12
Ahihi Otohu na sovera ari hande ikeuja
Eto nau namei kamei, eto hande neite neite Ahihi Otohu na ikeuja amita ke be avo ungo na be kiova uje ere ona. Eto ungo God kiae irari iji te amo ungona god sokova ingeni na ove ari avo ke be ijie amita ambota ere pahuaeteva Avoeto ungo kogova amo embo amuna Iesu ta javo urumbasuja amo God ta Ahihi ta ke ingae embora eto embo na, “Iesu amo Bada God,” ke teho mane aisuja te God ta Ahihi Otohu na ijirou ingihe aisuja. Eto God ta Ahihi Otohu amo vahai amina sovera ari neite neite hande ikerekeuja Eto Bada ta ke agi ue pure neite neite eora te Bada amo vahai rate God vahai amina embomeni ta jo ta pure uoi hajire eonga eonga kiora. Eto Ahihi Otohu na embo vahai vahai amita jota pure euja amo embo vahai vahai avoembo ae rate embo tapa avoembo euja Amita ari amo erevira, Ahihi Otohu na embo vahai ta sovera ari ikeoi umbuto God ta ke harikeoi kiora eto embo nei amita degi sovera ari ikeoi embomeni ate poekeuja eto embo nei amita sovera ari ikeoi God tumota euja eto embo nei ta sovera ari ikeoi umbuto embo kondeuja 10 eto embo nei ta sovera ari ikeoi umbuto ari tikambari neite neite uoi embomeni na kogue kore eora eto nei amo onde kateuja eto nei amina sovera ari ikeoi umbuto ahihi berete sokova re amo harikeoi embomeni na kiora eto embo nei amo enda nei embomeni ta ke na ke hande eoi ingiora eto embo nei na enda nei embomeni ta ke ingito jandireketo hande eoi ingiora. 11 Eto sovera ari tapa erena erevi amo Ahihi Otohu vahai amina siriketo embo vahai vahai amita degi amita uje na hande ikeuja.
Ando ta timu hatirari ke
12 Eto ungotena embo ta ando amo hatu singi neite neite amina ari rate ando amo vahaira. Eto ainge nombo ungotena embo isapamane amo Keriso ta ando vahai amo erevira. 13 Ungotena Judea rete enda nei rete ke agi ari embo rete ke ikari embo rete tapa amo Ahihi vahai amina bapataito etei Keriso ta jo ta toreto Ahihi Otohu vahai umbuto ando vahai ere ora. 14 Eto ando ta hatu singi vahai avo peni ke mane aisora amo erevira 15 Eto utu na ke einge mane euja, “Na ingeni mane avoeto na ando ta hatu singi manera,” eto ke ainge ijie ando toto eonga mane pambasuja 16 eto onde na, “Na titi mane avoeto na ando ta hatu singi manera,” ainge aisuja te eonga irari inono aera. 17 Eto no ando amo titi vahai iresuja amina naingeto asavi ingo? Eto no ando amo onde vahai iresuja avoeto naingeto donda ta mune, mune hembao? 18 Eto ando ta hatu singi amo God na enana ta degi ta ikerekena avoeto pure ungota avo euja. 19 Eto ingeni isapamane na ando aetija amo embo ta ando be mane aetija 20 te ando vahai amo hatu singi hajire neite neite amina ando vahai ari 21 Avoeto titi na ingeni ta degi, “Na inono avoeto umo toto pambu,” ke ainge mane aisuja eto siro na utu ta degi, “Na inono avoeto umo toto pambu,” ke ainge mane aisuja 22 Eto nei amo ando ta donda ivo ambupu amina ando ta pure peni be euja 23-24 Eto ando ta me kiari donda amo otohu ke ijie bo na ahurekeora eto ari ainge amina donda nei aingeko mane avoeto simba javotoho eora. Eto God na ando ta hatu singi vahaita siriketo iketo hatu singi nei nei pepeni mane avo simba javotoho ara ena. 25 Eto ando ta hatu singi na jujune ke mane aisora te tapa inono inono ke ijie hondate mine ara ue iresora. 26 Eto donda vahai amina memenga kesuja amo hatu singi tapa amiga memenga kesora eto donda vahai avo osa ue peni ke ijiroro amo donda nei nei amina kito osa aisora. 27 Eto ungo amo Keriso ta ando eto ungo embo vahai vahai amo ando ta hatu singi neite neite aingeko 28 amina ekalesia ta pure neite neite ere ovova. Kiti amo God na apostero siriketo umbuna eto amita engitita amo peroveta ikena eto amita engitita amo ate poekari embopo umbuna eto nei amo ari tikambari ta ari neite neite aisora amita pure ikena eto nei amo embo kondara pure ikena eto nei amo embo hondate ari ta pure ikena eto nei amo embo titi jigora pure ikena eto nei amita degi ke neite neite amita kiari ikena. 29 Avoeto embo tapa amo apostero mane, peroveta mane, eto ate poekari embopo manera. Eto enana tapa na ari tikambari rete o kore ari ta ari neite neite mane eora 30 Ambure embo mane kondeora enda nei ta ke na ke mane eora eto ke mane jandirekeora.
Osa ari ta ke
31 Rate Ahihi Otohu ta sovera ari dombo be avo umbasi uje jo tapa na ikitie evujo. Eto ari vahai nombo be erevi ano ingivujo.