16
Ekalesia ta hande ikasora amita ke
Eto ungota koro siriketo umbuto God ta embomeni ta degi hande ikasova amita ke aisona. Eto enda Galatia ta ekalesia na do ara ijiena ainge nombo ungona evujo, amo ungo ekalesia vahai vahai na ungo koro doinge hande ikari haite avo giu ari iji hekeri ta kateketo eonga ikavo irirou na pambuto avo umbasona te iji amikote avo ungona mane sirikitirovo iresona. Eto na ungota degi pambuto ungota embopo nei uhoho amo ungona siriketo umbasova amita embo amunure avo ahari ta harikasi kaeto ikitie koro ikano umbuto da Jerusalem ta pambuto ekalesia ai ta mitera amita degi hande ikasora. Eto amo javotoho eto na pambasona kito namoga da Jerusalem ta pambasora.
Paul na do asi sirikena
Eto na enda Macedonia ta pure mane aisona te pesina ungota degi pambuto ungota degi iji isapa porere mitie umoro aisora amo aita jajemo iji anote aisona amo na ungo toto degi dainge pambasona amo ungona embere avo pambasi uje ere ona. Eto ungo kogova amo Bada na uje aisuja kito na ungota degi iji tuhaupa mane rate iji isapa porereko mitie umoro aisi uje ere ona, te na da Ephesus ta mitimakara Pentecost iji puvuresuja. Amo God na pe hiriketei ai ta pure aisona te aita amo kitoho embopo isapamane mitera te aravora, sove sove eto pure aisona.
10 Eto embo Timothy na ungota degi puvurou kito amina mane oju neite neite aisuja avo kito kogo evujo, amina na ere ona ainge dombo Bada ta pure ere ua. 11 Avoeto embomeni na amita degi tini kambari eora simba evujo. Eto amita pure au irae au ikevu tunga javotoho te tapa nau degi ta egerembai. Eto namote namei kamei nei uhoho te tapa na Timothy ei puvuroja simba ue mitera. 12 Eto ungotenau namei Apollos ungota degi namei kamei nei uhoho ga pambaja penunu ijiena te amina eha mane pambasi ke ngahia na ijija te iji nei javotoho puvurou pambasuja.
Ke tutumo
13 Eto ungo God tumota ue ate ivote heteto turieto sinderite irivujo. 14 Eto ari tapa osa ari na evujo.
15 Eto ungo ari nei ava uje ere ona amo embo Stephanas te amita teka hoka kivujo, amina enda Achaia aita kiti Iesu ambo ambo ea eto amina God ta embomeni ototohu kaiketo hondate ere ovora 16 Avoeto ungona enana te embomeni nei aingeko amite avo hondate ava uje ere ona amo enana te enana ta pure hondate ari embomeni te tapa amita ke ambo ambo ava erena. 17 Eto embo Stephanas te Fortunatas te Achaicus na aingeto ei ta puvera avoeto tunga javotoho be ere ona amo ungota hondate amo enana na ereora avoeto tunga javotoho ereona. 18 Eto na osaga kogana te enanana osaga nau etere irae etei osaga ungota te tapa irae etija avoeto embo aingeko amo osa vesa aeteva.
19 Eto ekalesia tapa enda Asia ta mitera amina ungo ere pekitora, eto embo Aquila te amita ae Prisca te ekalesia amita bande ta torukeora amite tapa na jo tapa na Bada ta javota ungo ere pekitora. 20 Eto namei kamei ei mitera amina ungo ere pekitora. Eto ungo ari otohu na mune tavo mine ara ue pekari mine ara evujo.
21 Eto na Paul nanena ungo pekitie ingeni nau na javo nau ere kaitena - PAUL. 22 Eto embo vahai na Bada osa ae aisuja kito kurumbevu pe te pambai. MARANATHA Bada puvujo! 23 Eto Bada Iesu Keriso ta hondate ari ungota degi iroi. 24 Eto ungotena Iesu Keriso ta toho avoeto na ungo osa ere ona, Amen.