13
Muŋulirenga ababaŋuga
Mudembuhirenga abo ababaŋuga olwohuba obuŋugi wosiwosi buŋwa eyiri Hatonda. Era eŋuma muŋugi aŋuga, Hatonda nʼatamutaayeŋo. Olwʼehyo, hiisi agaana ohudembuhira abaŋugi aba ajemeeye ehi Hatonda gaataŋo era balimusalira omusango. Abaatu abahola ebiraŋi sibatya batangirisi baawe aye abo abahola ebibi batya ohubebonesa. Wenda ohumenya mu miyaaya nʼabatangirisi babo? Ale hola ebiraŋi ebi baŋugi benda era baja huhuŋa eŋono. Abaŋugi baŋeeresa ba Hatonda hu lwʼobulaŋi wenywe. Aye onaba nʼohola ebibi oli nʼohweŋenderera olwohuba abaŋugi baliŋo ohugudya abo abahola ebibi. Olwʼehyo, mubadembuhirenga, sirwohutya ohubagudya hyoŋene aye olwohuba muhimanyire mu myoyo jenywe muuti hiraŋi ohubadembuhira. Era ehyo cʼehigira ni musasula omusolo olwohuba abaŋugi banahola emirimo ejibagwene ohuhola baba baŋeeresa Hatonda. Musasulenga amabanja genywe, oba husasula omusolo oba epooza, ni hiba huŋa muutu eŋono muli muŋe.
Ohwendananga
Mutabanga nʼebbanja lya muutu yesiyesi ohutusaho ebbanja eryʼohwendananga, olwohuba onenda owahyo oba woherehiise ehi amagambi galagira. Amagambi galagira gaati, “Soholanga buhwedi, siwiitanga muutu wahyo, siwiibanga hiitu hyosihyosi, siwegombanga hiitu hyabeene,” ko nʼamagambi agandi gosigosi bagaŋimba lyaba erala lyoŋene eriroma liiti, “Yendanga omuutu wahyo ngʼolu weyenda wamwene.”* 10 Nʼoba ni wenda owahyo, sooŋanga hu muhola hibi. Olwʼehyo onenda owahyo oba woheerehise ehi amagambi galagira.
11 Hino muhiholenga ni mumanyire muuti ehiseera hituŋoyeeho. Musisimuhe muŋwe mwiro esaawa yoolire, olwohuba ŋaahani ehiseera ehyʼohugobola hwa Musengwa weefe higereeye ohuhiraho aŋa hwatagihira ohufugiirira. 12 Owiire bunatere ohwanuuha. Hulehe ohuhola ebikolwa ebyʼehiirema hwambale ebisoosa ebyʼobutangaafu. 13 Hwebisyenga bulaŋi hyʼabaatu abomumwi, sosi huŋwera mu binyumo nomu bumeesi nomu buhwedi nomu hwejabaata nomu huduhanaduhana ko nʼegongi.
14 Aye mwambale Musengwa Yesu Kurisito aŋuge obulamu wenywe ko mutoheresanga hwegomba hwʼomubiri.
* 13:9 13:9 Huŋ 20:13-15,17