फिलेमोन पौलुस ने लिखा हुआ पत्र
फिलेमोन पौलुस लिखेल पोत्रो
ओलखात
फिलेमोनान आतली पुस्तेक प्रेरित पौलुसान द्‍वारे लेखाय जायेल एती। 1:1 जेवी पौलुस ज्यी पोत्री लिखेल तेवी जेली माय एतो, ज्यान मतलब ज्यो हे काय पौलुस शायद रोम माय रेन ज्यीह लेखणे बाजरियेल ईतो। तो केदी रोम माय ईतो ते ज्यो मसीन जेल्मान 61 वोरह्या बाद लिखेल ईतो, ज्यो तो टेम हे जेवी पौलुस कुलीसियोन पोत्री लिखेल एय।
तो ज्यी पोत्रीह फिलेमोन नावान एक माणहाह लिखेल ईतो। फिलेमोन मोंडलीन मेहमोर एने एक पावोरान मालीक ईतो, पौलुस ताह केणे काय तार पावोर ओनेसीमुसाह डेंड मा आपी। जो फिलेमोना फाय रेन नाह जायेल ईतो। रोमन कानुन द्‍वारा फिलेमोना फाय ओनेसीमुसाह मोतीन डेंड आपणेन आदिकार ईतो। पौलुस फिलेमोनाह एक मसी बायाख ने गेत ओनेसीमुसाह आहने केरने एने प्रोत्साहित केर। एने ज्यी बी राय आपेह काय ओनेसीमुसाह पौलुसा हिऱ्यो सेवा केरनेन केरता परवांगी आपी। 1:13-14
रूपरेखा
1. पौलुस फिलेमोनाह नमस्‍कार केरने। 1:1-3
2. तेवी पौलुस ओनेसीमुसान उगे रेन फुसेह काय फिलेमोन ताह एक विश्वासी बायाख ने रूप माय स्वीकार केरी। 1:4-21
3. पौलुस यात्रा केरनेन केरता साबासकी आपेह एने निवरावेह। 1:22-25
1
नमस्‍कार
तीमुथीयुस एने मी पौलुसान उगे रेन जो मसी यीशुन केरता बोंदी हे, आमरो मोंगाल्लो हाती फिलेमोन, एने बोणीख अफफिया, एने आमरा हाती बाहदुर अरखीपुस एने फिलेमोनान गेरान मोंडलीन नाव:
आमरो आबोख बोगवान एने मालीक यीशु मसीन उगे रेन गीण एने हुक तुमूह जुड़ते रेय।
फिलेमोनान मोंग एने बुरहो
बाहख फिलेमोन, जेलेम बोगवानान दन्यवाद केरथु, एने मारी विन्ता माय बी तुवाह एर केरथु, काहाकाय मी बोगवानान माणहान प्रती तुमरो मोंग एने यीशु मसीम तुमरा बोरहान बाराम होमेलते रेथु। मी विन्ता केरथु काय तुमू तुमरा बोरहाह वाटणेन कायेम तियार रिवो, जिहकेरीन यीशु मसीन एकीन द्‍वारा आमरा जीवणान हाजाल्यु वातुन तुमूह हास केरीन इकेल रेणे जुवे। काहाकाय एय बाहख, माहु तारा मोंगा केरीन जुलूम खुसी एने उत्साह जुड़नो, ज्यानकेरता काय तार उगे रेन बोगवानान माणहान मोने खुस एय जायेल हेते।
उनेसीमुस ने केरता विन्ता
तानकेरता माहु मसी माय मोटलो दिर हे काय जी वात ठिक हे, तान उकुम तुवाह आपु। तीबी माहु डावाला पौलुसाह जो एवी मसी यीशुन केरता बोंदी हे, ज्यो उंजु बी हाजो मालुम पोड़नो काय मोंगा माय विन्ता केरू।* 10  ते मी उनेसीमुस ने उगे रेन तुवाह विन्ता केरथु, जो मसी माय मार बिटोख हे, एने जेवी मी जेलीम ईतो ती टेम माय तान आत्मिक आबोख बोणनो। 11 तो ते पेल तारा काय कामान नाह ईतो, पुण एवी तार केरता एने मार केरता दुयान केरता मोटला कामान हे। 12 ताह जो एवी मारो कालजान टुकड़ो हे, मी तुमू फाय पुशो मुकेल ने बाजरिनोह। 13 ताह मी माहुस फाय मेलन्यो ईतो काय तो तार उगे रेन ज्यी बोंदी माय जो हाजाली खोबरीन कारेण हे, मारी सेवा चाकरी केरी। 14 पुण मी तारी मोरजीन बिगेर कायच नाह केरने हुद्यो काय तारी ज्यी गीण दाबाव केरीन नाह, पुण खुसी केरीन एय।
15 शायद तो ज्यानकेरता तुवा हिऱ्यो रेन थोड़ाक दिह्यान केरता आलेग ईनो काय कायेम तार हिऱ्यो रेय। 16 पुण एवी रेन पावरान गेत नाह; पुण पावराह रेन बी हाजो मतलब तो माहु ते मोंगाल्लो हे, पुण तो माणुह एने एक मसी बाहख बोणनेन नाते माहु रेन वोदार ताह मोंग केर। 17 केदी तु माहु तार हाती सोमजेह ते, ताह इहकेरीन लेय लीजे जीहे माहु। 18 केदी तो तारो काह नुकसान केऱ्यो एय, एने ता पोर तारो काह केरजो एय, ते मार नाव पोर लेख ले। 19 मी पौलुस मार आथा केरीन लेखथु काय मी सोता बोर देह; एने ज्यान केणेन कायच गिरेज नाह सोती काय मारो केरजो जो तार पोर हे तो तुस हे। 20 एय बाहख, जी खुसी माहु मालीक माय तार उगे रेन जुड़ी मसी माय मारा जीवाह आराम आप।
21 मी तारो उकुम माणनार एणेन बुरहो मेलीन तुवाह लेखथु एने ज्यो सोमेजथु काय जो काय मी केथु तु ताह रेन जादा किरहे। 22 एने ज्यो बी काय मार केरता रोकाणेन गेर तियार मेल माहु आसा हे काय तुमरी विन्तान द्‍वारे मी तुमूह आपाय जाह।
सेवल्यो नमस्‍कार
23  इपफ्रास, जो यीशु मसीन केरता मार हिऱ्यो जेल माय बोंदी हे, 24  एने मरकुस एने अरीस्तर्खुस एने देमास एने लुका जो माहु मोदेक केरनार हे न्यान तुवाह नमस्‍कार।
25 आमरा मालीक यीशु मसीन किव तुमरा जीवा पोर ईती रेय। आमेन।
1:2 1:2 कुलीसियो 4:17 * 1:9 1:9 यीशु मसीन राजदुत, एने तान केरता बांदायेल; नाहते एक डावालो माणुह, एने एवी मसी यीशुन केरता बांदायेल। 1:10 1:10 कुलीसियो 4:9 1:11 1:11 उनेसीमुस ज्या ग्रीक नावान मतलब, “जुलूम कामान” हे। 1:23 1:23 कुलीसियो 1:7; 4:12 1:24 1:24 प्रेरितान काम 12:12,25; 13:13; 15:37-39; कुलीसियो 4:10; प्रेरितान काम 19:29; 27:2; कुलीसियो 4:10; कुलीसियो 4:14; 2 तीमुथीयुस 4:10; कुलीसियो 4:14; 2 तीमुथीयुस 4:11