9
Yesus iaisosi ne mampusua hutusa rahana ua
Yesus iamanou ne mampusua hutusa rahana ua, oyo irui kawasa osiso na onei sakahatena arihoni sio wason oauwena na sakahatena na osuisene kupua inaya. Iaisosiso oeu osima na Anahatana irime ne mansiau na oeu osuisene sio kupua. Iasau osiso iahata, “Pene orori sae man. Pene orori toka-toka te, tasi te, mo weka te, kepen te, papite tau okati. Orori hasae osa man. Oruemo noi numa wan mataanoe wan oapusaamo rotu-tu oeumo arihoni niane rei. Sani sio noi niane isa oatarimamo tewa, areimo oeumo arihoni niane rei. Taa nanie ohitio oeumo mo, oroho heu tapuna arihoni aimo atua na rerui kakinate osi sio rei ata Anahatana mka iapasanaso tau sio oatinu tau ne maunauna tewa.”
Reiso ne mampusua rei ohitio oeuso neka niana-niana. Oeu osima na Sou Iake rerihoni Yesus runa osuisene sio kupua sui supan.
Herodes anoi reuponu
Aia Herodes iatinu rerihoni sima-simana waron Yesus iunare. Reiso anoi reuponu. Tea mo, iatinu sio umau oahata, “Anahatana iuna Yohanis ia mamsohue iamahaiki honu!” Sio umau honu oahata, “Ia mamsima runa Anahatana ne maunauna wain nanai Elia rei ihokai mai tuniai honu.” Sio tamena umau honu oahata, “Ia isa arihoni sio mamsima runa Anahatana ne maunauna wason naone wain iamahaiki honu.”
Ne Herodes iasau iahata, “Yohanis mo, uaisosi sio onana unui nea rei. Reiso ia wain uatinu hapare ata iuna sima-simana reini mo, ia seia manisate?” Oyo inina arena na isupu Yesus.
Yesus ne kawasa ipana sio panesi
10 Yesus ne maisosia osima runa Sou Iake rerihoni Yesus na osuisene sio kupua, oyo onunso poe Yesus honu. Hoka poe, oyo osima runa sae waron ounare rei pusire osiki. Osima pusi, oyo Yesus ieu ikataso poe nia Betsaida na sio ruao man.
11 Ne sio panesi oatinu, reiso oeu pusui. Yesus iatarimaso, oyo iruni rerihoni Anahatana irime ne mansiau osiso na isuisene sio wason okupuso.
12 Taa eresou-sou san rei, oyo sio mampusua hutusa rahana ua rei ohokaso mai Yesus. Oyo oahata, “Upu, otoe reini mo, huie. Samatoro meneta nai osa. Reiso nene iake mo, Upuku aisosi sio panesi reini oeuso na onina naniao tau onekeso runa no muaina sui niana-niana waron rahaineke otoe reini.”
13 Ne iasau osiso iahata, “Omi sahoro opanaso!”
Ne oahata, “Ami hasae ma porotiu hua nima runa ma ikaya use ua man. Sapani na aeu ahane muaine osi sio panesi reini?”
14 Tau sio hutue rei mo, sio hanaia, sio mainaya nihu nima runa sio pinau na sio ikina oi. Oyo Yesus iasau osi ne mampusua honu iahata, “Aisosi sio panesi rei oru-rueso, tumun-tumun kani sana hutu nima-nima tau polotu osa-osa.”
15 Ne mampusua ouna sae wani Yesus iasaui rei, oyo pusiso oru-rueso.
16 Oyo Yesus inana porotiu hua nima rai na ikaya use ua rai. Ikatare samatoro iarinaa na roe nante. Iahata, “Amaku Anahatana, Ano mo, Ano iake. Asamama tau muaina raini.”
Oyo ikuparehi porotiu rai mkana-mkana tau hanai na iruire osi ne mampusua. Oyo ne mampusua osama-samare osi sio panesi rei. 17 Pusiso oai rotu-tu tiao pokona. Oaiso suka, oyo sio mampusua oeu oamanou muaina nesia rai tau pakuna. Oapataure tau pakuna hutusa rahana ua rotu-tu taua.
Petrus iasau ata Yesus mo, Ia Aia wain Anahatana Ihitiki na Iapuheu Mansia
18 Taue isa Yesus ruai iainisi. Ne mampusua iae wasumo okatai oi. Oyo iasei mai tanso iahata, “Sio hutua oasau ata Au reini mo, Au seia?”
19 Oahata, “Upu. Sio umau oasau ata Ano mo, Yohanis ia mamsohue wain iamahaiki honu. Sio umau honu oasau ata Ano mo, Elia, ia mamsima runa Anahatana ne maunauna. Samatoro sio tamena umau honu oasau ata Ano mo, Ano wan ia mamsima runa Anahatana ne maunauna isa on naone wain iamahaiki honu.”
20 Iasei honu, “Ne pusu omi ruamo mo, Au reini mo, Au seia?”
Oyo Petrus on poe iasau iahata, “Ano mo, Ano Aia wain Anahatana Ihitia na Apuheu Mansiau.”
21 Yesus iatinu san rei pusi, oyo isoposo iahata, “Pene osima-sima osi ia seia man. Pene osima rerihoni Au ata, Au mo, Au Aia wain Anahatana Ihitiku na Uapuheu ne Mansiau.
22 Kahurae Au Tumata Reini Anahatana Ihitiku mka sinsaraku panesi. Mka sio ona Yahudiu, sio imam no sio mainaya, na sio matuhete Musa ne maunauna openeso tanuku. Mka ohunuku, oyo onona ua oyo uamahaiku honu.”
Sio wason opusu Yesus no haliu
23 Yesus iasau osi ne mampusua, “Ia sia wain nanie ipusu Au mo, kahurae pene ipusu ruai ne maue. Kahurae inoo ruai sani imatai onon ranie. Noo sani ia wain ihana ne hini wan reniene na sio ohunui. Iahana sani ruai imatai nea. Ihana ne hini wan reniene oyo ipusu-pusuku. 24 Munata ia isa ipenei irui ruai na imatai, mka tau muie imatai sirinia. Iamahaiki rotu-tu ria supan ikata Anahatana tewa. Ne munata ia isa irui ruai na imatai, mka iruei ikata Anahatana rotu-tu ria supan. 25 Masike ia isa isupu arataeu pusire mai tuniai reini iae, ne mka imatai iruei hainau arihoni Anahatana. Arataeu rai tau sae? 26 Munata ia isa iaumaa iamanaku ata iparisaa tau Au runa we maunauna, Au Tumata Reini mo, Anahatana Ihitiku iae, mka tau uhokaku honu, upeneku uamanaku ata uationa ia rei oi. Mka uhokaku honu, oyo sio onooku. Onooku, ita-itaku sani Amaku Anahatana na ne maisosia on roe noiyaha wason sio manisate onate. 27 Atinu mai ia-ia nanie uasau osimo. Omi umau wani okataku reini mka onoo Anahatana irime ne mansiau runa ne kawasa. Onoo ata irime ne mansiau mo, on omatamo tewasi.”
Yesus isita haai
28 Yesus iatuhete rerihoni sio wason opusui no haliu pusi, oyo wanu rei san rei oyo, ieu ikata Petrus, Yohanis runa Yakobis roe tinetae isa nanie iainisi. 29 Yesus wain iainisi, sira tau uai anoe reneniki. Resita haai. Ne papite iae nooi rehehi sani isoe oi. 30 Oyo sira tau onoo Musa runa Elia. 31 Uaso osita haaso. Uaso oanamana runa Yesus rerihoni mka imatai roe Yerusalem sani naone sio mamsima runa Anahatana ne maunauna oasau rei. 32 Petrus runa ne netau ua rei mo, onekeso nea. Ne omaranae roe, osira tau onoo Yesus isita hai ikata sio ua wason oanamana runai rei oi.
33 Sio ua rei nanie oeu arihoni Yesus, oyo Petrus iasau osiki. Iahata, “Upu, ita mai rei mo, iake nai osa maa. Nene iake mo, ami apuoo wanana tonu. Isa osi Upuku, Ano. Isa osi Musa. Isa honu osi Elia.” Iasau san rei tau ianei tewa kahurae iasau sae. 34 Petrus wain ianamana asi oimo, sira tau yahu eresouso. Wasopan yahu rei, okaitau hun ruao. 35 Oatinu nioke on pan yahu rei reasau ata, “Ia reini mo, Au Anaku wain uromai. Reiso oatinu tanui.” 36 Nioke rei reasau pusi oyo, sira tau Yesus ruai nea. Ne mampusua tonu rei oama-amaturuso man. Tau rei, oeu oruni rerihoni sae wani onooi rei osi ia isa tewa oi.
Yesus isuisene ia iki hanaie wain iauwena runa sakahatene
37 Yesus ne mampusua onoo Yesus isita hai oyo nene hanroe san rei, Yesus runa ne mampusua rei onunso on roe tinetae rei. Sio hutue ohokaso nanie osupu Yesus. 38 Ia isa arihoni sio hutue rei iakapona iahata, “Upuku Matuhetene. Usopa ukoku roua na aeua poe asuisene anaku. Tea mo, ia mo, anaku ia osa man. 39 Sakahatene remasuniki. Remasuniki oyo sira tau iasanoata. Sakahatene rei reunai imakakonai rotu-tu kahusea rahokaso on roe hohai. Sakahatene rei reunai sinsarai sui osa, noo sani nanie reeui arihoniki tewa nea. 40 Uainisi arihoni me mampusua nea na onei sakahatene rei ne onei kuai tewa.”
41 Oyo Yesus iasau osi sio panesi rei iahata, “Ee! Omi mo, masike. Omi napisi reini mo, oparisaa tewa. Mo haliu kahatena. Kahurae urue ukatamo rotu-tu inasa? Kahurae uapamesemo rotu-tu inasa?”
Oyo iasau osi amai rei iahata, “Autunu anam rei mai!”
42 Ia ikine rei wain ihokai mai Yesus, sira tau sakahatene rei repesiki na poe tuamane. Reuna ne patane eremakakonai rotu-tu iamnohoi poe tuamane. Ne Yesus isopoi. Iahata, “Ahokaya arihoni ikine reino nea!” Rehokai oyo Yesus iasau osi ia ikine rei amai, iahata, “Mai anam reini.”
43a Sio panesi rei osira hunu ruao tau onoo Anahatana ne kawasa wani mainae nai osa rei.
Yesus ianamana rerihoni mka sio ohunui
43b Sio panesi osira tau Yesus iuna sima-simana. Oyo iasau osi ne mampusua. 44 Iahata, “Masi oatinu runa we anamanae reini ia-ia. Au Tumata Reini Anahatana Ihitiku mka oaheniku osi we nisau.”
45 Ne oanei tewa rerihoni sae wani iasaui rei. Tea mo, Anahatana iuna iakanihu Yesus ne anamanae rei na pene oaneiki. Omoniki, reiso oasei tanui tewa.
Anahatana iasau ia sia sahoro ia mainae
46 Yesus ne mampusua otuntana runa umau noso ia seia sahoro mka iuna mainae nai osa. 47 Ne Yesus ianei anoo. Reiso, ioi ia ikine isa oyo, iunai iooi mai nusui. 48 Oyo iasau mai tanso. Iahata, “Ia wain iararuma ia ikine isa sani ia ikine reini noso ipusuku, areimo noo sani iararuma Au oi. Sani ia isa iararuma Au, areimo iararuma Ia wain ihitiku rei oi tea! Pusu Anahatana mo, ia wain ia mainae mo, ia wain irati ruai na ianori runa mansia.”
49 Yohanis iasau osi Yesus iahata, “Upu, ami anoo ia isa inei sakahatena ihete Ano nanam. Ami asopoi. Tea mo, ia rei mo, arihoni ita tewa.”
50 Iahata, “Pene asopoi. Tea mo, ia wain mo nisa tewa, areimo omi mo neta.”
Sio Samaria openeso oapusaa Yesus
51 Haineke umetene Anahatana nanie iapusaa Yesus na roe noiyaha. Yesus ioto hatu nanie ieui na roe kota Yerusalem. 52 Iaisosi sio umau oeu anaoneso na oseka tau naniao poe niane isa pan otoe Samaria. 53 Ne sio Samaria oatinu ata nanie ieu roe Yerusalem, oyo openeso oapusaai.
54 Taa ne mampusua ua, Yakobis runa Yohanis, onoo ata sio Samaria openeso oapusaaso, oyo uaso oahata, “Upu, anina na ami ainisi arihoni Anahatana na irati usa na rehunuso?”
55 Ne Yesus iuni iakapuku tanso iahata, “Pene oasau san rei!” 56 Oyo pusiso ohitio oeuso poe nia tamene.
Sio wason opusu Yesus kahurae oarihoni pusire
57 Yesus na ne mampusua wason oeu sui arena, oyo ia isa iasau osiki. Iahata, “Upu, aeu sui supan man, mka upusua.”
58 Yesus iasau osiki iahata, “Asu wesie runa manue mo, nene naniaya. Ne Au, Tumata reini Anahatana Ihitiku mo, naniaku tau uaunaka unuku tewa.”
59 Iasau osi ia tamene isa honu. Iahata, “Mai na apusuku.”
Ne ia rei iahata, “Upu, tapiku ununiku na urueku ukata amaku rotu-tu imatai na ueu uautotui, samatoro ueu upusua.”
60 Ne Yesus iahata, “Sio wason opusu Au tewa mo, Anahatana nooso sani sio matana. Reiso tapiso na oeu oautotu no sio matana rei. Ne ano mo, eua na asima na sapani na Anahatana nanie irime ne mansiau.”
61 Ia tamene isa honu iahata, “Upu, au nanie una ano me mampusue. Ne tapiku ununiku poe we numa na usima osiso we numa hutae, samatoro mai upusua.”
62 Ne Yesus iahata, “Sani ia isa ieti tuamane, pene inoo hae muie tau tuamane wan ietiki rei nea. Mka ieti katopue tewa. Ne pakarian iake tewa. Kahurae inoo hae uae. Areimo sani ia wain nanie ianori tau Anahatana irime ne mansiau. Pene anoi repeka runa ne mansiau na sae waron iarihonre nea. Mka ianori iake tewa.”