4
Yibbulayimu bamubala ohuba mugwalaafu olwʼohufugiirira
Ŋaahani hunaalome hiina huhi sehulu yeefe Yibbulayimu gafaania hu biŋamba hu bugwalaafu? Hatonda aba ni gabala Yibbulayimu ohuba mugwalaafu olwʼebikolwa bibye ebiraŋi, gahabaaye nʼehyohwepaaha eyiri abaatu aye mu moni ja Hatonda gahaŋumire. Ebyaŋandihiwa biroma biiti, “Hatonda gabala Yibbulayimu ohuba mugwalaafu olwʼohufugiirira ebi gamuloma.”*
Omuutu nʼahola omulimo, bamuŋa omuhemba aye sibamuŋa hirabo. Hatonda abala omuutu omubi ohuba omugwalaafu lwʼohumufugiirira, sosi lwʼebikolwa bibye ebiraŋi. Era hino njʼehi habaha Dawudi galoma hu muutu oyu Hatonda asiima nʼateemire hu hiraŋi ehi aba nʼaholire. Galoma ati,
“Gesiimire oyo oyu basoniŋa ebibi bibye,
Gesiimire oyo oyu Musengwa atabalira ebibi ebi aholire.”*
Ŋaahani ohwesiima ohwo hwa Bayudaaya boŋene olwohuba bahomola oba nʼAbatali Bayudaaya boosi wayire sibahomola? Hulomire huuti Hatonda gabala Yibbulayimu ohuba mugwalaafu olwʼohufugiirira ebi gamuloma. 10 Kaho Hatonda ohubala Yibbulayimu ohuba mugwalaafu, hwaliŋo nʼahenire ohuhomola oba nʼahiiri? Hwaliŋo ko ahene ahomole. 11 Ehiseera hyabitaŋo nga ko bahomola Yibbulayimu, ngʼohuhomola huhwe huba habonero ohuhahasa haati Hatonda gamubala ohuba omugwalaafu olwʼohufugiirira. Era ngʼafuuha sehulu yʼabaatu bosibosi aba babala ohuba abagwalaafu olwʼohufugiirira Hatonda wayire nga bahiiri huhomola.* 12 Era Yibbulayimu oyo si sehulu wʼAbayudaaya abahomole obuhomole hyoŋene, aye ni bafugiirira hya niye olu gafugiirira Hatonda ni bahiiri huhomola.
Ebi Hatonda gasuubisa babisuna lwa humufugiirira
13 Hatonda sigasuubisa Yibbulayimu nʼabomu lulyo lulwe ati baja hulya ehyalo olwʼohuŋamba amagambi ga Musa aye bamubala ohuba mugwalaafu olwʼohufugiirira.* 14 Ohuŋamba amagambi hibanga njʼehireteera Hatonda ohuŋa abaatu ebi gasuubisa, hani ohufugiirira huŋuma mahulu nʼehisuubiso ehyo hyahali hifu. 15 Olwohuba egambi lireetera Hatonda ohugudya abaatu nʼehiruŋi ehyʼamaani. Era ni ŋaŋumaŋo egambi, siŋaba hulibbwaga.
16 Olwʼehyo ehisuubiso hya Hatonda hyediiye hu humufugiirira. Era olwʼehisasabirisi hihye eriyo obuhahafu ti baja hu hisuna. Sigasuubisa abomu lulyo lwa Yibbulayimu abahuuma amagambi boŋene aye nʼabafugiirira bosibosi ngʼolu Yibbulayimu sehulu yeefe hwesihwesi gamufugiirira. 17 Ngʼolu hyaŋandiihiwa hiiti, “Kufuuye sehulu yʼabaatu abamawanga eduuli.” Yibbulayimu oyo, nje sehulu yeefe mu moni ja Hatonda alamusa abafu era alagira ehiŋumaŋo hyabaŋo.* 18 Yibbulayimu nʼesuubi gafugiirira ebya Hatonda era gafuuha sehulu yʼabaatu abamawanga eduuli ngʼolu bamulomaho baati, “Oja huba nʼolwebe lwʼabaana ni batabaliha hyʼemunyeenye.” 19 Niiye sigaŋwamo amaani mu hufugiirira huhwe wayire gaali aŋesa emyaha huupi cikumi ejʼobuhulu era ni Saala omuhasi wuwe gaali asahuluŋire nʼataheja ŋamugulu. Bombi baali hyʼabafu.* 20 Sigabuusabuusa aye geyongera ohufugiirira ebya Hatonda era nʼamujumirya olwʼebyo ebi gaali nʼaja humuŋa, 21 gaali nʼobuheneerefu ati Hatonda ali nʼobuŋangi ohwoheresa ehi gamusuubisa. 22 Hino njʼehyagira bamubala ohuba mugwalaafu. 23 Ebibono ebiroma biiti, “Bamubala ohuba omugwalaafu” sibabiŋandiiha hu Yibbulayimu yeŋene, 24 aye ni neefe hwesi aba Hatonda alibala ohuba abagwalaafu olwʼohufugiirira huuti niye njʼowalamusa Yesu Musengwa weefe ohuŋwa mu bafu. 25 Yesu oyo bamulyoŋayo era bamwita olwʼebibi byefe, aye Hatonda gamulamusa olwʼefe ohwejeerera omusango.
* 4:3 4:3 Tand 15:6 * 4:8 4:8 Zab 32:1-2 * 4:11 4:11 Tand 17:10 * 4:13 4:13 Tand 17:4-6; 22:17-18 * 4:17 4:17 Tand 17:5 * 4:19 4:19 Tand 17:17