2
Amhuanten neli anquimati, tocnían, pampa in tonalijmes hual antimitzpaxaluilije, amo jan lapic (de in balde) cataya. Quinami anquimati, mas que tilamije tipanuje lacocoltilisli nepa quiman ticataloaya pin caltilan Filipos capa tejchihuilic len niman amo cuali, ma yoje, Dios techpalehuic pa camo timomajtisi. Ticmatiloaya yihual techpalehuisquiaya pa antimitzililosquiaya ilamachiltilisli cuali. Huan cataloaya míac hual motoliniloaya pa tejtzacuililosquiaya pa camo antimitzililosquiaya in lamachiltilisli cuali. Neli cataya pampa quiman antimitzililoaya tolajtol pa antimitzlaneltocaltisi, amo timoixpoluloaya ca nindeno hual antimitzililoaya. Noje amo tiyuliloaya amo cuali. Huan amo ticnequiloaya, no, amo tiquijtuje pa toyolo pa antimitzcajcayahualosquiaya. Jan quinami Dios techitac cuali pa yihual techtilanis pa ticlamachiltisi in lamachiltilisli cuali, yojque tilajtulo. Amo tilajtulo pa tiquinpaquiltisi lacames. San ticnequilo ticpaquiltilo Dios hual quimati mochi hual tiquijtulo pa toyolo. Huan amo quiman antimitzilije se lajtol calica ticnequiloaya antechixtocaltisquiaya. Inon anquimati. Huan amo antimitzilije in lamachiltilisli cuali pa yoje huil antimitzanililosquiaya len hual anmoyaxca amhuanten, Dios neli quimati inon. Amo tictemuloaya quinami tiquinchihuililosquiaya pa amhuanten huan oc sequin lacames anquijtusquiaya lajtomes cuajcuali tonahuac tehuanten. Huan amo antimitzyantiloaya pa antechlasojlasquiaya mas que unca toyaxca pa antechlasojlas. Quema, inon unca inminyaxca moxtin ilanahuatinijmes Cristo. Ma yoje, tehuanten timochihualoaya quinami amhuanten innojen tonalijmes hual ticataloaya nepa. Antimijchihuililoaya cuali quinami mojmosta quinchihuilía cuali ixolomes inminantzin. Quema, yoje ticnequiloaya pa ticayasi ca amhuanten. Pampín ticataloaya ca paquilisli pa antimitzililosquiaya in lamachiltilisli cuali. Huan amo in san. Noje ticnequiloaya antimijxiluililo ca mochi toyolo mochi hual ticpialo calica huil antimijchihuililosquiaya cuali. Inon cataya pampa antimitzlasojlaloaya niman míac. Neli unca, nocnían, anquijnamiquía quinami titequipanujtiahuiloaya mojmosta huan lamiaya tochicahualisli. Quema, mojmosta tisiahuiloaya míac. Yihualitonali, pa semilhuil huan pa layúa, titequipanuloaya pa timolacualtilosquiaya. Yojque ticchihualoaya pa camo anquipiasquiaya pa antechlacualtisquiaya nindeno. Huan pa innojen tonalijmes antimitzmachiltiloaya Dios ilamachiltilisli cuali.
10 Amhuanten neli anquimati huan Dios noje neli quimati quinami tilachihualoaya cuali anmolaixpan. Jo quema, tiyuliloaya quinami huil ticpaquiltiloaya Dios. Mojmosta ticchihualoaya len quijtúa Dios ilajtol. Amo quiman ticchihualoaya nindeno calica huil techmotexpahuililoaya Dios huan lacames. 11 Huan quinami anquimati inon, ticataloaya ca mochi sejse capa amhuanten quinami se itajtzin ca ixolomes. Antimijchicahualtitinemiloaya huan antimitzpalejtinemiloaya pa anyulisquiaya quinami Dios quinequi. 12 Noje antimitzmacaloaya lajtol pa anlachihuasquiaya quinami monequi pa lachihuasi Dios ixolomes, pampa yihual anmitznotzac pa anhuelitis ca yihual huan pa anquipías anmolajco ilaixpelalisli cualtichin.
13 Innojen tonalijmes hual anquicaquic in lamachiltilisli cuali hual unca Dios ilajtol, amo anquineltocac quinami cataya jan inminlajtol lacames san. Anquineltocac quinami cataya ilajtol Dios. Huan neli unca ilajtol Dios. Pampín noje amo timocahualo pa ticsehuisi Dios. Huan in lajtol, tocnían, anmitzneltocaltic Dios. 14 Unca pampa anmochíac quinami in laneltocanijmes pin lalticpan Judea, yehuanten hual monechiculo nepa pa míac caltilan pa quimolancuacuetzilisi Cristo Jesús. Amhuanten anpanuc lacocoltilisli hual anmijchihuilije yehuanten hual lacatije pa anmolali. Huan in laneltocanijmes de Judea panuje lacocoltilisli hual quinchihuilije yehuanten in judíos hual lacatije pa inminlali huan amo quineltocalo Cristo. 15 Quema, in judíos quimictije in Tata Jesús huan quinmictije Dios ilajtunijmes. Huan techtojtocaje pa tejchihuilisi amo cuali. Amo quipaquiltilo Dios, molalilo inminpan moxtin. 16 In judíos tejtzacuililo pa camo tiquinmilisi in lamachiltilisli cuali yehuanten hual amo judíos. Amo quinequilo pa yehuanten yesi laquixtili pin ipolehuilisli inminlaijlaculisli. Yoje in judíos amo mocahualo pa quichihuasi inminlaijlaculisli, quichihualo míac quinami huil, amo quijtulo “Inon san”. Axan ajsic pan yehuanten icualanilisli Dios, mas que huejcahuaya quinmajsi. Axan quipanusi inminlacocoltilisli.
Pablo quinequi quinpaxaluilía oc sejpa yehuanten pa Tesalónica
17 Ma yoje, tehuanten, tocnían, nican pa nadita tonalijmes ticataloaya laxiluli pa camo huil antimitzitasi. Timoitaloaya quinami icnomes. Ticataloaya laxiluli pa camo ticayasi ca amhuanten, huan ma yoje, toyolo mojmosta cataya ca amhuanten. Huan timotolinije ca míac chicahualisli pa antimitzpaxaluililosquiaya, pampa ticnequiloaya míac. 18 Quema, ticnequiloaya tihualalo ca amhuanten, nehual Pablo nicnequiaya nihuala sejpa huan oc sejpa. Ma yoje, tejtzacuilic Satanás. 19 Huan ¿leca ticnequiloaya tihualalo? Ma antimitzilican leca. Hualas toTata Jesús huan ticayasi iyampa, cuaquinon ¿aquinojen ticchiasi tiquinmitasi? Huan ¿ca aquinojen ticayasi ca niman míac paquilisli? Huan ¿pa aquinojen tiquijtusi lajtomes huejué umpa pampa yesi quinami laxlahuilisli pa tehuanten? Amhuanten anyes. 20 Quema, tilaixpelasi chicahuac iyampa Jesucristo huan ticayasi ca niman míac paquilisli pampa noje ancayas nepa amhuanten.