16
Yesu Kʋsʋ́ Tsú Afúlitɔ
(Mateo 28:1-8; Luka 24:1-12; Yohane 20:1-10)
Yudafɔ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ ámʋ ɩlɔtsʋn a, Magdalayintse Maria mʋa Yakobo mʋ yin Maria pʋ́ Salome bɔhɔ ofobí fánfán kʋ bɛɛ, bɛyɛ́kpa Yesu fúli amʋ. Kwasieda nyankɩ, brɛ́á owí lopwié a, bɔyɔ Yesu opulákpá ɩnʋ. Brɛ́á bʋna ɔkpatɔ á, amʋ́ wʋlɛwʋlɛ bʋdɛ aba fɩtɛ́ bɛɛ, “Ma abénya obémináa ibwi ámʋ lɛ́ ɔbɔ́ ámʋ ɔnɔ́ há anɩ?” Botsu ansɩ́ kɩ a, bamína ibwi ámʋ lɛ́ ɔbɔ́ ámʋ ɔnɔ́ dodo. Ibwi ámʋ lɛ́hɩɛ móní. Brɛ́á bebitíwíé ɔbɔ́ ámʋtɔ á, bowun ánɩ́ ɔyasubi ɔkʋ lɔ́wa ligá futútúútú, otsie ɔbɔ́ ámʋ gyɔpɩsʋ. Ifú lɛkɩtá amʋ́.
Ɔyasubi ámʋ lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩmánya ifú. Nawun ánɩ́ Yesu Nasaretyin amʋ́ʋ́ bɛda mántá oyikpalíhɛsʋ ámʋ mlɩdédunká. Bulu lakʋ́sʋ́a mʋ, ɔma nfɩ. Mlɩkɩ ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ bopulá mʋ amʋ. Mlɩyɛbláa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ pʋ́ Petro mlɩaa, alagya mlɩ nkpá ɔyɔ́ Galilea ɔmátɔ́. Ɩnʋ́ mlówun mʋ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mlɩ ámʋ nɩ.”
Ɩnʋ bɛsrɩ́ dalɩ ɔbɔ́ ámʋtɔ, tsúfɛ́ opúni letsií amʋ́, ɔnɔ́ ɛ́ lobwie amʋ́. Mʋ́ sʋ brɛ́á bɔyɔ á, bʋmɛbláa ɔhaa, tsúfɛ́ ifú dɛ amʋ́, bʋdɛkpɩnkɩ́ kpakpakpakpa.
Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Magdalayintse Maria
(Mateo 28:9-10; Yohane 20:11-18)
[Kwasieda bakɛ, brɛ́á Yesu lɔ́kʋsʋ́ tsú afúlitɔ á, olegyankpá lɛ́ ɩwɩ ɔwan súná Magdalayintse Maria amʋ́ʋ́ olegya ɔŋɛ laláhɛ asienɔ́ lɛ́ mʋtɔ ámʋ. 10 Mʋ ɛ́ ɔlɛyɛ́bláa Yesu abúopʋ amʋ́ʋ́ bʋdɛ mʋ sú, bʋdɛ awɩrɛhɔ gyí amʋ. 11 Támɛ brɛ́á ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, Yesu lakʋ́sʋ́, mawun mʋ a, bʋmohogyi.
Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Mʋ Abúopʋ Abanyɔ́
(Luka 24:13-35)
12 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu lɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan ɔkpa bámbásʋ́ súná mʋ abúopʋ abanyɔ́ brɛ́á bʋna bɔyɔ́ akuda, támɛ bʋmɔkɔsɩ́ bɩ́ mʋ. 13 Amʋ́ ɛ́ beyinkí yɛ́bláa atráhɛ amʋ, támɛ amʋ́ ɛ́ bʋmohogyi.
Yesu Ɩwɩɔwanlɛ Súná Mʋ Akasɩ́pʋ́
(Mateo 28:16-20; Luka 24:36-49; Yohane 20:19-23; Gyumagyihɛ 1:6-8)
14 Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ ɔma a, Yesu lɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan súná mʋ akasɩ́pʋ́ dúɔkʋn ámʋ brɛ́á bʋdɛ atɔ́ gyí. Amʋ́ klʋntɔ-odwin pʋ́ amʋ́ máhógyi sʋ ɔlɔwa ɩyɩn wá amʋ́. Tsúfɛ́ bʋmɔhɔ ahá ámʋ́ʋ́ bowun mʋ mʋ kʋsʋ́ tsú afúlitɔ ɔma amʋ gyi. 15 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩyɔ ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́, amlɩyɛda Bulu asʋn wankláán ámʋ ɔkan ha ahá fɛ́ɛ́. 16 Ɔha ánɩ́ olohogyi, bɔbɔ mʋ asú á, Bulu ɔbɔ́hɔ mʋ nkpa, támɛ ɔhá ánɩ́ omohogyi obégyi pɔ́n. 17 Osúna anfɩ obóbuo ahá ánɩ́ bohogyi nɩ. Bégya ɔŋɛ laláhɛ mɩ́ ɩdátɔ́, bɛ́blɩ́ ɔblɩ́ɩ bámbá, 18 bɛ́kɩtá awɔ ɩbɩtɔ, bónu afá ánɩ́ ɩtɔmɔ́ kugyíkʋ, támɛ ɩmɔ́ɔbwɛ amʋ́ tɔtɔ. Bɔ́pʋ ɩbɩ dɩ́nká alɔpʋsʋ, ɩwɩ bɔ́wa amʋ́ ɔnlɩn.”
Yesu Ɔsʋ́sʋ́ Yɔ
(Luka 24:50-53; Gyumagyihɛ 1:9-11)
19 Brɛ́á anɩ Wíe Yesu lɛ́bláa amʋ́ asʋ́n tá á, Bulu lótsu mʋ ya ɔsʋ́sʋ́, oleyétsiá mʋ gyɔpɩsʋ. 20 Mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ befi asɩ bʋdɛ asʋ́n ámʋ ɔkan da ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́. Anɩ Wíe Yesu lɛ́lɩɩ́ amʋ́ ɔma bɔyɔ agyʋ́má. Ɔlɔtsʋn osúna ánɩ́ bɔbwɛsʋ, wá asʋ́n ámʋ ɔwʋnlɩ́n.]*
* 16:20 Mʋ́tɔ́ yée 9-20 ɩma nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ.