Téerëe ɗéɓpí bíní Peer ra
Kúnsëe
Ƴee daa unna ɗéɓpí bíní Peer ra. Ɗi bíní wë kerceenni dékú ginni iippi non Aasi. Kerceenna bíní rí ƴee ra húmú moklu moklo di yee gémú wë Yéesú-Kiristaa Yíkëe në rë (3.14-17). Peer bíní wë unni ƴee woni wa biti wa ham ngémë híin, wa múñ coono fa daɓ wa ra, nda wa bok ndamee ke ɗi fi Yéesú na ac fayu ra (5.10). Ɗi wonte wa ɗee waɗti man pesi wa bee henluy wa ɓëewí nëníh ɓëewí Koope leegi, wa nonute heeda tansu ra (2.9-10 ; 4.2-3).
Ɗi wonte wa :
- yii leŋke mújë waaƴiɗ yen Koope ra (1.8-12),
- yii leŋke pesaɗ kerceen filiɓ ɓëewë nëníh ɓëewí Koope ra (2.11-17),
- yii leŋke coono fa ñee Kiristaa ra (2.21-25),
- yii leŋke di waɗti pesuun ƴaal a ɓeleɓi (3.1-7),
- yii leŋke ɓaŋi Kiristaa kúl kë (3.18-22),
- yii leŋke lof pesaɗ (4.1-6),
- a yii leŋke di waɗti pesaa ow a moroomi (4.7-11).
Ɓëyí fí jaŋi téeríi bee ɓéeɓ ay ot biti balaa tígë teem ngém ow ra olu, ɓëe⁠ˈ ay ñee misik. Ɗi ñee misik ɗi ham híin níi lúsëenë rëe nék, ɗi ii rii réeccíyëh.
1
Wodoha
Koy-yaayyi ƴeh, ɗon fi ɓëewë Koope tanis wa ra, ɗon fi doha-ndéemmë tasaaruu ginna na wonuu Ponto, Galasi, Kapados, Aasi a Bítíní rë, so⁠ˈ mi Peer apootari Yéesú-Kiristaa, daa mi na wodoh ron. Koo Boffa daa tanis ɗon ti di húmú maaña⁠ˈ ri ri faha⁠ˈ nen. Ruuhi tahte ɗon henute ɓëewí, nda ɗon ñee yee won Yéesú-Kiristaa ra ndín, ñif mi ɓukut ɗon.
Koope hëpë rën mal, on ɗon jaamma⁠ ⁠!
Mújë waaƴiɗ yen Koope ra
Yen sím Koope, ɗi fi boffi Yéesú-Kiristaa Yíkíi yen⁠ ⁠! Di naa⁠ˈ⁠i keeñi, ɗi onte yen pes has bee këllë⁠ˈ rí Yéesú ɓúudé rë. Ɗaaha, yen lahute yaakaari mínéh ɗúm, yen na sehaaluu iña yefiɗ Koope ɓëewí rë. Daa wa iña mínéh yah ra, ƴee na sísíɓéeh rë, ƴee hena⁠ˈ has faraah ra. Koope yefiɗte ron wa ín sun. Ɗi ñeya⁠ˈ gémë gémú ron ra, ɗi na níiɗ ɗon a doolii nda ɗon múc, te yii baa ay yúhúu yiin nay ɗúmé pesa ra.
Iña yefiɗ ɗon Yíkëe ƴaa ra daa tah keeññon sos. Tígë homuu ɗon bee ra kep, wuti coono fi mín ɗíi man ɓéeɓ tah ɗon ñee mok ƴutuuɗ ɗaa sah, keeññon sos. Úrís sah na yah, ndaa balaa ow yúh biti ɗi kah-kah, ɗi ay ñee kíi. Ti ɗaaha nen, ngémën luka⁠ˈ ri úrís lah solo níi, balaa ow yúh biti ɗi kah-kah, ɗon ay ñee misik. Hen ɗaa raa, yiin nay nimile Yéesú-Kiristaa ra, ɗon ay yeeliyoh kañ, ndam a ɓéyíɗ. Ɗon fahuute ri te ɗon oluy ri, ɗon gémúté ɗii na te ɗon oluy ri doom. Yii baa daa tah ɗon lah sosi keeñi gaani ow yéeh daa teem, ndah ɗon homute liili yee na saamu ɗon ngémën ɗë : daa ri mújí rën.
10 Merees, yonente ya húmú saamute yúhí yii leŋke mújí baa níi saam, te wa húmú léhínúté ɓëewë mala nay ron one Koope ra. 11  Ruuhi Kiristaa húmú waa na, teeɓpe wa biti ɗi fi Kiristaa ay ñee coono, te ri lah ndam filoon fi baaha. Yii baa daa tah wa fi yonente ya saam níi saam yúhí wahtaa a ɗee nay lahee iñƴaa ra. 12 Koope teeɓpe yonente ya biti iña na wonu wa ra húmú yullay wa fi ƴaaha na, wa yuliɗ ɗon na. Waariyoh yi Uni Neba komute ron wonni ƴaa leegi, te wa wonuu ri doolii Ruuh-Peseŋ fa kola⁠ˈ sun-Koo ra. Malaaka ya sah fahuute yúhí wë níi faha⁠ˈ.
Koope dëekë⁠ˈ lan
13 Ɗon lahute mali na seh ron sun-Koo yiin nay nimile Yéesú-Kiristaa raa kay, kon këlíi affon ɗon yeel, ɗon tík yaakaaron ɓéeɓ në. 14 Ñéyí yee naha⁠ˈ Koope ra, ti di na ñeya⁠ˈ koy yee nah ri boffi ra, ɗon yeris iña húmú neɓa⁠ˈ ron merees na húmú yíih rën rë. 15 Yii paŋ ɗon ɓéeɓ lah lëdí në ti di lada⁠ˈ Koope fa dëek ɗën ɗë nen, 16 ndah Koope won filiɓ Téerëe tih : « ⁠ ⁠Héní ɓëewí ladute, ndah so⁠ˈ mi lante.⁠ ⁠»
17 Bee ɗon homute ɗaŋ ɗa, ɗon hom wonuu Koope Baap te daa ri na aattiya⁠ˈ ow fi ow ɓéeɓ di iña paŋ ɗi ra, te ri na lúukíréeh ow. Kon yee talluu ron pesa feey fa ɗon haneel na bee ra, pesadon teeɓaa neeha neehu ron ri ra. 18 Ɗon yúhrúté affon ɗee tosa⁠ˈ ri ron pesada lahay njiriñ koruu ron caaccon ɗa maan ? Ɗi tosaay ron a yii ay yahe yaho ti tiiŋ hélíis mbée úrís nen. 19 Ëe-ëe⁠ˈ⁠ ⁠! Ɗon sëmlúu a ñif mi cëllúuy a dara, ñif mi Kiristaa fa lahay dara yii wonun sun fi ti har fi lahay síkkë nen ra. 20 Koope daa tanis ri, tíkké rí yii baaha balaa ri sak ëldúnë, te ri cépíɗté rí feey fa nda ɓëewë yúh rí jamanu ya míllë⁠ˈ ƴee ra, ndah ɗon. 21 Ɗon ñee⁠ˈ⁠uu ɗii na ɗon gémúté Koope fa këlíɗ ɗí ɓúudé, onte ri ndam ra. Ngémën a yaakaaron, ɗon tíkúu wë Koope na ɗaaha.
22 Ɗon ɓukutuute ndah ɗon ñéerúuté a kaaf ka. Yii baa daa tah ɗon faha⁠ˈ koy-yaayyon filiɓ ngémë faha⁠ˈ kah-kah. Kon, fëhëntíi hanndal kon níi fahanta⁠ˈ di keeññon ɓéeɓ. 23 Yúhí biti unni Koope tahte ɗon límëetúté. Ow neh daa límëet ɗën, ndah ow man tal gañcahi ay húlé húlë nen. Unni Koope nék, man tal gañcahi ii húl nen. Ɗi ee pes ɗa te ay home na faraah. 24 Ndah bíníyúté Téerëe bitih :
« ⁠ ⁠Ow ɓéeɓ man gaawa nen,
ndami man capussi gaaw fa meeyya nen :
gaawa súhë⁠ˈ súhëe,
capus yooka⁠ˈ yookoo.
25  Unni Yíkëe nék ay home na faraah.⁠ ⁠»
Te unni ƴaa daa Uni Neba húmú waariyu ron ra.
1:16 1.16 Saame Tali Léwí 19.2 1:25 1.25 Saame Isayii 40.6-8