4
In yulilisli hual quipaquiltía Dios
Axan, tocnían, ma antimitzilican oc se lajtol. Antimitzililo antimitzyantiticate pa anquichijtías mochi tonali míac hual mojmosta momiactis pa lanextilis pampa anyultica quinami Dios quinequi. Quema, in Tata Jesús quinequi pa antimitzilisi inon. Xicchihuacan jan yoje quinami antimitzilije. Monequi pa anyulis yoje pa anquipaquiltis Dios, huan axcan ticmatilo pampa jan yoje anyultica.
Ticmatilo inon pampa anquimati in lajtol hual antimitzilije pa anquichías quiman ticataloaya ca amhuanten. In lajtol techmacac in Tata Jesús. Techmacac in lajtol pampa Dios quinequi pa mocajtías chipahuac anmoyolo pa anyes san ilacames itequipanujquimes. Pampín monequi pa camo monilus se ca se sihual o ca se lacal sinda ayamo monamictic ca in se. Huan sinda monamictic se, monequi pa monilus jan ca isihua o ca ilahuical san. Ma quimati mochi sejse ca amhuanten quinami monequi pa quineltocaltis icuerpo (inacayo) pa yoje quimatisi moxtin pampa yihual quitequipanuilía Dios. Ma quimati quinami quipía icuerpo pa yes pa san Dios quitequipanus. Amo xicmacahuiltican pa anmocuerpo anmijchihualtis len amo cuali hual cuajnesi anquinequi anquichía. Jan yoje quichihualo yehuanten hual amo quiximatilo Dios. Ma camo quihuitzquili icni, amo jan se ca amhuanten. Huan ma camo quicajcayahua icni pan ipampa inon hual antimitzilijticate. In Tata quilacuepilis mochi sejse pa mochi hual quichihuilic se icni, jan quinami neli antimitzilije noje in tonalijmes hual ticataloaya ca amhuanten. Unca pampa amo technotzac Dios pa timocahualosquiaya ca toyolo laijlaculi. Technotzac pa ticayasi mochi tonali chipahuac pa toyolo pa tictequipanuilisi. Pampín, sinda se amo quinequi quineltoca inon hual antimitznextilijticate, cuaquín ma quimati yihual pampa amo cataloaya lacames hual quilije inon. Cataya Dios hual quilic, quema, Dios hual quimaca in Espíritu Santo. Yihual unca pa anmoyolo axan. In Espíritu anmitznextilía quiman amo anquineltocatica Dios.
Axan, amo monequi pa tehuanten antimitzijcuiluilisi len lajtol inahuac quinami monequi pa anquinlasojlas anmocnían, hual cate yehuanten hual quineltocalo Cristo. Anmoxtin Dios anmitzmaxtía quinami anmolasojlas se huan oc sequin. 10 Pampín, anquinlasojla moxtin tocnían hual cate pa mochi in lalticpan Macedonia. Ma yoje, antimitzyantilo, tocnían, ma momiactitía mochi tonali anmolasojlalisli se ca oc sequin. 11 Huan antimitzyantilo pa anmotolinis pa anyulis cuali huan ca mosehuilisli pa anmoyolo, amo antzajtzitinemi huan ancualantinemi. Antimitzyantilo pa antequipanus mochi sejse capa hual iyaxca yihual huan amo capa hual iyaxca oc se. Huan antimitzyantilo pa antequipanus ca anmomajmajuan amhuanten, jan quinami antimitzilije chicahuac. 12 Xicchihuacan yojque pa anyulis quinami quitasi cuali yehuanten hual amo quineltocalo Cristo. Huan yojque amo monequis pa anmitzlacualtisi oc sequin.
Pablo lajtúa inahuac in tonali quiman mocuepas Jesucristo
13 Axan ticnequilo, tocnían, pa anquimatis len quinpanuc yehuanten hual cochije, ticnequilo tiquijtulo yehuanten tocnían hual miquije. Dios yahui quinhualica ca Jesús yehuanten hual polehuije. Quinhualicas pan ipampa Jesús ilahueliltilisli. Amo ticnequilo pa anmitzcocus anmoyolo quinami quincocúa inminyolo yehuanten hual amo quichixticate Cristo. 14 Neli ticneltocalo pampa Jesús miquic huan yulic oc sejpa. Pampín, jan yoje yehuanten hual quineltocanijme Jesús huan miquije, yehuanten Jesús quinyuliltis oc sejpa.
15 Inon ticmatilo pampa techilic Dios huan antimitzililo len techilic, unca inon: Tehuanten hual ayamo timiquije pan tonali hual hualas in Tata, tehuanten hual Dios techmacahuiltía pa ticayasi tiyulticate pa in tonali, yihual tialo ticnamiquilo. Ma yoje amo quiman ticnamiquisi tiquinlaicanticate yehuanten hual miquije. 16 Unca pampa yihual in Tata temujtihualas, tzajtzitihualas huan lanoztihualas. Mocaquis ilajtol se ca in lanahuatinijmes huejué pin cielo, huan mocaquis ilancaquetzaloni Dios. Cuaquinon quipehualtisi inminmoquetzalisli yehuanten hual miquije quineltocatataloaya Cristo. 17 Cuaquinon, tehuanten hual tiyulticate, tehuanten hual ticayasi timocajticate tiyulticate pan lalticpan, timonechicusi ca yehuanten huan tiyesi laꞌajcoquili pin mextemimes pa ticnamiquisi in Tata pin ijyecal. Huan yojque ticayasi ca in Tata, amo quiman timoxilusi nepa capa yihual unca. 18 Pampín, ximolacahualtican huan ximochicahualtican ca in lajtomes.