtoka to otow.
20 Di inggad pad on to sikan no pagpasakiti to mgo otow, sikan wada kangkamatoy migpadajun gihapun to paghinang to madoot. Wada dan ojowi to pagtuman dan to mangkadoot no ispiritu dow mgo diyus-diyus no buyawan, plata, brunsi, batu dow kaju no hininang dan. Iyan pigsaligan dan sikan kona ngani ogpakakita, kona ogpakadinog aw kona ogpakapanow. 21 Migpadajun isab sikandan to paghimatoy to otow, to pagpangumitan, to paggamit to mgo bobotang, to paghinang to kayaw-ajan dow to pagpangawat.
* 9:1 To Surigao no Minanubu: yungag 9:2 To Surigao no Minanubu: madogi 9:7 To Surigao no Minanubu: goja § 9:14 To Surigao no Minanubu: madogi