PAULUS NE SURATE MATAANOE OSI TIMOTIUS
Anamana Mautunue
Timotius mo, ia honue asi. Waini iparisaa tau Yesus. Waini iruei pani kota Epesus ianori runa Anahatana. Ia sahoro ne neta tau Paulus. Ianori tau Paulus ne pakarian. Timotius amai, ia Yunani. Inai sahoro ia Yahudi. Tau surate wani mataanoe osi Timotius, Paulus isima runa maunauna tonu.
Mataanoe iainai na pene iatinu tau maunauna waroni rasana pani sio wasoni oparisaa pani Epesus. Maunauna waroni rasana rei mo, sio onehu sio Yahudiu no maunauna runa sio wason sio Yahudiu tewa no maunauna. Oatuhete ata tuniai reini pusiki mo, kahatene. Reiso oasau ata Anahatana iapuheuta mo, kahurae oanei tau anamana mauhunta umau. Kahurae opusu maunauna sani pene oausaha, pene oai muaina waron monna.
Maunaune isa honu, areimo sapani na Timotius sio osaka sio wasoni oparisaa. Sapani na oainaa runa Anahatana. Isima runa sio onata osi sio wasoni oparisaa kahurae no hali sapani.
Maunaune tau muie, areimo Paulus iaunau Timotius sapani na ia ianori tau Yesus ia-ia. Iaunaui sapani na isaka sio tikana wasoni oparisaa pani Epesus rei.
1
Tapeae
Osi anaku Timotius.
Au, Paulus, ukanu surate rei. Au Yesus ne maisosie wani Kristus Yesus runa Anahatana oaisosiku. Anahatana iapuheuta na pene iapasanata. Kristus Yesus wain ita iparisaai. Ukanu surate rei osia, Timotius, ano sani anaku susu tau ano aparisaa. Uainisi tau Amari Anahatana runa Upuri Kristus Yesus, “Ama. Upuku Yesus. Masike Timotius ipalalosa iae, orui iake mainae osiki sirinia. Anomo runai. Ounai ikarihuru iamahai.”
Ainati runa sio matuhete makarotana
Au we maue na ano aruea pan kota Epesus sirinia sani uasau osia nea. Ueu pan otoe Makedonia, uaisosia arue pan Epesus nea. Arue pan Epesus na aunau sio umau wason oatuheteso tau maunauna waron titue tewa. Aisosiso na pene oatuhete san rei nea. Aisosiso na pene anoo ranoa rapusu mamrunia waron titue tewa. Pene anoo ranoa rapusu noa upu nanao waron roha-rohaya tewa. Arai pusire hasae raunaso tau otuntana runa umau man. Sio ouna Anahatana ne maue ereeu tewa. Ne maue wani sio oaneiki pusu oparisaai. Aisosiso sani au mato uasau rei na sio anoo runa tumata. Anoo runa tumata pusu anoo manisata. Anoo runa tumatau pusu hasae ouna sae waron oanei ata manisata. Anoo runa tumata pusu oparisaa manisate maunau titue. Sio umau ouna san rei tewa nea. Reiso oanamana ramnahu huie man. Tau sae, nanie ouna sio matuhete Musa ne maunauna. Aikee sio ruao oanei Musa ne maunauna rai tewa. Masike ouna ruao sani oaneire iae, oaneire tewa. Oanamana inamatane.
Ita ianei ata Musa ne maunauna waron iaka. Hete sae, sio ounare pannuhu. Kahurae anori rapeka ata Anahatana irui maunauna rai osi Musa na iaunau sio kahatena tanure. Iruire osi sio manisata tewa. Iruire osi sio wason openeso opusu maunauna. Iruire osi sio wason oatinu tanui tewa, osi sio wason ouna sae wani ia ne suka tewa. Iruire osi sio wason opalalosa wason anoo manisata tewa. Iruire osi sio wason opusu akama tewa runa sio wason ohunu noa inau, noa amau. Iruire osi sio mamhunua. 10 Iruire osi sio maneaya pina hanaie. Iruire osi sio hanaia osoulaha runa sio hanaia, sio pinau osoulaha runa sio pinau. Iruire osi sio wason okimanaka mansia. Iruire osi sio makarotana runa sio wason oasau ata mka ouna sae isa, oyo ounai tewa. Iruire osi sio wason ouna sae man maunau titueu waron ranetere. 11 Uaunauso tau Sou Iake wani Anahatana iparisaai osi au na uaunauso tanui, uaunauso tau maunau titueu rai oi. Areimo Sou Iake rerihoni Anahatana wani ne rinane wani ita-itane eresita. Anahatana wain kahurae ita iainaa runai.
Anahatana irui iake osi Paulus
12 Au uasau osi Upuri Kristus Yesus, “Upuku, Yesus. Ano mo, ano iake. Arui kawasa osiku na uanori runaya. Ano ahata bisa aparisaaku reiso ahitiku na unana tanei osia. Ano mo, ano iake tunne nai osa.”
13 Naone urati sohi Kristus Yesus. Au una ne mansiau sinsaraso. Umakaniai. Ne masike una san rei iae, Anahatana anoi runaku. Tau sae, uanei tewa wani una sae. Uparisaa tau Kristus tewasi. 14 Upuri irui iake mainae osiku na uparisaa tau Kristus Yesus nea. Irui iake mainae osiku na anoku runai.
15 Anamanae reini titue-tue reiso ita bisa iparisaa ia-ia, “Kristus Yesus ihokai mai tuniai reini na iapuheu sio wason opalalosa.” Au we rosau panesi ranesi sio pusiso. 16 Ne Kristus Yesus anoi runaku. Au wani upalalosa mainae erenesi sio pusiso. Ne isapare tau au sahoro upalalosa mainae, areimo siaie osi sio pusiso wason mka oparisaa tau ia, oyo oamahaiso rotu-tu ria supan. Iatuheteso sapani na isapare tanso. Iarihoni isapare tanso tewa. Iatuheteso pusu isapare tanuku.
17 Uainisi osi Anahatana san rei, “Ama. Uamuiraya runa uainaa runaya rotu-tu ria supan. Ano wani Aia osi sio naene tau naene napisi tau napisi. Ano wani bisa amataya tewa. Ami bisa anooa tewa. Hasae taa ano sahoro ano Anahatana titue. Titue.”
18 Anaku, Timotius. Sani ia kapitane iaisosi ne soratatua, au oi uaisosia. Uaisosia pusu sae waron sio onata oasau osia naone. Oahusiea osima runa sapani na mka pan muie oanori runa Anahatana. Uaisosia na sani ia soratatue iahita runa ne nisau, ano oi anesi sio matuhete makarotana. 19 Anesiso aparisaa ia-ia tau maunau titue runa hasae auna sae waron anei ata manisata. Sio umau openeso ouna san rei reiso oparisaa tau maunau titue tewa nea. 20 Himeneus runa Aleksander wason sio ua san rei. Reiso sio ruao. Utapiso na ia aia sakahatene, ne kawasa tanso nea na oanei ata kahurae oarihoni orati sohi Anahatana.