APOSTERO TA ARI
1
Oio Theophilus, ahari kiti kaitana amo Bada Iesu ta vasiri te ate poekari te kaitana. Eto Iesu na amita ambotani siriketo umbuto God ta Ahihi Otohu ta sovera na ate poekari ke nei nei iketo God ta degi ta bitito pahaja amita ke kiti kaitana. Eto Bada Iesu i atahu ta teo ambuna ehako vasiri te hoena iji tapa 40 amita jo ta iji nei nei Iesu na amita apostel ga arumbeto hihi tirina. Eto enana Iesu kito amita ke ingito ke einge ea, “Ke be, God ta Meni Bada Iesu vasiri te hoetija” ainge ea. Eto Iesu na enana ta degi God na embomeni naingeto amita toho umbuto enana ta King asuja amita ke avo ate poekena.
Eto iji vahai, amina ke einge ena, “Ungo Jerusalem jo ta eto mane pambasova rate nau Mama ta hande noma kajena avo simba evujo. Na matu ke ijiena amita be amo John na umo na bapataito uija rate iji isapa eto God na amita hande ikau ungo Ahihi Otohu na bapataito aisuja.” ke ainge Iesu na ena.
Iesu na Utu i ta bitina
Eto iji nei enana vahaita pahue enana Iesu ta degi ke einge eto ingia, “Bada, inena oroho Roman embopo ta simba ari taeketo nango eonga independance ikaote?” ainge eo Iesu na ke mine einge ena, “Nau Mama na iji ikarira te ungo mane kiova, rate Ahihi Otohu ungo ta hamo ta puvurou ungo sovera peni vahai umbuto nau amburari te ehako vasiri te erari amita ke sovera eto Jerusalem jo ta eto Judea ta, eto Samaria ta, eto enda tapa ta eto ke hande asova.” Eto ke ainge enu irae unu Bada Iesu na bitito Utu ta pahunu amita ambotani arerembeto koguo oje na ahurekena. 10 Eto enana kogue Bada Iesu ehako kesi ue mitio embo heriso asukari parara te enana ta jo ta irerembeto puvuto 11 ke einge ea “Galilee embopo ungo do ue arerembeto utu kogue miteve? Iesu na Mamo ta degi pambija ehako ainge nombo ambota puvuresuja.”
Judas ta hondate naingeto umbua
12 Eto tiri Olives amo Jerusalem engitita erevi ea. Eto enana tiri ta eto 13-14 Jerusalem utu na puvuto irari bande jo i ta bitito vahaita pari ea, embo ta javo amo Peter, te John te James te Andrew te Philip te Thomas te Bartholemew te Matthew te James, amo embo Alphaeus ta meni te, Simon amo Roman embopo titi jigari uje ae ena, eto embo nei Judas amo embo James ta meni te Iesu ta namei kamei te pamone nei nei, eto pamone vahai amo Iesu ta e ra. 15 Eto iji tapa pari ere uaetera amita jo ta iji vahai embomeni tapa 120 pari ue mitio 16 (v 16,20) Peter na ereto ke einge ena, “Nau namei kamei iji matu be matu Ahihi Otohu na King David ta degi ke enu kajena amo Judas na Bada Iesu umbuto kitoho embopo ta ingeni ta iketo amita pure toasuja avo eto tona, amita ke amo King David na Psalms ta kajari einge mitia amo ‘Irari da amita embo na mane torasora rate amo teho iresuja,’ eto ke nei amo, ‘Amita pure embo nei na asa umbuto pure asuja’ ainge King David na kajena. 17 Eto Judas amo Iesu na siriketo umbuna avoembo dago apostel vahaira. 18 Eto isoro embopo na Judas ta koro ikeo umbuto pambuto enda umbuna eto amita jo ta pambuto tiambueto beto oti kaeto perara enu se arahata ijejembeto puvuna, 19 avo eto amita duru embo tapa na sau sau ingito enda javo sasaga enda ikitara. 20 (-) 21 Avoembo oroho ungotena Judas ta asa ta embo nei siriketo umbasora eto amina Iesu ta irari amita ke be avo ungotenamote vahaita eto hande asuja. 22 Embo amo Bada Iesu ta bapataito ari iji te eto pambuto amita Utu ta bitari iji te dago ga vahaita uija avo orereto umbasora.” Ainge enu 23 embo tapa na embo heriso ate kitira ea, embo heriso amita javo Joseph Justus te Matthias te ra. Joseph Justus ta javo nei amo Barsabbas ra. 24 Eto ate kitira eo, enana embo javotoho sirikasi uje eto God na hondate aja pari einge ea, “Bada, embo Judas na amita ari sapura ta hajire umbuto toho ta da ta pambija, 25 eto inena embo tapa ta jo kiarira avoeto no uje ejo ingore, no pure embo be siriketo umbare” ainge pari eo 26 ituha tuho te koso te jigio Mathias inono ena avo eto amina itiketo ambotani 11 ga pure ena.