3
Naha⁠ˈ⁠i Pool ɗagiɗ
Leegi nék koy-yaayyi ƴeh, ɗëgírí fun nda unni Yíkëe yíppí líiwëlsë⁠ˈ gina te wa lah ndam ti di man wa ɗon na nen. Ɗëgírí fun Koope nda ri sëmlë⁠ˈ fun ɓëewë ɓosu níi ɓos ra na, ndah ɓëewë ɓéeɓ neh daa gémú iña na wonu fun ra.
Te añcaŋ Yíkëe daa mit gém. Ɗi ay ron on doole, níiɗ ɗën níi Seytaane ii ron leɓoh. Yíkëe onte fun níi fun lekuute ron : fun olute biti ɗon ee pagu iña wonu fun ɗon ɗa, te ɗon ay lúsɗée ɗaaha. Yíkëe ona ron keeñi fahuun ɗon Koope, on ɗon ɗon múñ ti ɗi fi Kiristaa nen.
Ɗee laha⁠ˈ légéy solo ow na ra
Koy-yaayyi ƴeh, lahte ɓëewí ɗapasute filiɓ fi yen, na ñéyíh iña yëeddú fun wa ra. Fun na nahu ron di tii Yéesú-Kiristaa Yíkëe, ɗon wuloh wa. Ɗon yúhrúté affon ɗee waɗti ñeyuun kotti fun ɗa. Homuu fun ginon ɗa fun mësúy tídëh. Fun yeekuy ow ñam. Fun húmú légéyúu yii ñamun fun légéyëe na⁠ˈ a elek, kaa⁠ˈ fun mokil ow yínë sah ɗon na. Fun paguuy ri biti ɗon waruy fun pagiɗ yin pagiro, ndaa fun fahuu biti ɗon ñee kotti ƴaaha, 10 ndah húmú homuu fun gin ɗon ɗa, fun wonute ron biti ɓëyí kaa⁠ˈ légéy waray ñam. 11 Fun nék, fun keluute biti lahte ɓëewí awu ɗon na pesuu tídëh, në pëgíh yin gét nëe haal yii waal fi wa íníh në. 12 Di tii Yéesú-Kiristaa Yíkëe, fun túuƴú ɓëewí ƴaa fun na caguu wa bitih, wa koloh affi wa yuloh légéy nda wa kúɗ affi wa.
13 Ɗon fi koy-yaayyi so⁠ˈ nék, lah hëbí híin ɗon dékë⁠ˈ paŋ yin wun. 14 Hena biti lahte ɓëyí kaa⁠ˈ ñee unna bíníyú fun ƴee ra raa, lah wëní rí sun, ɗon ɓan ɗii leɓoh nda ri sopoh ndín, koloh afi. 15 Di filiɓ ƴaa ɓéeɓ nék, ngënë hëbíi rí kaa⁠ˈ⁠ohon, lah hëbíi rí koy-yaafon, ɗon líkín ɗí.
Ɗaŋa téƴ unna ra
16 Ɗémíin Yíkëe fë në ona⁠ˈ jaamma ra on ɗon jaamma faraah, a yii mín ɗon homa⁠ˈ. Yíkëe ñéerëe a ɗon ɓéeɓ.
17 So⁠ˈ mi Pool daa mi bíní unna míllë⁠ˈ ƴee ra*. Mi ƴahti téƴ unni so⁠ˈ raa, mi hena⁠ˈ ɗeh : so⁠ˈ mi Pool daa mi na bíní a ya⁠ˈ so⁠ˈ. Hen ɗaa raa, ɓëewë ay yúhsë⁠ˈ bíníyí së⁠ˈ. 18 Yéesú-Kiristaa Yíkíi yen líhë rën ɓéeɓ mal⁠ ⁠!
* 3:17 3.17 Bín fë, ow daa na húmú bíníyíɗ Pool. Unna ƴahti téƴú rëe, Pool a faanaŋ fi daa na bíní a ya⁠ˈ⁠i nda ɓëewë yúhsë⁠ˈ unna bíní rí rë ɓéeɓ.