1 Timothi
1
Pawlo Yesu Kerison woeyayzi mabayg
In ngay Pawlo Yesu Kerison woeyayzi mabayg ngurpay zagethoepa, matha kedha Awgadhaw ubilnga midh nanga, a Yesu Kerison ubilnga midh nanga. Wa, Awgadhan ngalpa gudaz poeydhamoeydhin a Yesu Keriso nuydh bangal aymoeyne ngalpan mina ubilnga, adhapudhay zapul. Ngath nubi thusi ngibepa palan Timothi ngaw mina kazi mari igililmaynu.
Awgadh Thathi a Yesu Keriso ngalpan Kuykulnga ngibepa poeyban matha ngoedhagidh, kozan a nungu gabu pawa a pawdh.
Poeypiyam yangukudu wati ngurpay mabaygoengu
Ngi sew matha medha Epoesoesanu mabaygoepa ngurpaypa, ngay ngibepa midh nanga mulaydhin senabi thonara ngay ngibiya kulay mangaydhin ngaw Makadoniyaw yabugudoenu dhadhal. Wara mabaygal sey muynu thanamun ngurpay mamu mina lawnga, ngi ngaru umepa thanamulpa, ‘Sethabi zapul lak ngurpayg.’ Thanamun kasa yaday maygi, a matha kedha thanamun thathiw thathiw nelpa kadaypa toemayg. Thana mura goeyginu sethabi wati yangukudul idimpu. Mura thonara kedha zapun kasa ngoenakap dhadh poelamaypu, Awgadhaw zageth ibupuydhayginga, thimedhoeginga. Ngalpa buwayl thayamin a ayman mam, ngay kedha zoenguz ngithamulpa muliz, Awgadhaw ngurpay ya. Ngoenakap ngaru wara zaginga a kapu wakay thoemamay. Nginu mina yoepathaman ngaru balbayginga a pudhunga.
Dhuray mabaygal ubigasimoeyn sethabi mina zangu aymoeyle, a thanamun yangukudul aykapuginga, ngoelkay yaday. Thanamun ubi kedha thana bangal Awgadhaw sabi ngurpay mabaygal, kasa kay kedha thana koerawaygal thana miyaw ya umamoeypa. Muynu thana koerawaygal mina yangu a thanamun kasa wakay thoemamay kedha, thana koey ngulaygal.
Ngalpa ngulaygal sena sabi mina za nan nanga balbayginga angan Ngoenanumanin kedha, sabi mina mabaygoepa aymayginga, aymoeypa kedha mabaygoepa, sabi ngadh pathidaypu, Awgadhoegi mabaygal a ngaya nanga ngulayg apu lawnga thathi mathamoeypu, lawnga kasa mabaygal mathamoeypu; 10 mabaygan ngadh nanga wara mabayg sagul palan, a wara mabayg kunumaypa poeyban wara mabaygaw mapu zagethaw mabaygoepa, mabaygaw butha woeydhay mabaygal; a matha kedha mura kedha ngoedhal wati pawalgal ngaya nanga mina ngurpayngu adhiya toedipa, koerngayginga.
11 Na mina ngurpay na Awgadhaw maygi ya, koey woenabal, koey poeraparal yangu wakay, ngayapa poeybadhin mabaygoepa ngurpaypa.
Ngay Pawlo eso poeybiz Awgadhoepa
12 Ngay Pawlo koeyma eso Yesu Kerisolpa nuy ngalpan Kuykulnga, nuydh ngoena magaw palan zagethoepa. Nuydh ngoena imadhin matha ngoedhagidh nungu zagethoepa oengaypa. 13 Kasa kulay midh ngath nuyn wati yadu mayparu, a wati thonar poeybaypu, a mogo pugaypu nungu mabaygal, a mura ipidhadh gegeyadh aymoeypu senawbi thonara. Kasa kay kedha Awgadh ngoena imadhin kedha, kuyk ngay koerawayg, kedha zoenguz ngath mura zapul aymoeypu.
14 Nuydh mura za payoewdhaydhin ngayapa matha ngoedhagidh, mina yoepathaman, a mam. Mura kedha ngoedhal zapul ngaru balbayginga, ngalpa kalmel nipa nubiya. Yesu Keriso ngalpan Kuykulnga. 15 Ina mina ya ngidh ngaru koey ridhanga mina yoepathaman kedha, nuy Yesu Keriso ngapa nubi apa goewapa wati pawa mabaygoepa gudaz puydhaypa. Wa, ngaw gegeyadh adhapudhay koeyza mura wati pawa mabaygal midh nanga. 16 Kasa kay kedha Awgadhan ngayapa gabu yakamoedhin yabugud Yesu Keriso. Nuydh ngoena gabudhan balbay tidaypu, nga nanga kulay wati mabayg. Kalanu mura mabaygal iman kedha Awgadhaw kapu danal poethay midh nanga. Thana ngaya nanga ngaw kayn igililnga iman thana ngaru kedha wakay thayiz, ‘Ina kulay mina wati mabayg kayib garthi thayan. Yesun Kerison danal poethay ngaru mina balbayginga mina koey gabudhan kedha wati mabaygoepa buth poethaypa.’ Nungu koey ugayl zageth kakal yakaman mabaygoepa, thanamulpa imaypa a mina yapathamaypa, gasamaypa ngaru igililnga.
17 Matha nuyn thawmayparuy, nuy ngaru Mopakuyk, nubepa umapa lawnga, a nuy lak imaygi Awgadh, matha nuy Awgadh, nubepa koey apasin, a poerapar ngaru ngaru. Eso! 18 Timothi Ngaw Kazi, ngath ngibepa nabi ngurpay poeyban, nginungu bangal yakanurayg kedha, ngi bangal mina pa zilaypu Awgadh midh na ngin adhapa thamadhin nungu yangu aymay mabaygaw yangukudu midh nanga. Sena thabi nungu yaday ngoedhe kedha nginu koewbu rugal, koewbupa.
19 Koey ridhanga gasamidha nginu mina yoepathaman a nginu ngoenakap, a wakay thoemam ngaru koey ridhanga. Wara mabaygal nanga thana ngulaygal, kasa kedha mina za aymayginga, kalanu thanamun mina yoepathaman kasa idimiz ngoedhe dudupuydhayzi gul midh. 20 Wara mabayg thanamuniya Aymenayus a Aleksanda, palay Sathanan pawanu adhapa woelmempu. Ngath palay Sathanalpa wanaman palamulpa kedha ngurpaypa. Matha ngoedhagidh kedha palay lak lawnga Awgadhoepa apasiginga, a adhapa ya umamoeypa.