ໂຢຮັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄປ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ຄຽນ ປຶ່ງ ໄປ ໄນ່ ມາຮ 90 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ອັນ ພາອ໌ ຊາອົຮ ກວາຍ ອາໂຢ່ງ ຕຶ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ຣາມຶ່ຮ ໄຄໂຢ. ໂຢຮັນ ຍ່ອງ ໄຄໂຢ ຍ່ອນ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອີ ຣາຈ່ອຍ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ. ໂຢຮັນ ກາໄຕ່ຮ ໄຄໂຢ ອຶງເຄາະ ຕາຕ່ອຍ໌ ແຕ ມານະ ກວາຍ ຣາມຶ່ຮ ດີໂອເທເພ. ດີໂອເທເພ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ລາລື່, ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ຣັ່ບໂຈມ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ໂຢຮັນ ຍ່ອງ ມານະ ກວາຍ ຣາມຶ່ຮ ເດເມທິໂອ, ຍ່ອນ ເດເມທິໂອ ຕະ ປຍາຍ໌ ລາລື່ ຕຶ່ງ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ຕະ.
1
ເກົາ ລາ ອາຈວາຍຮ ເທົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຢົ່າ ເກົາ, ໄຄໂຢ, ກາ ຣາຕອຍ ລາລື່ ກະ ເກົາ. ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລື່ ໄມ່.
ເຢົ່າ ເອີຍ, ເກົາ ເກີ່ຍ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ໄມ່, ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈະ ໄມ່ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ ມູເຈິງ ຣາເວືາຍ ໄມ່ ເຕ່. ພໍກາ ແຊມອາຍ ໄຮ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເກົາ, ເກົາ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ລາລື່, ຍ່ອນ ໄລ່ ອາຕີ ເກົາ ໄມ່ ຊາອຳ ກຣັ່ກ ລາລື່ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌. ກະ ໄລ່ ປາຍ ໄມ່ ຕະ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌. ເກົາ ຊັອງ ຣໍ່ອ໌ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການໍ່ອ໌ ລາ ເກົາ ດັງ ມັຮ ກອນ ຣາມອນ ເກົາ ຕຶ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕະ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
ໄຄໂຢ ຕະ ຈີວ໌ ລາລື່ ຈ່ອຍ ເຢົ່າ
ເຢົ່າ ເອີຍ, ໄມ່ ຕະ ປຍາຍ໌ ລາລື່ ແຕີ່ອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ມັຮ ແຊມອາຍ ຕຶ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ກາ ໄລ່ ກວາຍ ຕາມອຍ ແຮີ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ເຈີ່ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ອຶນໄນ່ ດັງ ໄມ່ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່າ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ໄມ່ ຈ່ອຍ ເລືອຍໆ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ມູ່ດ ຊາອົຮ ຕຶ່ງ ວີ່ລ ໄມ່ ໂອນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ແອິ ອຶນເຕົ່າ ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຄັນ ໄມ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄມ່ ຕະ ອໍ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. ຍ່ອນ ກວາຍ ກັອຍ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣັ່ບ ອຶນເຕົ່າ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ກາ ຊາອຳ ເຈີ່ ອຶງເຄາະ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ. ຄັນ ໄຮ ຈ່ອຍ ໄລ່, ໄຮ ເບີນ ຈຸງ ເຕ່ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
ດີໂອເທເພ ກະ ເດເມທິໂອ
ເກົາ ຄຽນ ອຶນໂຍ່ງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມູ່ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຈີ່. ມາ ດີໂອເທເພ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ, ຍ່ອນ ອັນ ອາຊັອຮ ຈະ ອັນ ເບີມ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ປື່ດ ຕຶ່ງ ມູ່ ເຍືາ. 10 ນ່ະກັອຍ ຄັນ ເກົາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ຊາລີຣ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ. ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ຕາ ອໍ ແຕ ຮິ, ກະ ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ການໍ່ອ໌ ແຮີ. ມາຮ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ຕາ ປຣຍາອ໌, ອັນ ຕາ ເບີນ ຣັ່ບໂຈມ ມັຮ ແຊມອາຍ ກາ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ. ກະ ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ກວາຍ ການໍ່ອ໌ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກັອຍ. ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ, ດີໂອເທເພ ຕູ່ຍຮ ກວາຍ ກັອຍ ແຕ ມູ່ ກາ ຊາອຳ.
11 ເຢົ່າ ເອີຍ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ດວຍ໌ ຣານະ ຕາ ອໍ, ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ດວຍ໌ ຣານະ ອໍ ຊັອງ. ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ອໍ, ອັນ ກັອຍ ລາ ກອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ, ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
12 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ ປາຍ ເດເມທິໂອ ລາ ກວາຍ ອໍ. ກະ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ ລາ ຊັງໄກຣ ກະ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ກາ ຮິ ແຮີ, ອາຕີ ອໍ ແຕ ອັນ. ກະ ເຍືາ ດັງ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌.
ໂຢຮັນ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອົຮ ໄລ່
13 ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອຶ່ຍ ລາລື່ ປັຣນາຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຄຽນ ຕຶ່ງ ເຈຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 14 ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລື່ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ, ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລື່ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ.
15 ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ. ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢົ່າ ໄມ່ ກາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ, ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ກາຮານ ໄມ່ ເຕ່. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ກາຮານ ເຕ່ ມູ ເຈີ ມານະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ເຢົ່າ ໄຮ ກາ ແອີດ ກະ ໄມ່ ປໍ ກັອຍ.