ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ປັຣນາຍ ກາຕາງ (ພາສາກາຕາງ)

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Northern Katang)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

All rights reserved.


2020-11-23

 

This module was generated by eBible.org on 21 Feb 2024 from source files dated 29 Jan 2022.