6
Yesus ne kawasa tau onone wan iamuira Anahatana
Taue isa, tau ranie hatae wan sio Yahudiu oamuira Anahatana, Yesus ieu ikata ne mampusua oeu opusu nisi gandum isa. Oyo ne mampusua ohuku gandum huaya. Oyo oasimisore na oai nene isia. Sio onata arihoni akama Yahudi umau onoo san rei, oyo oasei ata, “Omuna na onana tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana reini? Opusu Musa ne maunauna tewa!”
Yesus iahata, “Onoo surate wan resima rerihoni aia Daud tewa? Tau Daud runa ne mampusua omakaneaso inusui pan Anahatana ne numa mainisie wan ounai arihoni makapana unte. Oyo iainisi poroti wan sio oaunutui osi Anahatana, ne Daud iaiki. Na isama ne mampusua oi. Aikee pusu Musa ne maunauna mo, hasae sio imam sahoro oaiki man. Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku we kawasa tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana. We kawasa uasau ouna sae na ouna sae tewa.”
Tau ranie hatae wan sio Yahudiu oamuira Anahatana isa honu, Yesus inusui pan sio Yahudiu no numa mananoune, oyo iatuhete sio wason noi rei. Ia hanaie isa wain hanai wanane rematai waimo iatinu ikata sio rei oi. Sio onata arihoni akama Yahudi runa sio matuhete Musa ne maunauna wason onina arena na nanie oapasana Yesus. Reiso osaka-sakai. Pene tu-tu isuisene sio umau tau ranie hatae wan sio Yahudiu oamuira Anahatana rei. Ne Yesus ianei anoo. Reiso iasau osi ia wain hanai wanane erematai rei. Iahata, “Ahitioa na aeu mai. Ooa mai uae reini!” Reiso ia rei ihitioi iooi pan uae.
Oyo Yesus iasei tau sio onata arihoni akama Yahudi runa sio matuhete Musa ne maunauna. Iahata, “Sani pusu Musa ne maunauna mo, iuna sae tau ranie hatae wan ita Yahudiu iamuira Anahatana sahoro iake? Iuna iake te iuna kahatene? Iakahai mansia na iamahaiki te itapiki na imatai?”
10 Iasau san rei pusi, oyo inoo neka-neka sio wason ohoriki rei. Oyo iasau osi ia wain hanai wanane rematai rei, “Asasona hanam mai!” Ia rei iasasona hanai oyo sira tau hanai wanane wani rematai rei, iake nea.
11 Ne sio onata arihoni akama Yahudi runa sio matuhete Musa ne maunauna anoo rasaa mainae. Oyo pusiso oasau osi umau, “Mka iuna sae tau Yesus?”
Yesus iroma ne mampusua hutusa rahana ua
12 Taue isa Yesus ieui na roe pupue na nanie iainisi tau Anahatana tau pumono. Iainisi rotu-tu manahane. 13 Taa ranie eresaa, oyo ioi ne mampusua pusiso. Ohokaso noi tanui, oyo iroma sio hutusa rahana ua arihoni ne mampusua rei. Ioiso tau ne maisosia. Sio rei mo:
14 Simon wain Yesus ihete nanai tau Petrus oi,
Simon wanin Andarias,
Yakobis,
Yohanis,
Pilipus,
Bartolomeus,
15 Matius,
Tomas,
Yakobis. Ia mo, amai tau Alpeus.
Simon. Ia mo, ipenei tau sio rakana orime ne otoe.
16 Yudas. Ia mo, amai tau Yakobis
Yudas arihoni nia Kariot wain mka iahen Yesus.
Yesus iatuhete sio panesi rerihoni kahurae ne mampusua no atata sapan
17 Yesus imusui on roe pupue ikata ne mampusua hutusa rahana ua wason iromaso rei. Ohoka poe watane oyo oaraoo. Osupu ne mampusua tamena panesi wason ohokaso on roe kota Yerusalem runa otoe Yudea pusiki. Sio umau honu ohokaso on pan kota Tirus runa Sidon waron haineke nuae nusue. 18 Ohokaso na nanie oatinui iatuhete runa nanie oainisi na isuiseneso. Sio wason oauwena runa sakahatena ohokaso oi oyo inei sakahatena rai. 19 Sio panesi rei onina na nanie oakahuu Yesus. Tau ia mo, ne kawasa isuisene pusiso.
20 Yesus inoo ne mampusua oyo iahata,
“Anahatana irui iake osi omi wan omosokinimo.
Tea mo, Anahatana irime ne mansiau, okatai.
21 Anahatana irui iake osi omi wan omakaneamo muie reini.
Tea mo, mka tiamo pokona.
Anahatana irui iake osi omi wan orani anoo rapunokomo muie reini.
Tea mo, mka oaumani anomo mirika.
22 Anahatana irui iake osi omi wan mansia openeso tanumo runa orati sohimo oahata, ‘Sio mo, sio kahatena.’
Irui Iake osimo noso opusu Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku.”
23 Sani munata mansiau openeso tanumo, kahurae okaumin. Osoman anomo mirika. Tea mo, mka Anahatana irui pahalaa mainae osimo roe noiyaha. Sani mansia openeso tanumo orati sohimo, areimo sani moa upu momou openeso tau sio mamsima runa Anahatana ne maunauna oi.
24 Ne omi wan mo kupan kaya muie reini, mka osupu siraka.
Tea mo, osupu pusire tau ruamo mo sanan nea.
25 Omi wani tiamo pokona muie reini, mka usupu siraka.
Mka omakaneamo.
Omi wani oaumani anomo mirika muie reini, mka osupu siraka.
Mka orani anomo rapunokoso.
26 Sani sio pusiso oanamana oainaa runamo, mka osupu siraka.
Moa upu moa momou oainaa runa sio wason oakarota ata sio mamsima runa Anahatana ne maunauna, aikee sae mo, tewa.
Yesus iaunau na anori runa re nisau
27 Ne nanie uasau osi omi wan oatinu, “Anomo runa mo nisau. Ouna iake osi sio wason openeso tanumo. 28 Oainisi na Anahatana irui iake osi sio wason oainisi nnamo. Oainisi osi sio wason ouna kahatene tanumo. 29 Sani ia isa iasapana asum hae, arui asum hae honu na iasapanai oi. Te sani ia isa inana me papi naue, areimo atapiki inana me papite oi. 30 Sani ia isa iainisi sae isa arihonia, areimo aruiki osiki oi. Te sani ia isa inana me sae isa, areimo pene ainisi na iuniki osia honu. 31 Sani onina na sio ouna iake osimo, areimo kahurae ouna iake osi sio oi.
32 Sani anomo runa sio wason anoo runamo, areimo omi ata kani mka Anahatana iainaa runamo si? Sio palalosaya man anoo runa sio wason anoo runaso oi. 33 Te sani ouna iake osi sio wason ouna iake osimo, areimo omi ata kani mka Anahatana iainaa runamo si? Sio palalosaya iae ouna san rei oi. 34 Te sani sio umau nanie ohiti kepen arihonimo. Omi ata kani mka ounre osimo honu, areimo mka Anahatana iainaa runamo si? Areimo tewa, tea! Sio palalosaya iae orui osi umau oi na oata kani mka ounre osiso honu.
35 Ne kahurae anomo runa mo nisau. Ouna iake osiso. Orui sae wani nanie ohitiki arihonimo rei, pene anomo rauponu na ounre osimo honu. Sani ouna san rei, areimo mka Anahatana irui pahalaa wan mainae nai osa osimo. Mka ouna Anahatana wain Ia Mainae Nai osa ne hehuka. Tau Ia mo, ne iake runa sio kahatena runa sio wason oainisi iake arihoniki tewa. 36 Anomo runa ia seia man, nooi sani Amari roe noiyaha wain anoi runa ia seia man oi.”
Pene iapasana umau
37 Yesus wain iaunau ne mampusua. Iahata, “Pene amanaru sio umau, na pene Anahatana iamanarumo oi. Pene oapasana sio umau, na pene Anahatana iapasanamo oi. Pene anomo rasaa tau sio wasoni ouna sana tanumo, na Anahatana iae anoi eresaa tanumo tewa. 38 Orui sae wan iake osi sio umau, oyo Anahatana iae mka irui sae wan iake osi omi honu. Nooi sani ia isa iapatau supa wani irotui, ikokai rotu-tu taue ia-ia reasa-asapupui rotu-tu umau raohuso pan mui. Oyo iohu pusire tau me wola-wola. Sani Anahatana irui osimo, areimo mka ipake supa wani nooi sani opakei tau orenu osi sio umau rei oi.”
39 Yesus iruni runa matieue isa osiso na iatuhete ata kahurae ne mampusua no hali sani Ia. Pene sani sio ona akama Yahudiu. Iahata, “Sani ia mata putie irori ia mata putie mo, mka sapan? Mka uaso oamnahu nonu tea! 40 Pene ia mampusue iata kani ia mo, mka ia mainae inesi ne ia matuhetene. Ne sani ia isa wain isupu matuhetene pusi nea, mka nooi sani ne ia matuhetene rei.
41 Nanie onoo kakam wanim ne rosa wani ikine man tahae? Rosa wani ikine rei mo, nooi sani ai sinte pan matai usene anoe. Aikee sae mo, ruamo mo rosa mainae. Mainae nooi sani ai oto mainae pan matamo usena anoa. 42 Sapan na oasau osi kakam wanim oahata, ‘Kaka, mai na unana ai sinte waro matam usena reino.’ Aikee ai oto mainae waro ruamo matamo usena anoe, ne onooi tewa. Ee omi makarotana wani oasau ata omi mo, omi manisata. Aikee omi mo, omi manisata tewa. Kahurae ruamo onana ai otoe arihoni matamo usena anoa naone, samatoro onoo iake na onana ai sinte arihoni kakam wanim matai usene.”
Ai huae wani iake runa ai huae wani iake tewa
43 Yesus wain iaunau ne mampusua. Iahata, “Ai wani reruhu iake, mka rehoka huaya waron iaka oi. Ai wani reruhu iake tewa, mka rehoka huaya waron iaka tewa oi, tea! 44 Ita iationa ai arihoni nene huaya. Mono unie erehoka ara huaya tewa. Ita ihuku anggur huaya arihoni kainuniu hutua tewa tea! 45 Sio wason iaka ouna sae man waron iaka tau anoa iae iaka oi. Sio wason sio kahatena ouna sae man waron kahatena tau anoa iae kahatena oi. Tau sae wani erehokai arihoni hohari, areimo erehokai arihoni anori oi.”
Sio wason opusu Yesus ne maunauna mo, oamkona
46 Yesus wain ianamana osi ne mampusua. Iahata, “Pene oi Au ‘Upu, Upu,’ ne oatinu tau we maunauna tewa. 47 Ia seia wain ihokai mai tanuku, oyo iatinu tau sae wani uaunaui na ipusui, areimo nooi sani sae wani nanie uruniki osimo reini. 48 Ia rei mo, nooi sani ia isa wain iapuoo numa. Ia rei ikani nonu rotu-tu hainau samatoro iaunutu hatu tinipae roe tuama makae oyo iapuoo ne numa. Oyo uane mainae, waene erenia mainae. Waene rei mka eresau-sau numa rei, ne numa rei remnoho tewa. Tau sae, numa reimo, iapuooi roe tuama makae. 49 Ne ia wain iatinu tau we maunauna, ne ipusure tewa, ia rei mo, nooi sani sio wason oapuoo numa tau tuamane hahae man. Oyo ua mainae, waene erenia mainae. Waene rei mka eresau-sau numa rei, oyo remnohoi. Rekahatei mainae nai osa.”