14
Yesu nuydh niyay kaziw ngoenakapul balbay tidamoeyn
Yesu kedha, ‘Wa, senabi thonara bangal koey mapunga, ngitha ngoenakap kikir gasamayg. Kapu za kedha ngi gar balbamiz Awgadhiya a mina yoepathaman, a matha kedha kalmel ngay, nginu mina yoepathaman ngaru ngayapa kuniya. Ngay matha ngay kedha thonara Ngaw Thathiw lagoepa mina niyay lag buth pathaypa ngithamulpa. Ngaw Thathiw niyay lag mina koey rumalnga lawnga nay ngath ngaru ngitha ngulayg paliz. Ngay na uzariz lagoepa butha poethaypa ngithamulpa. Wa! Ngay bangal ngaru ngapa kuniya tidhedhe ngithamulpa ngayapa moeypa. Ngithamun niyay bangal ngaybiya ngay ngalaga nanga nipa.
‘Wa, ngitha yabugudoengu ngulaygal ngithamulpa mabapa sipa, ngay ngalagapa nanga.’
Yesu nuy ngalpan yabugud Daparaw Thathipa
Kalanu Thomas mulaydhin, ‘Kuykulnga, ngoey koerawaygal ngi ngalagapa, ngoey kay midh paru yabugudoengu ngulaygal setha mangemipa?’
Yesu nubepa mulaydhin kedha, ‘Ngay ngithamun yabugud, a ngay mina, a ngay ngithamun igililnga. Wara mabaygoepa matha adhiya maboepa lawnga Thathipa, yabugud matha urapun, ngaru ngaybiya. Ngitha koey garsar thonaralnga ngaybiya kalmel a ngoena yawaypu. Ngitha ngawngu mina ngulaygal nay, ngitha ngaru Ngaw Thathingu ngulaygal. Koezi pawpa ngitha ngulaygal nungungu a matha kedha ngitha nuyn yawaypa.’
Pilip medha muliz, ‘Kuykulnga, ngoeymulpa mina matha ngoedhagidh kedha ngidh Thathi yakaman ngoeymulpa, ngoeymun ubilnga matha kedha.’
Yesu kuniya mulaydhin kedha, ‘Pilip, ngi midh paru ngawngu koerawayg, ngay in kay ngithamuniya mina koey kuykuthalnga? Ngi kay ngawngu matha koerawayg a? Mabaygan ngadh ngoena iman, matha kedha iman Ngaw Thathi. Ngi mipa kedha muliz, “Yakamar Thathi?” 10 Pilip ngidh ngoelkay yoepathaman kedha, ngaw igililinga Thathiya muynu a matha medha Thathiw igililnga ngaybiya. Senaw ngay ngithamulpa mi yangukuduya umepu, thana ngaw yaday lawnga. Na kedha kuniya Thathi ngaybiya muynu kalmel, nuydh nungu zageth ayman ngaybiya, a mina yangukudul poeybamoeyn ngayapa.
11 ‘Wa! Ngitha ngaru mina yoepathamaw ngaw senabi yangukudu ngithamulpa kedha, ngay Thathiya muynu a Thathi in ngaybiya muynu. Kasa kay kedha, ngidh nanga ngaw ya mina yoepathamayginga nanga, ngidh purkan gasaman ngaw adhapudhay zageth ngath ayman, kalanu ngidh ngaru mina yoepathaman kedha, ngay Thathiya muynu a Thathi in ngaybiya muynu.
12 ‘Ngay ngithamulpa mina yadu umepa kedha, ngadh nanga ngayapa mina yoepathaman, ngidh ngulayg ayman thabi zagethal kedha, ngay midh nanga. Wa, ngitha ngulaygal nanga, ngaw zageth mina koeyza ngithamuniya parunu. Kasa kay kedha ngay nanga Thathipa kuniya, ngithamun zagethal ngaru bangal adhapudhay ngaw kulay zageth midh nanga ina apal. Kedha zoenguz ngay Thathipa kuniya. A ngitha ngaw mabaygal itha apal, ngitha ngaru bangal mura thabi zagethal aymoeyne bangal. 13 A ngithamun mi ubilnga za, tharan ngaw nel, a ngath kay ayimpa ngibepa. Wa, ngath bangal koeyza ayman ngithamulpa, a nungu Thathiw poerapar yakaman nungu Kaziw zagethaya. 14 Ngitha na ngayapa yoewdhemin ubilmaypa, ngaw nel tharan a ngath ayman. Ngithamun yapu poeybay zapul ngaru ngaw nel a kupaynu muynu.
15 ‘Wa, zapul kedha kuniya pudhamoeypa; ngadh nanga ngoena maman maypa, nuydh balbayginga ngaw ubil yangukudu ayman. 16 A in nubi mina zageth ridh palane kedha, ngay bangal Thathipa yoewdhedhe, nuydh bangal ngithamulpa wayane wara Ibupuydhay Mabayg. Nuy senawbi mabayg bangal ngithamuniya ngaru. 17 Nuy Maygi Mari a nuydh bangal ngitha balbayginga ngurpamoeypu Awgadhaw doegamuya. Nubi apa goewaw koerngaygi mabaygoepa koey zageth nubepa koerngaypa, thana nubiya oesiginga, minguz kedha thana koerawaygal nungungu a nungu zageth imayginga. Ngitha ngulaygal nungungu, kedha zoengu kedha, nungu niyay kalmel ngithamuniya, a wagel nuy bangal thanuridhe ngithamuniya muynu. 18 Ngay nanga matha lawnga aymidhe, ngayapa ngithamulpa kasa woenaypa lawnga, mabaygoeginga danal poethaypa, ngay lak bangal ngapa kuniya ngithamulpa.
19 ‘Thonar amadhan thamiz, ngay bangal danag asine nubi apa goewaw mabaygoengu, matha ngitha bangal ngoena yawaypu, a ngithamun igililnga bangal ngaru, kuyk ngay igililnga. 20 Senabi thonara na ngapa, ngitha bangal ngulayg asimoeyne kedha, ngay muynu Ngaw Thathiya koeyma thonaralnga, a ngitha lak kedha ngaybiya muynu, a ngay ngithamuniya muynu ngaru. 21 Ngadh nanga mura ngaw ubilmayl koey ridhanga gasampa, a ayman, nuy senawbi mabayg nuydh ngoena maman maypa. A Thathin lak kedha nubepa mam ayman senawbi mabaygoepa ngadh nanga ngoena maman maypa. Ngath lak kedha nuyn maman manin a yakamiz nubepa.’
22 Wara niyay kaz sey nel Yudha, nuy wara Yudha, Keriyothoelayg lawnga. Nuy kedha yapu poeybaydhin, ‘Kuykulnga ngi minguz kedha, ngi bangal ngoeymulpa yakamidhe, nubi apa goewaw koerngaygi mabaygoepa lawnga?’
23 Yesu kedha mulaydhin nubepa, ‘Na kedha kuniya, mabaygan ngoena ngadh maman mamaypa, nuydh ngaw ngurpay karngemin, wa, Ngaw Thathi nuyn maman manin senawbi mabayg, a Ngaw Thathi a ngay, ngalbe bangal ngaru nubiya muynu niyay lag aymoene. 24 A ngadh nanga ngoena maman mayginga nuy ngaw ngurpaypa kurusipoegayginga, kawraginga. A itha yoeday ngitha gasamoeyn, ngaw yoeday lawnga, setha ngapa ngaybiya Ngaw Thathingu, ngoena ngadh na wayadhin ngapa. Setha koey mapu yangukudul.
25 ‘Ngath itha yangukudul ngithamulpa mamayin kedha zoenguz kedha ngay thawpay thonarpa ngithamuniya in. 26 Kasa kay kedha senawbi ibupuydhay mabayg, Maygi Mari, ngan bangal nanga wayane Ngaw Thathin, nuydh ngaru ngaw nel oengane. Nuydh bangal ngitha ngurapidhe zapun mura, matha kedha nuydh bangal wakay thoemamay poeybaypu ngath ngitha kulay midh ngulayg palimoeypu.
27 ‘Ngithamun wakay thoemamay bangal ngaru urapun. Senabi mina za ngath ngithamuniya wanan, sena ngawngu ngath ngithamulpa manin. Wa, nubi pawdh ngath ngithamulpa maypa nanga, na kedha lawnga kow apaw goewaw koerngaygi mabaygaw pawdh midh nanga. Ngitha koeyma wakay thoemamayg a matha kedha aka gasamayg.
28 ‘Ngitha karngemin ngay kulay muliz ngithamulpa kedha, ngay bangal geth wanedhe, a ngay lak ngapa kuniya ngithamulpa. Ngitha midh paru ika dhiw gasamayginga ngaybiya kalmel kedha, ngay uzariz Ngaw Thathipa kuniya nuy ngaybiya mina koey gimal, a nungu niyay lag mina lag. 29 Wa, wagel kay thabi zapul, ngath kulay ngitha ngulayg paliz. Na bangal na senabi za aymidhe, ngitha mina yoepathamoene.
30 ‘Ngayapa thonar thawpay asin ngithamulpa yapa. Nag nubi apaw goewaw wati kuykulnga, nungu amadhan mangay. Nuy bibiriginga ngayapa mulupa maypa, 31 kasa kay kedha nubi mina za ngaru yakamiz nubi apa goewaw mabaygoepa. Thana ngaru bangal imane kedha ngath maman manin Ngaw Thathi, muynu ngath aymoeyn mura nungu ubilmayl, nuy mulaydhin ngayapa. Ayawal ngalpa koezi ladhuypa adhapa.’