4
Zoeyzi noeydhay mabayg nga
Wa, ngaw kazi, ngay Pawlo bangal ngibepa puridharal yangukudu manine Awgadhaw parunu a matha kedha Yesu Kerisoniya parunu, nuydh ngadh bangal ngapa zoeyzinoeydhamoeyne mura mabaygal, matha kedha uma mabaygal a igil mabaygal. Ngi koey ngulayg kedha, ngi ngaru buth pathayzinga nungu moengaypa, a matha kedha nungu basalayoepa. Ngay ngibepa puridharalnga muliz kedha, Maw tariz nungu ya, yadu palgan. Zageth matha ayimpa kasa midh. Mabayg na supamiz nuyn balbay tidan, mabaygaw gegeyadh nanga moegina koey dharadh ngurpan, a balbay tidan koey gabudhan mina yabugudoepa.
Ngidh ngaru dhadhabuth gasaman zagethoepa thonara bangal nanga gasamoene mabaygal bangal koerngayg asimoeyne mina ngurpayngu, a matha thanamun ubilmayl bangal buwayl thoeyamoeypu wati ngurpaypa. A koeygarsar wati ngurpay mabaygal thana thanamulpa garwoeydhamoeypu. Thana adhapa parul thayamin ngoelkay adhipa. Ngi ngaru sig gima nagepa balbayginga kasa midh, gegeyadh, mapunga. Ngi ngaru maw sipa mabayg garwoeydhamepa Yesulpa; ngidh ngaru nginu kupay zageth mura oengaypa. Minguz kedha, ngaw thonar amadhan thamayngu, ngaw igililnga ngoedhe nguki nge, matha poegaypa Awgadhoepa poeyban. Ngath koewbu aymarngu, mina zageth ngaw Kuykulmaypa, tari sagul ngath muwasin, Awgadhaw mina ngurpaypa ngath giyaw woengan. Na sey pika gimal ngayapa mina niyay lag a ngay ngulayg kedha, Kuykulnga nuydh bangal ngoena gamu pathamoeyne nubepa senabi thonara, nuy Mina Zoeyzinoeydhay Mabayg a matha ngay lawnga, mura mabaygoepa ngaya nanga nuyn maman maypa, ugaypa, nungu kuniya mangay.
Ngaw kazi, ngi nuthi ngayapa ngapa gasamaypa sobaginga. 10 Demas nuydh guythuyan ngawngu wara goegathoepa Thesolonayka, kuyk nuy koey ubilayg nubi apaw goewaw zapa. Koeresons nuyn wayadhin wara goegathoepa, Galaytiya, a Taytus wara goegathoepa Dalmaytiya.
11 Matha Luka ngaybiya kalmel kedha thonara; ngidh gar Mareko gasaman ngapa ngibiya kalmel, nuy koey ibupuydhaylayg ngayapa, nabi zagethoepa aymaypa. 12 Toetikas ngath wayan wara goegathoepa Epoesoes. 13 Ngath wara ngaw koey abayak wanadhin wara mabaygiya Kapasaniya nuy sey Trowasanu. Ngidh ngapa bangal manine, kalmel ngaw koey thusiw thapil, a minaralmayl koeyma ngoenanu maypa. 14 Wara ayniw zagethaw mabayg Aleksanda nuydh mina wati zageth aymoedhin ngayapa. Kuykulnga nuydh bangal modhabiya kuniya manine, senabi wati zageth.
15 Ngidh bangal koeyma giyaw woengaypa nungungu, nuy koey puridharalnga ngalpan ngurpaypa idimoeypa. 16 Ngaw kulay kot nanga wara mabaygan ibuypuydhayginga, ngoena kasa wanadhin. Kasa kay kedha ngaw koey koerkak badh thanamulpa, Awgadh ngaru gabu ngoenakap thanamulpa.
17 Matha Kuykulnga ngaru ngaw doegamoenu. Wa, thana ngoena kot manin a yapu poeyban ngaw mina yoepathaman midh. Senabi thonara Awgadhan nuydh ngoena magaw palan nungu yoepa yadu poelgaypa, mura thanamulpa ngaya nanga po gubaw gizu mabaygal. A nuydh ngoena gudaz puydhadhin thoeydhayl uruyngu, 18 a nuydh bangal ngoena danal pathaypu mura wati mabaygaw zagethoengu, kurusipa ngoena manin balbayginga nungu daparaw basalayoepa. Nubiya sey poerapar, muwasiginga, ngaru a ngaru. Eso.
19 Thabi mabaygal bangal ngidh ngayapa yawo thurimoeyne, Prisila a nanu alay Akwila, a Onisiporus a mura mabaygal nungu lagoenu. 20 Erastoes nuy matha mepa sey muynu goegath Koronis a ngaw yawar nanga ngath Tropimus wanadhin wara goegathoenu, Moelitoesonu, kuyk nuy kikir. 21 Ngi koeyma nuthedhe bangal ngapa kow gasamaypa, wagel kay sumayl thonara, wati thonara. Thabi mabaygal ngin yawo thuremine, Ewbulus, Pudens, Linus, Koelawdiya, a mura tukuypal. 22 Kuykulmay ngibiya kalmel nginu marinu a nungu kapu kozan.