3
Reiso anoma rarihu runamo mainae rotu-tu tonuma apamese kua anoma tewa nea. Reiso ami apamata sou ata nene iake au, Paulus, runa Silas uama aru-ruema mai Atena na uama aisosi Timotius pan tanumo. Timotius wain rea kaka wani. Ianori runa Anahatana iaunauso tau Sou Iake rerihoni Kristus. Ami aisosiki pan tanumo na anomo kuruta na iakahaimo oparisaa ia-ia Iakahaimo na sio ounamo sinsaramo, omi oparisaa sirinia. Omi ruamo oanei ata Anahatana ne maue na ita sinsarata. Ami akatamo asi, ami asau naone ata mka sio ounata sinsarata. Titue-tue. Ereeu san rei sirinia. Omi oanei nea. Anoku rerihu runamo rotu-tu uapamese anoku tewa nea. Reiso uaisosi Timotius pan tanumo na uatinu ata kani omi oparisaa ia-ia sirinia te tewa. Anoku reuponu ata ia aia sakahatene ireamo na oparisaa tewa nea. Areimo nene manariti ami mani kausa wanaya tau saisa tewa.
Muie reini Timotius inuniki mai tanuma nea. Isima na sou iake osima rerihoni sapani na omi oparisaa tau Kristus. Isima na sapani na anomo runa umau sirinia. Isima osima na sapani na anomo rapeka runama anomo miri-mirika sui osa reiso anomo rarihu runama. Nanie osupuma honu sani anoma rarihu nanie asupu omi oi. Reiso mania kaka wani. Masike ami mtinte runa sio ounama sinsarama, ahana karahirine atinu hapare rei rerihonimo. Atinu sapani na oparisaa, ahana karahirine. Reiso anoma miri-mirika nai osa. Hete sae, omi oparisaa ia-ia tau Upuri sirinia. Ami anamana osi Anahatana san rei, “Mania Ama. Ano mo, ano iake tunne nai osa. Sio Tesalonika oparisaa ia-ia sirinia. Reiso anoma miri-mirika nai osa. Ano iake tunne nai osa.” Ami bisa anamana osi Anahatana relai tewa. Tau sae, omi ouna anoma miri-mirika nai osa. 10 Tau onone, tau ranie ami saka ainisi tau Anahatana osimo tau anoma pusiki na ita mka isupu umau honu, oyo akahaimo na oparisaa mainae honu. Mka atuhetemo tau maunauna waron omi oaneire tewasi.
11 Ami ainisi tau Amari Anahatana ruai runa Upuri Yesus san rei, “Ama. Aheka arena osima na ahokama pan sio Tesalonika honu. 12 Aunaso anoo runa umau. Aunaso anoo runa sio pusiso mainae honu. Aunaso anoo runaso mainae sani anoma runa sio oi. 13 Auna san rei na apamese anoo na sio manisata onata na pene ia isa bisa iasau ata no isanaya. Mka mania Upu Yesus ihokai, oyo sio oamanane ano pene ia isa bisa iasau ata no isanaya. Mka Yesus ihokai runa ne maisosia on roe noiyaha wason manisata onata.”