2 Timothi
1
Awgadhaw kapu kozan
In ngay Pawlo Yesu Kerison woeyayzi mabayg ngurpay zagethoepa, matha kedha Awgadhaw yangukudu midh nanga kuyk Awgadhaw ubilnga kedha nuydh ngoena seysithamaypa mabaygoepa, thanamulpa mina yoepathamaypa a gasamaypa mina igililnga, ngalpan mina niyay Yesu Kerisoniya, matha kedha Awgadhaw Yawoedhayzinga. Ngath nubi thusi ngibepa palan Timothi ngaw mamal kazi mari igililmaynu.
Awgadh Thathi a Yesu Keriso ngalpan Kuykulnga ngibepa poeyban matha ngoedhagidh kozan, a nungu gabu pawa a pawdh.
Ngitha ngaru koey poeypiyam ngoelkay ngurpay mabaygoengu
Ngay koeyma eso Awgadhoepa, ngay ngabepa zagethan mepa, kay paypa kulay ngaw mabaygal midh na zageth ulaypu. Ngath nungungu wati wakay thoemam muynu woerdhayginga, goeyga kubil koeygarsar ngath ngin ngoenanu maypa ngaw thoeythu poegaynu, a eso manin Awgadhoepa Ngath nginu koerkak badh ngoenanumaypa, ngaw koey ubi ngibepa imaypa, lak ngath gasaman ika.
Mina yoepathaman midh
In nubi mina niyay kulay iman nginu akaniya, Lowisaniya, a matha kedha nginu apu Yoewnisoeniya, a ngayapa kakal kedha, ngibiya lak mepa senabi mina yoepathaman. Ngath ngin lak wakay thoeyaypa manin, pa zazaman, magaw palan Awgadhaw kozan. Ngi waza kupaylnga zagethoepa, ngi dhoey nidhayzi mabayg, ngath ngibiya geth gimal wanadhin.
Awgadhaw Maygi Mari ngibiya kalmel, ngi wara zangu akagig kuyk nuydh magaw palan ngin, nginu mam ngidh pathridoepa a nuydh ngin ridh palan, nginungu wati yabugudiya mabale. Aziran maygi, Kuykulmay mina ya yadu palgaypa; a matha kedha ngidh azir gasamayg kedha, thana ngaw mina zagethoengu ubig asimoeydhin; kunumay lagoenu thayadhin ngoena mura kawragi mabaygal ngalaga nanga. Ngay Kuykulmay yoepa mag ngoena kikir gasampa. Ngidh bangal matha ayimpu, za miyay thana bangal ngibepa kedha ayman. Awgadhan ngin magaw palan nungu yangukudupa oengaypa.
Mina igililnga midh
Nuydh Awgadhan ngalpan gudaz puydhamoeydhin a thurimoeydhin, ngalpan mina igililmaynu niyaypa itha apal. Nubi matha ngoedhagidh ngalpan modhabiya, lawnga ngalpan geth zagethoepa lawnga, matha nungu ubi midh nanga aymoeypa ina apal, a nungu kozan ngalpalpa. In nubi kozan mina kulkubaw ya woedhayzinga, wagel kay nuydh sama woeydhadhin nubi apa goewa, nuydh kulay nabi mina za yawadhadhin ngapa Yesu Kerisoniya.
10 Kaybaw goeyginu nanga, nubi mina ibuypuydhan kakal aymipa, kuyk Yesu Keriso ngalpan Gudaz Puydhay Mabayg ngapa ngalpalpa. Soeyzi pawpa mabaygaw um na akagi za, kuyk nuydh gud pudhadhin senabi igilaw yabugud, ngaru igililmaypa. 11 Nabi mina yangu wakay ngath matha yadu poelgaypa, nuydh ngoena adhapa thayadhin nungu woeyayzi mabayg ngurpay zagethoepa 12 Ngath kedha zoenguz kikir gasaman kunumay lagoenu muynu, kasa kay kedha kuyk ngay ngulayg nungungu, ngath mina yoepathaman, a nuydh balbayginga danal poethay ayimpa mura sethabi zapul, nungu yawoedhayzinga midh nanga, senabi kalaw goeygipa.
13 Ngidh na mi ngurpan gasaman ngawngu, na matha ngoedhagidh nginu mabapa. Ngi na Yesuniya kalmel ulaypa, wa matha ngoedhagidh nginu mina yoepathaman, a nginu mam koey ridhanga. 14 Ngidh koeyma giyaw oengaypa nubi setha mi ngurpay zapul nginu kupay gasamayzimayl. Awgadhaw Maygi Mari ngalpaniya muynu mepa, nuydh ngin ibuypuydhan sethabi zapa. 15 Ngi ngulayg kedha in nubi koey goegath Aysanu, koeygarsar mabaygal adhapa parul thoeyamadhin a ngoena kasa wanadhin. Muynu Pygeloes a Ermogenes palbi mabayg ubigig ngawngu.
16-17 Matha urapun mabayg Onisiporus mina mabayg ngayapa. Nuy nanga Romanu meparuy, nuydh ngoena lumaypu mura lagiya. Kurusipa nuydh ngoena imadhin. Koeygarsar thonaralnga nuydh ngoena ibupuydhaypu, dhiwal palaypu koey igalayg nuy. Nuy azirgig a nuy akagig ngoena lumaypu dhoerdhimay lagapa. Kapu za kedha Awgadhan woenab poeyban nubepa a nungu buwaypa. 18 Senawbi kalaw goeyga nanga, Awgadhaw kozan a danal poethay nubiya kalmel, Onisiporus. Ngi ngulayg nuy kulba igalayg koeygarsar ibupuydhan ngayapa si muynu ngibiya Epoesoesanu.