Yùwanɨ̀
andí ɔyɔ rɨ́ kìsě nɨ̌ bhàrʉwà
Yàrɨ́ bhàrʉwà ɔ̀ ɨ̀ nòtù ádrɔ̀drɔ̌ dhu tɨ́ dhu
Ɔyɔ rɨ́ kìsě nɨ̌ Yùwanɨ̀ andí bhàrʉwà nandí alɛ nɨtɛ̀ ndɨ̀ «mʉ̀kʉ̀rʉ̌» tɨ́. Dhu àla ndɨ̀ kà ràrɨ̌ mbɛ̀mbɛ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀ bhà uvitatálɛ Yùwanɨ̀. Pbɛ́tʉ̀, kǒrù ɔvɔ̀na òru tɨ́. Ka kɨrɛ̀ nga Yěsù Krɨ́stɔ̀ bhà Ídzì Màkʉ̌rʉ̀ rɔ̌ òmvǔ-okú dɔ̀ rɔ̀ kà rarù ka.
Kǎndí ndɨ bhàrʉwà «Kàgàwà óvò tsìbhálɛ» tɨ́ ka kátɨna tsìbhálɛ tɔ̀. Obhó tɨ́, wɔ̀ dhu nɨ́ kànɨsà-ɔvɔ̀ t’óruta tɔ́ atdí ɔ́fɔ̀. Kà rɨ̌ pbàkrɨ́stɔ̀ àkǎ ’òzè ’òzè tɨ́ nzínzìya ɔ̌ dhu ɔ̀vɔ abádhí tɔ̀. Kɔ̌vɔ̀ dhu átɔ̀ abádhí tɔ̀, ndàtɨ abádhí ràkǎ ’òkò pɔ́tsɔ́ fɨ̀yɔ́ a’uta ɔ̌, ’àdʉ̀ ’ɔ̀dɔ̀ mběyi vurò dhu ùdhě rɨ́ Yěsù Krɨ́stɔ̀ bhà Ídzì Màkʉ̌rʉ̀ rɔ̌ rɔ̀ alɛ rɔ̌ rɔ̀.
Bhàrʉwà-nyɨ̀tɨ̀ ka kóhù tɨ́ dhu
- Bhàrʉwà-dɔ̀kpa (1-3).
- Dhu àkǎ kokò obhónga ɔ̌ dhu, kozè alɛ òzè tɨ́ alɛ nzínzì ɔ̌ dhu, kadʉ̀ tɨ̀tɔ̀ tɔ́ màlímó rǔdhěna dhu àsà àsa tɨ́ dhu (4-11).
- Bhàrʉwà rǐku dɔ̀ná rɔ̀ ovìta (12-13).
1
Yùwanɨ̀ rɨ̌ ìndrǔ nóvì dhu
Ɨma, Mʉ̀kʉ̀rʉ̌-akpà tɨ́rɔ̀, ma màndǐ dhu fʉ̌kʉ̀ Iyá, yà Kàgàwà óvò nyɨ̌ rɔ̀, pbʉ̀kʉ̀ inzo yà obhónga dɔ̌ ma mózè mànà. Ɨ̀nzɨ̌ nɨ́ ɨma kɛ̀lɛ̌ ndɨ nyɨ̌ ma mózè, pbɛ́tʉ̀, obhónga nʉ́nɨ alɛ kɔ́rɔ́ nózè nyɨ̌ átɔ̀. Ma mózè nyɨ̌ yà àlɛ̌-afí ɔ̀ arɨ́’ɨ̀ obhónga-okú dɔ̀ rɔ̀. Ndɨrɔ̀, ndɨ obhónga rǒngo àdɨ àlɛ̌-afí ɔ̀ bìlǐnganà. Àba Kàgàwà mà, Idhùnà Yěsù Krɨ́stɔ̀ mànà, nákǎ ’àso àlɛ̌’ɨ, ’àbà ɨzʉ àlɛ̌ dɔ̌, ’àdʉ̀ àlɛ̌ àbhʉ àlɛ̌ ròkò màrʉ̀ngà ɔ̌, obhónga mà àzè mànà ɔ̌.
Obhónga mà àzè mànà
(Yùw 13.34-35; 1Yù 2.18-23; 4.1-16; 5.1-3)
Ɨdhɛ̀du ɨ́ka ndɨ̀ atdídɔ̌ atdídhená pbʉ̀kʉ̀ inzo ma mótù obhónga ɔ̌ aróko, àdhàdhɨ̀ yà àlɛ̌ t’Ábanà Kàgàwà nʉ́ʉyá ka àlɛ̌ tɔ̀ dhu bhěyi rɔ̀. Nɨ́rɔ̀ ɨ́yàdú, kòmbí ma mònzì dhu nɨ́ àlɛ̌ ròzè àlɛ̌ àlɛ̌ nzínzì ɔ̌. Yà ma màndǐ ɨndʉ̀ dhu nɨ́ nzɨ̌ Ʉyátá-ɔwʉ́tá. Pbɛ́tʉ̀, ndɨ Ʉyátá nɨ́ yà dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ àlɛ̌ kabà. Ndɨrɔ̀, kànɨ̌ àzè tɨ́ ka kátɨna dhu: ndɨ dhu nɨ́, kubhi Kàgàwà bhà Ʉyátá nónzì ka dhu bhěyi. Ndɨrɔ̀ wɔ̀ ndɨ dɔ̀na-kpa ɔ̀ rɔ̀ nyɨ̌ nyabà Ʉyátá nɨ́, nyɨ̌ ràkǎ nyǒkò àzè ɔ̌. Obhó tɨ́, ʉtrátá tɔ́ ábhɔ̌ alɛ nyʉ́ nápfòlǒ wà ɨ̀ yà adzɨ ɔ̌. Abádhí á’ù nzá dhu, Yěsù Krɨ́stɔ̀ rɨ́rà yà adzɨ ɔ̌ alɛ-ngbɔ̀ tɔ́ ɔ́fɔ̀ ɔ̌. Wɔ̀ ndɨ dhu ɔ̀nzɨ arɨ́ alɛ nɨ́ ʉtrátába, ndɨrɔ̀ ka nɨ́ «Krɨ́stɔ̀ bhà òmvǔ» tɨ́ kátɨna alɛ. Nɨ́rɔ̀, nyɔ̀dɔ nyɨ̌ mběyi nyɨ̌ nyʉ́ tɨ́rɔ̀, akyɛ nyɨ̌ nyowuna yà àlɛ̌ kanzɨ̀ kasʉ tɔ́ itse níwi nɨ̌. Pbɛ́tʉ̀, nyɔ̀dɔ nyɨ̌ mběyi, ndɨ́nɨ̌ nyɨ̌ nyadʉ̀ya tɨ́ àkǎkǎ mʉ̀kɨ̀mbà nábà. Ndɨ alɛ náapɛ́ dɔ̀na ɔ̀ dhu nísě yà Krɨ́stɔ̀ udhè dhu dɔ̌, nɨ́ Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ mbǎ ndɨ alɛ-afí ɔ̀. Pbɛ́tʉ̀, ndɨ alɛ apɛ́ Krɨ́stɔ̀ udhè dhu ɨ̀fʉ̌, nɨ́ Àba Kàgàwà mà, Idhùnà mànà rɨ̌’ɨ̀ ìnè ndɨ alɛ-afí ɔ̀. 10 Atdí alɛ náapɛ́ ɨ̀rà àhʉ tɨkʉ ɔ̀, ndàdʉ̀ ngǎtsi dhu yà ɨ̀nzɨ̌ rɨ́ ndàkɔ̌ Yěsù údhe fʉ̌kʉ̀ dhu nà núdhe fʉ̌kʉ̀, nɨ́ nyɨ̌ nyàkǎ nzá nyǎkɔ ndɨ alɛ fʉ̌-dzá, ndɨrɔ̀, nyɨ̌ nyàkǎ nzá nyǐvǔ mʉ̀lɛ̀mbɛ̀ mà kà-tsʉ̌. 11 Obhó tɨ́, mʉ̀lɛ̀mbɛ̀ nìvǔ kà-tsʉ̌ alɛ nádʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ ɨwà kǎrɔ́nzɨna nzɛ́rɛnga nɔ̀nzɨ̀ átɔ̀.
Bhàrʉwà rǐku dɔ̀ná rɔ̀ ovìta
12 Ma mɨ́’ɨ̀ fʉ̌kʉ̀ ma mándǐna ábhɔ̌ dhu nyʉ́ nà. Pbɛ́tʉ̀, ma mòzè nzá mandǐ ɨ dhu bhàrʉwà ɔ̌ fʉ̌kʉ̀. Nɨ́rɔ̀, ma mòzè dhu nɨ́, marà àhʉ fʉ̌rábvʉ̀, madʉ̀ dhu ɔ̀vɔ̀ fʉ̌kʉ̀ tsʉ̀du-kpɔ̀ nyʉ́ nɨ̌, ndɨ́nɨ̌ àlɛ̌-ɨdhɛ̀ náadʉ̀ tɨ́ ndɨ̀ka atdídɔ̌. 13 Yà Kàgàwà óvò awɛ̀nʉ bhà inzo* nóvì nyɨ átɔ̀.
* 1:13 1.13 Awɛ̀nʉ bhà inzo tɨ́ ka kátɨna alɛ nɨ́ mbɛ̀mbɛ̀ yàrɨ́ bhàrʉwà nandí alɛ nɨ́ɨ’ɨ̀ ɔ̀ná kànɨsà ɔ̌ alɛ.