13
Bulu Ɔtswɛ́kpa Amʋ Bwie
(Mateo 24:1-2; Luka 21:5-6)
Brɛ́á Yesu lɛ́dalɩ Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ ɔyɔ́ á, mʋ akasɩ́pʋ́ amʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Osunápʋ́, kɩ mbu wankláán pʋ́ abwi akpɔnkpɔntɩ ánfɩ bɔpʋyi mʋ́ ánfɩ akɩ́lɛ!”
Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɛ́ɛ fawun mbu akpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ánfɩ? Bóbwie mʋ́ fɛ́ɛ́ bun. Ibwi kʋlɛ kʋ́ráá méesian dɩnká mʋ́ básʋ́.”
Ɩwɩɔsɩn Mʋ́a Ɩkplán
(Mateo 24:3-14; Luka 21:7-19)
Brɛ́á Yesu tsie Nfɔ-nyíbʋ ámʋsʋ, ɔdɛ Bulu ɔtswɛ́kpa mbu ámʋ kɩ́ɩ a, Petro, Yakobo, Yohane mʋa Andrea nkʋlɛ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Bla anɩ, brɛ́ mɔmʋtɔ ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ bɛ́ba? Osúna mɔmʋ ɛ́ ɔbɛ́ba, ibósuná ánɩ́ mʋ́ brɛ́ lafʋn?”
Ɩnʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkɩ wankláán, mɛ́nɩ ɔhaa mɛ́ɛmlɛ́ mlɩ. Ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɔ́pʋ mɩ́ dá ba bɛɛ, amʋ́gyí Kristo amʋ nɩ. Bɛ́mlɛ́ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɔ́fwɩ ɔkpa. Nɩ́ mlonúá ɩsá ladá mantáa mlɩ ntɛ́ɛ ɔtɩnɛkʋ á, opúni mátsií mlɩ Tsúfɛ́ lehián ánɩ́ ɩ́nɩ aná fɛ́ɛ́ bɛ́ba, támɛ imedésuná ánɩ́ ɔyɩ́ ɔnɔ́mɔkɛ́ ámʋ lafʋn. Tsúfɛ́ ɔmá bɔ́kɔ aba. Awíe bɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́ abasʋ. Ɔsʋlʋ́ʋ bɛ́kpɩnkɩ́ ntɩ́nɛ́-ntɩ́nɛ́. Akʋ́n ɛ́ bɛ́ba. Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ igyi fɛ́ ɩwɩɔsɩn ánɩ́ ɔtsɩ towun brɛ́á ɩkwɩ́ɩ dɛ mʋ dwiín.
“Mʋ́ sʋ mlɩ mʋ́ mlɩkɩ mlɩ ɩwɩ wankláán. Tsúfɛ́ mɩ́ sʋ bɔ́pʋ mlɩ há Yudafɔ asʋ́n agyípʋ́, bɛ́da mlɩ amʋ́ ofíakpa awúlu-awúlusʋ. Bɛ́kpa mlɩ ya ɔmásʋ́ agyípʋ́ pʋ́ awíe ansɩ́tɔ́, mɛ́nɩ mlégyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. 10 Támɛ ilehián ánɩ́ bégyankpá dá asʋn wankláán ámʋ ɔkan súná ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́. 11 Nɩ́ bɛkɩ́tá mlɩ ya a, mlɩmágywɩ́ɩn asʋ́n ánɩ́ mlɛ́blɩ́. Mlɩblɩ asʋ́ngyíasʋ́n ánɩ́ Bulu ɔbɔ́pʋwá mlɩ ɔnɔ́ alɩ brɛ́ ámʋtɔ. Tsúfɛ́ megyí mlɩ onutó ɔbɔ́tɔɩ́, Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ ɔbɔ́tɔɩ́ tsʋn mlɩsʋ.
12 “Apíó bɛ́lɛ amʋ́ apíó há lowu. Abí asɩ́ bɛ́lɛ amʋ́ abí há. Abí ɛ́ bɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́ amʋ́ akwɩɩ́pʋ́sʋ, há bɔ́mɔ amʋ́. 13 Mɩ́ sʋ ahá fɛ́ɛ́ bólu mlɩ, támɛ nɩ́ mlɛ́talɩ́ wá klʋn lɩ́ɩ́ kínkíínkín yɔ́fʋn mʋ́ ɔnɔ́mɔ á, Bulu ɔbɔ́hɔ mlɩ nkpa.
Ɩwɩɔsɩn Wúunbɩ
(Mateo 24:15-28; Luka 21:20-24)
14 “Támɛ nɩ́ mlowun akisítɔá itobwíé ɔmá, ɩda ɔtɩ́nɛ́á mlɩmɛ́dɩ́n ansɩ́ ánɩ́ ɩbɛ́ba a, (aklápʋ, mlɩnu mʋ́ asɩ.) Mʋ́mʋ́ ahá ánɩ́ bʋbʋ Yudea ɔmátɔ́ bʋsrɩ yɔ abʋsʋ. 15 Ɔhá ánɩ́ ɔdɩn obusʋ mákplɩ botsu tɔtɔ obuto! 16 Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ ndɔtɔ ɛ́ máyinkí botsu mʋ tati. 17 Amenyapʋ́ pʋ́ abí-ayín ánɩ́ bʋpia abi bɔbwɛ alɩ brɛ́ ámʋtɔ, bʋgyɔ́wɩ nɩ́! 18 Mlɩkokoli Bulu mlɩaa, mlɩ ɔsrɩ́kɛ́ amʋ ɩmábwɛ nyankpʋ mʋ́a atsalɩbɩ́. 19 Tsúfɛ́ asʋn wunhɛ ánɩ́ ɩbɛ́ba alɩ brɛ́ ámʋtɔ odu mɔkʋ́ba tsú brɛ́á Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ ɔpá kɩ. Mʋ́ odu kʋkʋ ɛ́ ɩmɛ́ɛtrá ba ɛkɛkɛɛkɛ. 20 Nɩ́ Bulu mɛ́dɩnkɩ́ nkɛ ámʋsʋ á, tɛkɩ ɔhaa méesian ɔyɩ́tɔ́. Támɛ ahá ámʋ́ʋ́ alalɛ́ pʋ́bwɛ́ mʋ klɛ amʋ sʋ aladɩ́nkɩ́ nkɛ ámʋsʋ.
21 “Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, nɩ́ ɔkʋ lɛ́bláa fʋ ɔbɛ́ɛ, ‘Kɩ, Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) bʋ nfɩ ntɛ́ɛ nána’ á, máhógyi. 22 Tsúfɛ́ ahá ánɩ́ bɛɛ amʋ́gyí Kristo amʋ pʋ́ ahá ánɩ́ bɔ́wa afunu bɛɛ, Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ bʋgyi tsɔtsɔɔtsɔ bɛ́ba ɔyɩ́tɔ́. Bɔ́bwɛ ofúla pʋ́ osúna pʋ́mlɛ́ ahá. Nɩ́ bɛ́talɩ́ kʋ́ráá á, bɛ́mlɛ́ ahá ámʋ́ʋ́ Bulu lalɛ́ ámʋ ɛ́. 23 Támɛ mlɩkɩ wankláán! Nabláa mlɩ tógyítɔ́ asa ɩbɛ́ba.
Nyankpʋsa-Mʋ-Bi Ámʋ Ɩbábɩ
(Mateo 24:29-31; Luka 21:25-28)
24 “Ɩwɩɔsɩn wúun amʋ ɔma a, owí ɔbɛ́ta, ɔtsra ɛ́ ɔmɛ́ɛtrá fɛɩ́. 25 Ntsrakpabi bɛ́kpa tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛda. Nwʋlʋ́táa mʋ́a mʋ́tɔ́ atɔ́ fɛ́ɛ́ bɛ́kpɩnkɩ́. 26 Ɔhagyíɔha obówun ánɩ́ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ napʋ́ túmi mʋ́a numnyam kpɔnkpɔntɩ mbʋ nwʋlʋ́táatɔ tsú ɔsʋ́sʋ́ nɛbá. 27 Ɩnʋ Bulu ɔbɔ́wa mʋ abɔpʋ bɛ́yɛkpa mʋ ahá ámʋ́ʋ́ alalɛ́ ámʋ tsú ɔyɩ́ afʋnka ana ámʋ fɛ́ɛ́sʋ́.
Ɔyɩ́ Ɔnɔ́mɔ Ɩwɩ Osúna
(Mateo 24:32-35; Luka 21:29-33)
28 “Mlɩpʋkɩ pɔntɔ oyí. Nɩ́ mʋ́ abámbi dɛpɔɩ́, ɩdɛ atɛ pɔpwɛ lɛ á, mlɩtɛbɩ́ ánɩ́ awikpan brɛ́ lafʋn. 29 Alɩ kɛ́n, nɩ́ mlowun ánɩ́ ntobí ánfɩ fɛ́ɛ́ ɩdɛ mʋ́tɔ́ bá a, mlɛ́bɩ ánɩ́ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ ɩbábɩ lafʋn ta nɩ́. Nawíé wóyí ámʋ ɔnɔ́ tá. 30 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ndɛmba-abí anfɩ fɛ́ɛ́ bʋmóowu tá, asa ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ bɛ́ba mʋ́tɔ́. 31 Ɔsʋ́ mʋ́a asɩ fɛ́ɛ́ bɔ́tsʋn, támɛ mɩ́ asʋn blɩ́hɛ́ mɔ́ɔtsʋn ɛkɛkɛɛkɛ.
Nyankpʋsa-Mʋ-Bi Ámʋ Ɩbábɩ
(Mateo 24:36-44)
32 “Támɛ ɔhaa méyín ɛkɛ ntɛ́ɛ brɛ́á ntobí ánfɩ fɛ́ɛ́ ɩbɛ́ba. Bulu-abɔpʋ bʋmeyín. Bulu mʋ Bi ámʋ ɛ́ méyín, nkɛ́tɩ anɩ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɔsʋ́sʋ́ ámʋ nkʋlɛ pɛ́ yin. 33 Mlɩdɩnka ansɩ́ ɩwɩsʋ, tsúfɛ́ mlɩméyín ɛkɛá brɛ́ ámʋ ɩbɔ́fʋn. 34 Igyi fɛ́ ɔkʋá ɔdɛ ɔkpa tu, olesi mʋ wóyí wá mʋ asúmpʋ́ ɩbɩtɔ. Ɔlɛha okugyíɔkʋ agyʋ́má ɔbɛ́ɛ ɔbwɛ́ɛ. Ɔlɛbláa wóyí ámʋ ogyópʋ ɛ́ ɔbɛ́ɛ, ɔyɩ́rɩ ɩwɩ ogyo wóyí ámʋ wankláán. 35 Mʋ́ sʋ mlɩdɩnka ansɩ́ ɩwɩsʋ, tsúfɛ́ mlɩméyín brɛ́á wóyí mʋ wie amʋ ɔbɛ́ba. Fíalɩ ntʋ́pwɛ o, ɔyɩ́-nsɩnɛ́ o, bakɛ o, ntɛ́ɛ nyankɩ. 36 Mlɩdɩnka ansɩ́ ɩwɩsʋ, mɛ́nɩ ɔbá bofwie mlɩtɔ á, ɔmɔbɔtʋ mlɩ ánɩ́ mlɩladídɩ. 37 Asʋ́n ánfɩ ndɛ mlɩ bláa anfɩ kɛ́n ndɛ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ bláa. Mbɛ́ɛ, ‘Mlɩdɩnka ansɩ́ ɩwɩsʋ.’ ”