4
Amhuanten tecojuan, xiquinchihuilican cuali anmotequipanujquimes. Quinami anquichihuilía se, yoje xicchihuilican in oc se. Yoje xicchihuilican, pampa noje anquimati anquipía anmoteco pin cielo.
Amo ximocahuacan pa anquilajlanis Dios. Xiclajlantiacan quiman yes tiquijnamiquía. Huan quiman anquilajlanía, amo xilatzehuican. Xiquijtutiacan pa anmoyolo in hual anquilijtica, huan amo ximocahuacan pa anquisehuis Dios. Huan quiman yes anquilajlantica, xiclajlanican pa tehuanten noje, pa yojque Dios techajxiltis capa huil tiquinlaquetzilisi ilamaxtilisli Cristo. Pa yina Dios ilacames amo quimatinijme cuali len quinequiaya quijtu Dios ilajtol quiman momaxtinijme len quijtuc inahuac Cristo. Axan ticmatilo tehuanten. Huan axan niunca latzacuali pa calijtic pampa niquinlaquetzilijtinemiaya ilamachiltilisli Cristo. Ma yoje, nicnequi pa Dios nechpalehuis pa niquinlaquetzilis pa yoje niquinmilis moxtin ilamaxtilisli Cristo ca lajtol calica amo moixpolulo yehuanten hual quicaquilo, quinami monequi pa nicchías. Pampa in, xiclajlanican Dios pa nechpalehuis.
Ma anmitznextili anmolajmatilisli quinami anyulis cuali quiman anunca capa yehuanten hual amo quineltocalo Cristo. Xiquintequipanucan cuali mochi tonalijmes hual Dios anmitzmacas pa anyulis. Xilajtutiacan yoje pa anquinmixtocaltis lacames Dios ilajtol. Yoje anyes quinami in istal hual quixtocaltilía se lacuali. Sinda anlajtúa yoje, cuaquinon anquimatis jan quinami monequi pa anquinnanquilis moxtin.
Quinchicahua pampa yahui quilamía iamal
Anmitzilis Tíquico mochi hual nechpanujtica huan quinami niunca. Yihual se tocni hual ticlasojlalo míac, huan ticmatilo quinami yihual huil lapalehuía. Huan yihual tictequipanuililo in Tata Jesús. Annimitztilanilijtica pa yoje yihual quimatis quinami anunca huan len anmitzpanujtica, jan quinami yihual anmitzmachiltis quinami nehual nipanujtica huan yoje ca in anmitzlacahualtis. Yasi huan Onésimo hual unca se tocni hual ticlasojlalo, huan ticmatilo yihual amo mocahua pa quitequipanuilis toTata. Yihual se tocni hual lacatic pa anmocaltilan Colosas. Yehuanten Tíquico huan Onésimo anmitzlamachiltisi mochi hual panujtica nican.
10 Aristarco anmitzpialtía, ca yihual ticate latzacuali pa calijtic nican. Anmitzpialtía noje Marcos hual unca icni Bernabé, icni pa oc se cali. Anmitztilanilije lajtol pa anquimatis quinami anquichihuilis Marcos, sinda umpa huala, xicmosehuiltican. 11 Noje anmitzpialtía Jesús hual noje itoca Justo. In yeyenten cate judíos, quipialo ilanextilisli in latequilisli pa inmincuilaxli. Jan yehuanten san cate in judíos hual ca nehual huan nolajlasojli tequipanujquimes titequipanulo pa ilahueliltilisli Dios. Yehuanten nechlacahualtilo míac. 12 Anmitzpialtía Epafras, yihual lacatic pa anmolali huan quitequipanuilía Jesucristo. Yihual quilajlantía Dios míac ca mochi iyolo, pa yoje amo quiman anmocahuas pa anyulis anquineltocatica Cristo, quinami lacames hual moscaltije ca lajmatilisli. Yoje quimatilo cuali mochi in hual quinequi Dios pa quichihuasi. 13 Inon niquijtúa inahuac Epafras pampa annimitzilía neli yihual tequipanúa niman míac pa amhuanten huan pa yehuanten hual quineltocalo Cristo pin caltilan Laodicea huan pin caltilan Hierapolis. 14 Anmitzpialtía Lucas, yihual in lapajtini hual ticlasojlalo, noje anmitzpialtía Demas.
15 Xiquinpialtican tocnían hual quineltocalo Cristo hual cate pa Laodicea. Xiquinpialtican Nimfas huan yehuanten hual quineltocalo hual monechiculo pa ichan pa quimolancuacuetzilisi Dios. 16 Huan quiman anlamic anquinmomaxtilic in amal anmoyampa anmoxtin, cuaquinon xiclajtultican se pa yihual quinmomaxtilis in amal inminyampa yehuanten pa Laodicea hual quineltocalo toTata. Huan amhuanten jan yoje ximomaxtilican in amal hual niquintilanilic yehuanten pa Laodicea. 17 Huan xiquilican Arquipo pa moiztías pa lamis quichías mochi in tequipanulisli hual quimacac in Tata pa quichías.
18 Nehual niPablo annimitzpialtitica annimitzijcuiluilijtica nican ca nehual nomajma. Yoje anquimatis pampa mochi in amal unca hual annimitztilanilijtica. Xiquijnamiquican quinami nehual niunca latzacuali pin calijtic. Ma caya ca amhuanten in cuali hual san Dios huil anmijchihuilía. Yoje ma ye.