3
Yohanis mamsohue iseka tau arena osi Yesus
Tiberius iuna natu Kaisar irime sio Romau musum hutusa rahana nima nea. Pontius Pilatus iuna gubernur pan otoe Yudea. Herodes iuna gubernur pan otoe Galilea. Herodes wanin wain nanai Pilipus iuna gubernur pan otoe Iturea runa Trakonitis. Lisanias iuna gubernur pan otoe Abilene. Hanas runa Kayapas sahoro sio imam no sio mainaya. Tau rei Anahatana ianamana osi Yohanis. Yohanis iruei pan otoe huie. Yohanis mo, Sakaria anai. Anahatana ianamana osi Yohanis pan otoe huie. Oyo Yohanis ieu ineka pusi otoe wan haineke Wae Yordan na iaunauso. Iaunauso san rei, “Oarihoni mo rosau na Anahatana isiru heu mo rosau rai. Oarihonre, oyo usohumo na mansiau oanei ata oarihoni mo rosau nea.” Naone Yesaya, ia mamsima runa Anahatana ne maunauna, ikanu rerihoni Yohanis. Ikanu ata Anahatana iasau san rei,
“Ia isa iakapona ria otoe huie san rei,
‘Sani sio oseka tau arena osi ia mainae,
oseka tau anomo na oatinu tau Upuri
sani ouna arena katopue mka ieui pusui.’
Sou ekota hanaya pusire.
Rati pupua runa tinetaya na watane.
Arenau waron katopua tewa, mka ounare katopua.
Arenau waron nene nonu panesi mo, mka osoure na rauna watana.
Na mansia pusiki mka onoo Ia wain Anahatana iaisosiki mai tuniai reini na iapuheu ne mansiau na pene Anahatana iapasanaso.”
Yohanis iasau osi sio panesi wason ohokaso noi tanui na isohuso rei. Iahata, “Ee. Omi kahatena. Omi mo, noomo sani teke minna. Mka Anahatana iapasana sio wason opalalosa. Pene ata kani mka orumamo na osihamo. Kahurae ouna sae waron manisata na sio onoo ata oarihoni mo rosau pusu mo atata. Areimo sani onoo ata ai remahaiki pusu nene huaya. Pene oasau pan anomo oahata, ‘Ami mo, Abraham nea upu momou reiso mka Anahatana iapasanama tewa.’ Masi oatinu, Anahatana ne kawasa iuna Abraham nea upu momou arihoni hatu raini. Anahatana nanie iapasana sio wason oarihoni no rosau tewa. Noo sani ia isa wain irime tumane haineke ai namta na iranai. Iranai rotu-tu poe nene namta. Ia mo, noo sani Anahatana wain mka iapasana mansiau wason oarihoni no rosau tewa sani sio orana aiu waron rauhua iaka tewa. Oranare, oyo opesire pan usa na oakanupure.”
10 Oyo sio panesi rei oasei, oahata, “Kahurae auna sae na sio onoo ata ami arihoni ma rosau nea?”
11 Yohanis iahata, “Ia seia wain ne papita ua mo, kahurae irui isa osi ia wain ne papite tewa. Ia seia ne muaina mo, kahurae isama osi ia wain ne muaine tewa.”
12 Sio mainisi peau umau iae oeuso noi Yohanis oi, na isohuso na mansiau oanei ata oarihoni no rosau nea. Oyo oasei oahata, “Ano ona matuhetene, reiso kahurae auna sae?”
13 Iahata, “Pene onana peau arihoni sio mansiau ranesi sae waron sio kupaniau oasau ata kahurae onanare rei.”
14 Sio hana naua umau oasei, oahata, “Sapan runa ami? Nanie auna sae?”
Yohanis iahata, “Pene otentene na sio orui kepen osimo. Pene oakarota oapusaa parakana na osupu kepen. Kahurae anomo kaia runa mo katiu man.”
15 Naone Anahatana itotoe ata mka irati Ia Aia wain Ihitiki na Iapuheu Mansia. Reiso sio panesi wason onapa-napai. Reiso pusiso oasei pan anoo. Oahata, “Pene tu-tu Yohanis mo, Ia wain Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansiau mo, ia rein nea te sarei!”
16 Reiso Yohanis iahata, “Usohumo tau tihu na mansiau oanei ata oarihoni mo rosau nea. Ne ia wain ne kawasa renesi au wain nanie ihokai nea. Au mo, au mainae tewa. Reiso ukanahata na unosu ne sandaliu arihoni ain atua man iae, iake tewa oi. Ia mka irui Anahatana ne Inaha osimo. Ne, mka iapasana sio wason oarihoni no rosau tewa pan usa mainae. 17 Nanie ianena sio manisata arihoni sio kahatena nea. Atieu rei sani irime nuite na irei ana. Irei kitataia arihoni ana rei. Ana rei, mka iaunutui pakarema naniae. Ne, nene kitataia rai, iakanupure. Sio manisata mka okata Anahatana roe naniai. Ne sio kahatena mka oeu poe usa mainae wani remata tewa rotu-tu ria supan.” 18 Yohanis iaunauso tau maunauna panesi oi na isima runa Sou Iake rerihoni Anahatana osiso.
19 Ne Yohanis iasau osi Herodes ia gubernur tau otoe Galilea. Iahata, “Ee, ano apalalosa. Tau sae? Ano anana Herodias, wanim sahai. Ne me isanae rei man tewa. Ano me isanaya panesi.”
20 Ne Herodes iarihoni iuna isanae tewa. Iuna isanae isa honu. Isanae rei mo, inusu Yohanis poe pui anoe.
Yohanis isohu Yesus pusu no monne
21 On sio onusu Yohanis poe pui tewasi mo, Yohanis isohu sio panesi na mansiau oanei ata oarihoni no rosau nea. Yohanis iae isohu Yesus oi. Oyo Yesus iainisi, sira tau nante erehuka. 22 Oyo, Anahatana Ne Inaha isipui. Anahatana ne Inaha rei mo, nooi sani manu pua putie. Isipui oyo iatasohoi roe Yesus. Iatasohoi oyo, oatinu nioke isa on roe noiyaha. Iahata, “Ano mo, Au Anaku. Anoku runaya. Anoku iake tau ano.”
Yesus nea upu momou
23 Yesus ne musum kani hutu tonu san rei, oyo ieu ianori runa Anahatana. Pusu mansiau Yesus mo, Yusup anai.
Yusup mo, amai tau Eli.
24 Eli amai tau Matat.
Matat amai tau Lewi.
Lewi amai tau Malki.
Malki amai tau Yanai.
Yanai amai tau Yusup.
25 Yusup amai tau Matias.
Matias amai tau Amos.
Amos amai tau Nahum.
Nahum amai tau Hesli.
Hesli amai tau Nagai.
26 Nagai amai tau Maat.
Maat amai tau Matias.
Matias amai tau Semein.
Semein amai tau Yosek.
Yosek amai tau Yoda.
27 Yoda amai tau Yohanan.
Yohanan amai tau Resa.
Resa amai tau Serubabel.
Serubabel amai tau Sealtiel.
Sealtiel amai tau Neri.
28 Neri amai tau Malki.
Malki amai tau Adi.
Adi amai tau Kosam.
Kosam amai tau Elmadam.
Elmadam amai tau Er.
29 Er amai tau Yosua.
Yosua amai tau Elieser.
Elieser amai tau Yorim.
Yorim amai tau Matat.
Matat amai tau Lewi.
30 Lewi amai tau Simeon.
Simeon amai tau Yehuda.
Yehuda amai tau Yusup.
Yusup amai tau Yonam.
Yonam amai tau Elyakim.
31 Elyakim amai tau Melea.
Melea amai tau Mena.
Mena amai tau Matata.
Matata amai tau Natan.
Natan amai tau Daud
32 Daud amai tau Isai.
Isai amai tau Obet.
Obet amai tau Boas.
Boas amai tau Salmon.
Salmon amai tau Nahason.
33 Nahason amai tau Aminadap.
Aminadap amai tau Admin.
Admin amai tau Arni.
Arni amai tau Hesron.
Hesron amai tau Peres.
Peres amai tau Yehuda.
34 Yehuda amai tau Yakup.
Yakup amai tau Isak.
Isak amai tau Abraham.
Abraham amai tau Tera.
Tera amai tau Nahor.
35 Nahor amai tau Seruk.
Seruk amai tau Rehu.
Rehu amai tau Pelek.
Pelek amai tau Eber.
Eber amai tau Salmon.
36 Salmon amai tau Kenan.
Kenan amai tau Arpaksat.
Arpaksat amai tau Sem.
Sem amai tau Nuh.
Nuh amai tau Lamek.
37 Lamek amai tau Metusala.
Metusala amai tau Henok.
Henok amai tau Yared.
Yared amai tau Mahalalel.
Mahalalel amai tau Kenan.
38 Kenan amai tau Enos.
Enos amai tau Set.
Set amai tau Adam.
Adam mo, Anahatana ioiki tau anai.