16
Ia wain isaka upui ne numa hutae anoi katopue tewa
Yesus iruni matieue isa osi ne mampusua honu. Iasau sani rei, “Ia hanaie isa mo, ia kupan kaya. Iuna ia isa ipakarian osiki. Ia rei isaka ia kupan kaya rei ne numa hutae. Taue isa, ia kupan kaya rei iatinu ata ne ia mamsakae rei, iuna sai-sai upui ne numa hutae. Oyo ia kupan kaya rei ioiki. Iahata, ‘Au uatinu ata auna sai-sai we numa hutae si? Eu na kanu pusi au we numa hutae waroni asakare rai. Oyo rorire mai osiku. Ukisi heu nanam arihoni me pakarian reini nea.’
Iatinu sani rei oyo, pani anoi man. Iahata, ‘Reiso nene iake mo, una sae? Upuku reini nanie ikisi heu nanaku nea. Au reini uata nanie ueti tuamane mo, ukua tewa. Sani nanie ueu uai-ainisi kepen pena arena onata mo, uaumaa! Io, uaneiki nea! Uanei kahurae una sae! Au kahurae unina mansia umau wason nanie oapusaaku noi no numau sani upuku reini ikisi heu nanaku arihoni we pakarian rein nea.’
Reiso ioi sio wason ohiti noti noi upui rei. Oyo iasei tau ia waini mataanoe iahata, ‘Me notiu ina noi au upuku?’
Ia rei iahata, ‘Uhiti mina saitun liter nihu ate.’
Oyo ia mamsaka numa rei iahata, ‘Mai me notiu rai mai. Aruea poe na akatiki. Arue poe sisaa na akanu ata liter nihu ua man!’
Oyo iasau osi ia isa honu. Iahata, ‘Oo ano mo, me notiu ina oi?’
Ia rei iasau ata, ‘Au we notiu mo, gandum karun taua nihun.’
Oyo ia mamsaka numa rei iasau honu, ‘Mai me notiu rai. Arue poe na akanure ata utun wanu man.’
Oyo ia kupan rei iatinu ata ne ia mamsaka ne numa hutae rei ne hali wani iamanisa tewa rei. Oyo iasau, ‘Ano! Iakanihu iake oi maa!’ ”
Oyo Yesus iasau osi ne mampusua honu. Iahata, “Sio wason opusu Anahatana tewa mai tuniai reini man mo, oanei oakanihu. Sio oakanihu iake renesi Anahatana ne mansiau.
Areiso nanie uasau osimo! Omi mo kupan kaya mai tuniai reini mo, kahurae pene ouna sai-saire. Ne kahurae oakahai mansiau tanure. Sani ouna sani rei mo, mka osupu mo netau panesi nai osa. Tea mo, sani omatamo arihoni mo kupan kaya rai pusire nea, mka Upuri Anahatana iapusaamo roe noiyaha.
10 Ia wain ita iparisaai iake na iuna tanei wani ikine mo, mka iparisaai na iuna tanei wani mainae oi. Ne sani ia isa waini iakarota tau tanei ikine mo, mka ianei ata iakarota tau tanei wani mainae oi. 11 Reiso sani osaka mo numa hutae ia-ia tewa mai tuniai reini mo, mka sapani na Anahatana iparisaa tanumo oi tau isupu numa hutae wani rotu-tu ria supan roe noiyaha? 12 Sani osaka mansiau no numa hutae iake tewa mo, mka Anahatana itapimo osaka numa hutae roe noiyaha tewa oi tea!
13 Mai tuniai reini mo, ia manorine ipakarian osi sana ua iake tewa. Tea mo, mka anoi runa ia isa, ipenei tau ia isa. Iatinu tau ia isa, iananen tau ia isa. Omi iae sani rei oi. Oanori runa Anahatana iake tewa sani anomo na mo numa hutae renesi Anahatana.”
Yesus iatuhete sio onata arihoni akama Yahudi
14 Yesus ianamana osi sio panesi, sio onata arihoni akama Yahudi iae wasumo rei oi. Reiso oatinu Yesus ianamana rerihoni sio kupan na sio wason anoo tau no numa hutae mo, oaumaniki. Tea mo, sio onata rei anoo runa kepen. 15 Oyo Yesus iasau osiso, iahata, “Omi sahoro onina na mansia onoomo oamanisa, ne Anahatana ianei anomo! Sae mani mai tuniai reini waroni mansia onoore iake mo, Anahatana ipenei tanure.
16 Ipusu Musa ne maunauna runa sio mamsima runa Anahatana ne maunauna. Ipusure rotu-tu reeu mai tau Yohanis mamsohue ihokai. Oni orase rei, usima na Sou Iake rerihoni Anahatana nanie irime ne mansiau. Sio panesi iae wasoni onina ia-ia nanie opusui na irimeso. 17 Tuniai reini mka repena. Ne Musa ne maunauna mo, nene anamanae mkane sini mani iae tihoniki mo, tewa.
18 Atieu sani ia isa waini iausahai nea ne itihi sahai oyo inana ia pina tamene honu, areimo Anahatana iasau areimo, isahu-sahu sahai. Ia isa inana ia pina waini sahai itihiki nea iae, areimo Anahatana iasau ata isahu-sahu sahai oi.”
Matieue rerihoni sio wason osama sio mosokinia tewa
19 Yesus iruni matieue isa. Iahata, “Ia isa mo, ne kupan kaya mainae. Ne apia mo, marainia nai osa. Noore sani ia aia ne papi naue. Ounare arihoni nipae wani manne nai osa. Onone ranie mo, ne sanan man. Areimo tau ne sae man warumo. 20 Ne ia isa honu saka iai-iainisi kepen waimo noi ne numa nusue nene mitanunue. Ia rei mo, nanai Lasarus. Ne patane taue tau kana-kanau. 21 Imata muaine nai osa. Reiso nanie iai ia kupan kaya ne muaina nesia waroni ramnahuso poe tuamane. Erenesi honu, asu rahoka ramleha ne kana-kanau rai.
22 Ereeu mai, oyo Lasarus imatai. Oyo Anahatana ne maisosia on roe noiyaha ohoka ororiki. Ororiki oyo ounai iruei hae Abraham. 23 Ita ia kupan kaya rei imatai oyo okaniki. Ia kupan kaya rei imatai, inusui poe usa mainae wan hainau arihoni Anahatana na isupu sinsara. Sinsarai nai osa. Taa iarinaa roe, inoo hainau san rei, inoo Abraham wairo iru-rue ikata Lasarus. Inoo Lasarus wairo iru-rue hae Abraham. 24 Reiso, iakapona iahata, ‘Amaku, Abraham! Anom runa au reini oi. Aisosi Lasarus inono hanai nakate rurue poe tihu na iuna iampeta meiku reini mkane oi. Tea mo, sinsaraku nai osa mai usa reini.’
25 Ne Abraham iasau iahata, ‘Anaku! Anom repeka ia-ia ee! On poe tuniai maiapane mo, asupu sae mani waroni iaka tunna. Ne Lasarus mo, isupu sae waroni iaka tewa. Ne mai rei, ia mo, ne sanan. Ne ano mo, sinsaraya nai osa. 26 Na isa honu mo, Upuri Anahatana iuna ekote mainae na renetei. Omi on poe hae, ami on mai hae reini. Reiso omi wapo noi usa mainae rei mo, oeu mai rei iake tewa. Ami wani mai rei iae, aeu poe rei iake tewa oi.’
27 Ia kupan rei iasau. Iahata, ‘Munata san rei mo, uainisi usopa koku roua. Amaku, aisosi Lasarus na ieui poe amaku ne numa ee. 28 Areimo, tau we waniu sio nima wasupo numa rei oi. Reiso, aisosi Lasarus na iaunauso ia-ia na pene onususo mai usa mainae wani hainau arihoni Anahatana reini. Pene sinsaraso sani au reini oi.’
29 Ne Abraham iasau honu. Iahata, ‘Musa ne maunauna waron. Sio mamsima runa Anahatana ne maunauna waron tanso oi. Reiso, tapiso opusu sae waroni okanure tau Anahatana ne anamanaya rai!’
30 Ne ia kupan rei iasau, iahata, ‘Amaku Abraham! Arai man mo, rakua tewa. Ne sani ia matane isa iamahaiki honu oyo ieu poe iasau osiso, sio mo, mka oarihoni no rosau.’
31 Ne Abraham iasau, iahata, ‘Sani oatinu tau Musa na sio mamsima runa Anahatana ne maunauna no maunauna tewa, masike ia waini imatai iamahaiki honu mka oparisaa tewa sirinia.’ ”