Fìlìmonì
tɔ̀ Pɔlɔ̀ andí bhàrʉwà
Yàrɨ́ bhàrʉwà ɔ̀ ɨ̀ nòtù ádrɔ̀drɔ̌ dhu tɨ́ dhu
Fìlìmonì, Kɔ̀lɔ̀sayì tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̌ alɛ nɨ’ɨ̀ Pɔlɔ̀ t’ɔ́dhɨ̀nà. Nɨ́ Pɔlɔ̀ ʉnɔ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù dɔ̌ rɔ́tɛ Ídzì Màkʉ̌rʉ̀ kà tɔ̀, kà ràdʉ̀ ndɨ Ádrʉ̀ngbǎlɛ à’ù. Ndɨ Fìlìmonì ɨ’ɨ̀ Ɔ̀nɛ̀sǐmò tɨ́ kátɨna atdí pbɨ̀ndà ɨnɔ nà. Nɨ́ ndɨ Ɔ̀nɛ̀sǐmò náakʉ̀ pbɨ̀ndà ádrʉ̀ngbǎlɛ bhà ɨdzá rɔ̀, ndàrà àhʉ Rɔmà tɔ́ kɨgɔ̀ ɔ̀. Nɨ́ ányɨ̀, abádhí àdʉ̀ òwu ’òtù Pɔlɔ̀ nà imbi ɔ̌, kǎrádɨ rɔ́. Nɨ́, ndɨ̀ ndʉ́nɔ̀ Ídzì Màkʉ̌rʉ̀ Ɔ̀nɛ̀sǐmò tɔ̀, rà’ù Yěsù dhu-dzidɔ̌, Pɔlɔ̀ adʉ̀ kòzè ndàdu pbɨ̀ndà ádrʉ̀ngbǎlɛ Fìlìmonì-fɔ’ɔ̀. Wɔ̀ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀ nɨ́ ndɨ, Pɔlɔ̀ andí yàrɨ́ bhàrʉwà Fìlìmonì tɔ̀, mbɛ̀mbɛ̀ azà kumì dɔ̀ná atdí nà atɔ ʉ́dà Yěsù ka kʉ́gʉ̀ dhu-dzidɔ̌ rɔ́rɔ̀. Kǎndí ka ndɨ̀tdɛ̀ ka ɨ̀tdɛ̀ tɨ́ ɔ̀ná, ndɨ́nɨ̌ dhu nʉbà tɨ́ Ɔ̀nɛ̀sǐmò tɔ̀, ndàdʉ̀ kàkɔ mběyi, ɨ̀nzɨ̌ nɨ́ pbɨ̀ndà ɨnɔ-akpà kɛ̀lɛ̌ bhěyi, pbɛ́tʉ̀ ɔdhɨ̀nà nyʉ́ bhěyi, ndɨrɔ̀ adɔ̀nà bhěyi Krɨ́stɔ̀-nyʉtsì.
Bhàrʉwà-nyɨ̀tɨ̀ ka kóhù tɨ́ dhu
- Pɔlɔ̀ mà Tìmɔ̀tɛwʉ̀ mànà rɨ̌ Fìlìmonì òvì dhu (1-3).
- Pɔlɔ̀ rɨ̌ ɔ̀tsɔ̀ àbhʉ̌ Kàgàwà tɔ̀ Fìlìmonì bhà àzè mà, kàbhà a’uta mànà-okú dɔ̀ rɔ̀ dhu (4-7).
- Pɔlɔ̀ rɨ̌ ndɨ̀tsɔ̀ Fìlìmonì rɔ̌ ndɨ́nɨ̌ Ɔ̀nɛ̀sǐmò nakɔ̀ tɨ́ dhu (8-22).
- Bhàrʉwà rǐku dɔ̀ná rɔ̀ ovìta (23-25).
1
Pɔlɔ̀ mà rɨ̌ Fìlìmonì mà òvì dhu
(2Tì 1.3-5; 3Yù 2,6)
Yàrɨ́ bhàrʉwà nàndǐ nɨ́ ɨma Pɔlɔ̀, yà òsò ka kósò ma Yěsù Krɨ́stɔ̀-okú dɔ̀ rɔ̀ alɛ, ndɨrɔ̀ nɨ́ àlɛ̌ t’ádɔ̀nà Tìmɔ̀tɛwʉ̀. Mǎ màndǐ ka ɨndʉ̀ adɔ̀kà Fìlìmonǐ, yà atdídɔ̌ mǎ mózè nyɨ, ndɨrɔ̀ kasʉ tɔ́ ɔdhɨ̀kà tɨ́rɔ̀. Ndɨrɔ̀ mǎ màndǐ ka àlɛ̌ tɔ́ dadánà Àpiyà mà, Àrkipò, yà ɨla ùgye arɨ́ atdíkpá àlɛ̌ mànà alɛ mà, ndɨrɔ̀ kɔ̌kɔ̀ pbʉ̀kʉ̀ ɨdzá ɨ̀ nùndu kànɨsà ɔ̌ bhà mànà tɔ̀. Àlɛ̌ t’Ábanà Kàgàwà mà, àlɛ̌ tɔ́ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù Krɨ́stɔ̀ mànà nákǎ ’àso nyɨ̌, ’àdʉ̀ nyǎbhʉ nyǒkò màrʉ̀ngà ɔ̌.
Pɔlɔ̀ rɨ̌ ɔ̀tsɔ̀ àbhʉ̌ Kàgàwà tɔ̀ Fìlìmonì bhà àzè mà,
kàbhà a’uta mànà-okú dɔ̀ rɔ̀ dhu
Adɔ̀ Fìlìmonǐ, ma marɨ́ ɔ̀tsɔ̀ àbhʉ̌ bìlǐnganà pbàkà Kàgàwà tɔ̀, pbàkà ɨtsɔ̀ta ɔ̌ ma mɨ́ nyɨrɛ̀ rɔ̀. Obhó tɨ́, ma mɨ̀rɨ̀ wà ìndrǔ rɨ̌ dhu àwɛ̌ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù nyɨ nyá’ù nɨ̌ a’uta dɔ̌ dhu, ndɨrɔ̀ nyɨ nyózè Kàgàwà bhà alɛ kɔ́rɔ́ dhu dɔ̌ dhu. Nɨ́, ma mɨ́ mɨtsɔ̀ Kàgàwà rɔ̌, ndɨ́nɨ̌ yà atdíkpá àlɛ̌ kɨ́’ɨ̀ nà a’uta nɨ́ɨ’ɨ tɨ́ àkǎkǎ itse ɔ̀dhɨ̀ rádʉ̀ a’uta tɨ́, nyadʉ̀ kɔ́rɔ́ ídzìnga, yà àlɛ̌ karɨ́’ɨ̀ nà, Krɨ́stɔ̀ mànà àlɛ̌ tɔ́ ungbòta-otù ɔ̌ nʉ́nɨ. Adɔ̀dú, pbʉ̀kʉ̀ àzè nɨ́ka ɨdhɛ̀du atdídɔ̌, ndàdʉ̀ afídu òpè, nyɨ nyábhʉ Kàgàwà bhà alɛ-afí ròtsì ɔbɨ nɨ́dhunɨ̌.
Pɔlɔ̀ rɨ̌ ndɨ̀tsɔ̀ Fìlìmonì rɔ̌ ndɨ́nɨ̌ Ɔ̀nɛ̀sǐmò nakɔ̀ tɨ́ dhu
(1Kò 13.4-7; Kɔ̀l 4.7-9)
Nɨ́rɔ̀, Yěsù Krɨ́stɔ̀-nyʉtsì, ma mɨ́’ɨ̀ ɨ̀mbǎ tsʉ̀du ʉ̀tɔ̀ rádʉ̀ ɨ̀nzɨ̌ mʉyǎ dhu ɨndʉ̀ nyɨ nyàkǎnà nyɔnzɨ̀ dhu dɔ̌ atdí dhu nà màtɨ́. Pbɛ́tʉ̀, ma mòzè monzì atdí dhu fʉnʉ́ àlɛ̌ tɔ́ àzè-okú dɔ̀ rɔ̀. Ɨma nyʉ́ Pɔlɔ̀, ɨma nɨ́ mʉ̀là-akpà, ndɨrɔ̀, kòmbí ma mɨ́’ɨ̀ Yěsù Krɨ́stɔ̀-okú dɔ̀ rɔ̀ ka kósò ma rɔ́. 10 Nɨ́, ma mɨ̀tdɛ̀ nyɨ ɨ̀tdɛ̀ tɨ́ pbànɨ̌ngba Ònèsǐmǒ-okú dɔ̀ rɔ̀, yà Yěsù Krɨ́stɔ̀ ndɨ̀ ndá’ù fudú dhu-otù ɔ̌ óngò idhùdu tɨ́, ìnè ma mɨ́’ɨ̀ imbi-dzà ɔ̌ rɔ́rɔ̀. 11 Angyi, àbadhi nyʉ́ nɨ́ɨ’ɨ̀ mbǎ ɨndʉ̀ ndɨ̀ ndɔ́nzɨna atdí dhu nà màtɨ́, pbɛ́tʉ̀ kòmbí kà rɨ̌ dhu ɔ̀nzɨ ɔ̀nzɨ ɨndʉ̀, ndɨrɔ̀ idù màtɨ́ átɔ̀.
12 Kòmbí, ma màdu wà ka tɨnʉ ɔ̀, ndɨrɔ̀ àbadhi nɨ́ afídu-mbi nyʉ́. 13 Ma màmbɛ̀nà òzèna dhu nɨ́ Ɔ̀nɛ̀sǐmò ràdɨ tɨdú, ndɨ́nɨ̌ ara tɨ́ dzʉ̀nàdu ɔ̀nzɨ̀ rɔ̌ ɨndʉ́ ngari ɔ̌, yà àdɨ̀ ma màdɨ̀ imbi-dzà ɔ̀ Ídzì Màkʉ̌rʉ̀-okú dɔ̀ rɔ̀ ɔ̀ná kàsʉmɨ̀ ɔ̌. 14 Pbɛ́tʉ̀, ma mòzènà nzá mɔnzɨ̀ atdí dhu mà, ɨnzá nyɨ nyà’ù rɔ́rɔ̀, akyɛ dhu arana ɨ̀’ɨ̀ ʉ̀tʉ̌ tɨ́ ma mɨ́ nyʉtʉ̌ nyɔnzɨ̀ ídzìnga idù dhu tɨ́ nɨ̌. Ma màmbɛ̀nà òzèna dhu nɨ́, nyɔnzɨ̀ ka afínʉ nyʉ́ ɔ̀ rɔ̀ àhʉ rɔ́rɔ̀.
15 Ngǎtsi nɨ̌, pbǎnɨ́ nzɨ̌ ndɨ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀ nga ndɨ, Ɔ̀nɛ̀sǐmò mà ʉ́bhǎ ɨ̀ ɨnyɨ mànà ákɛ̌ kàsʉmɨ̀ tɨ́ nɨ̌, ndɨ́nɨ̌ nyɨ̌ nyongó tɨ́ òko tdɨ́tdɔ̌ atdíkpá ndɨ̀ mànà bìlǐnganà. 16 Obhó tɨ́, kòmbí ka nɨ́ nzɨ̌ ɨnɔ kɛ̀lɛ̌, pbɛ́tʉ̀ ròsè ɨnɔ dɔ̀nǎ, kǒngò wà yà atdídɔ̌ àlɛ̌ kózè àlɛ̌ t’ádɔ̀nà tɨ́. Ɨma, ma mózè ka atdídɔ̌. Nɨ́ ɨnyɨ, nyɨ nyɨ́ kòzè atdídɔ̌ ròsè, ka nɨ́ ìndrǔ nyʉ́, ndɨrɔ̀ ka nɨ́ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù bhà alɛ átɔ̀ àlɛ̌’ɨ bhěyi nɨ́dhunɨ̌.
17 Nɨ́rɔ̀, àdhàdhɨ̀ nyɨ nyarɨ́ mɔzʉ̀ ɔdhɨ̀nʉ tɨ́ dhu bhěyi, nyɨ nyàkǎ nyakɔ ka átɔ̀, àdhàdhɨ̀ nyɨ nyàmbɛ̀nà makɔ̌, ɨma nyʉ́ tɨ́rɔ̀ dhu bhěyi. 18 Dhu apɛ́ ɨ̀’ɨ̀ kǎfǎ dhu ɔnzɨ̀nʉ́ dhu tɨ́, ndɨrɔ̀ ngǎtsi nɨ̌, dhu apɛ́ ɨ̀’ɨ̀ kǎrɨ́’ɨ̀ pbʉ̀kʉ̀ wànzá nà màtɨ́ dhu tɨ́, nɨ́ ándǐ ndɨ pbʉ̀kʉ̀ wànzá dùdú. 19 Ɨma Pɔlɔ̀, ma màndǐ yàrɨ́ dhu ɔtsʉ́du nyʉ́ nɨ̌: ma mɨ́ ndɨ kùbhǒ ɨndʉ̀. Ma mòzè nzá misè dhu dʉ̀nʉ́ matɨ, nyɨ ràrɨ̌’ɨ̀ átɔ̀ pbàkà wànzá nà. Ndɨ wànzá nɨ́ pbʉ̀kʉ̀ ípìrɔ̌nga. 20 Obhó tɨ́, adɔ̀dú, ɔ́nzɨ dzʉ̀nàdu wɔ̀rɨ́ otu ɔ̌ Ádrʉ̀ngbǎlɛ-okú dɔ̀ rɔ̀, nyabhʉ afídu ròtsì ɔbɨ.
21 Ɨndʉ̀ ma mɨ́ dhu àndǐ rɔ̀, ma mà’ù wà dhu, ɨ̀rɨ nyɨ ràrɨ̌ ma mʉ́nɔna dhu ɨ̀rɨ, ndɨrɔ̀ nyɨ ràrɨ̌ ndɨ dhu ɔ̀nzɔnzɨ ròsè wɔ̀ ma mʉ̀nɔ̀ dhu dɔ̀nǎ màtɨ́. 22 Ndɨrɔ̀, atdíkpá wɔ̀rɨ́ dhu mànà, ɔ̀bhɔlɔ nyɔ́bhɔlɔ ɨdhɔ tɔ́ ngari idù. Obhó tɨ́, ma mà’ù wà dhu, ka ràrɨ̌ madǔ àdǔ tdɨ́tdɔ̌ fʉ̌rábvʉ̀, fʉ̀kʉ́ ɨtsɔ̀ta-okú dɔ̀ rɔ̀.
Bhàrʉwà rǐku dɔ̀ná rɔ̀ ovìta
23 Ɛ̀pafrà nóvì nyɨ. Ka nɨ́ ɔdhɨ̀du yà atdíkpá ka kúsǒ mǎ mànà, Yěsù Krɨ́stɔ̀-okú dɔ̀ rɔ̀. 24 Ndɨrɔ̀ ɔdhɨ́du, yà atdíkpá mǎ marɨ́ kasʉ ɔ̀nzɨ mànà Mǎrkɔ̀ mà, Àsɨ̀tarɨkɔ̀ mà, Dɛ̌mà mà, Lukà mànà, nóvì nyɨ.
25 Àlɛ̌ tɔ́ Ádrʉ̀ngbǎlɛ Yěsù Krɨ́stɔ̀ àkǎ ndàso nyɨ̌.