4
Iesu Keriso ta Apostero
Eto embona dago apostel ke asora amo Keriso ta pure ari embopo ke asora te God ta ke matu ondikari avo simba ue hande are ikena. Eto peni be amo dago ke simba ari embopo na Bada ta ke agi ue pure asora te Ungo rete eto pehumba embopo rete amite aingeto ari nau avo kogue na ganoka aisova amo na ke be mane asona eto ari amite namote tapa ari nau avo kogue ganoka mane eona. Rate nau jo na na eonga pehumba mane eona te na pehumba embo rete pehumba embo mane re amo Bada na eonga pehumba euja. Avoeto pure embo javotoho rete sapura re avo ungo na mane evivi javivi aisova te Bada na puvuto aisuja avo simba evujo. Eto Bada na ke tapa mume ta ondikari avo harikitie embo ta hotembari jo ta avo au araha ta kesora amo iji amikote embo ta ari avo God na kito jakeka aisuja.
Eto nau namei kamei, namote Apollos te ta javota ke ereva avoembo ere kaitena te ungona “na na” ijie Bada ta ke ta hamota ungota hotembari ke ga kajue ere ova amo sapura be avoeto ungo na be kiova ke erevi ere kaitena, amo ungona embo nei peni embo nei isapa ke ereva avoeto taekitie ere kaitena te ungo amuna embo pepeni avo ke etei? Eto ungota degi ta do mitia amo ungo eonga etevete? ainge ae rate God ta ari avo eto ungota degi iketija avoeto ungo eonga, “Na, na” ijie avojo. Eto ungona kiari umbeve inono etei dago toto Utu ta toreto ‘kings’ ere ovete? Eto ungo ke be aeteva amo nangote tapa ‘kings’ aetera avo nau jo tapa na uje ere ona, te na ere kogona amo God na etei embomeni kiti pahore dago apostel avo embomeni sasari asora embopo amiga ambota ere pahora. Eto dago pahore Utu te enda te ta iriora embomeni te tapa amina dago kogue mitera. 10 Eto ungo na Keriso ta kiari tapa amo umbeve irae etei dago avo kiae embopo ke erevete? Eto ungo embo pepeni sovera umbari embopo ke ijie dago sovera umbae embopo ke erevete? 11 Eto ungo be kivujo, dago apostels na umo beuje te indari beuje te bo perarari asuketo embo ta degi memenga te osaga te umbuto hari tumbuto mitovora 12 Eto dago ingeni dagota na pure ngahia ere ora te embo na urumbitore mine avo javotoho ari embo ta degi ere ikitera amo memenga osaga ikitore jamo eto kogue mitera. 13 Eto embo na dagota javo uore sapura uoi amo osa ari ta ke avo mine eora, eto ari ainge amo eora te itikarita eto puvuto eha emo embota sirivo kandue sasapura amo dagora. 14 Eto nau osa ari meniundi, na ke erevi ere kaitena amo ungo na me kiova kajae rate kivujo 15 Keriso ta ke ate poekari embopo amo 1,000 ainge ungota degi mitera te Keriso ta duru ungota degi hande uena te ungota mamamane nei irae na vahai amo ungota mama ra. 16 Avoeto nau ate kitira avo ungo ambo ambo evujo 17 Eto ungo be kiova na osa ari meni Timothy amo Bada tumota ari meni avo ikano ungota degi pambuto na Iesu Keriso ta jo ta mitie irari nau do ainge ere ona avo pambuto au ingivujo, eto ke vahai aravo enda tapa ekalesia ta degi hande eona. 18 Eto na ungota degi pambae iji koso mitene ungo embo nei nei na embo pepeni ke ijie, “Na, na” ereva 19 te Bada na uje au kito ungota degi sausau pambuto ungo siro embopo ta ke sokova avo ingito avo ungota degi sovera miteite iraere avo be kesona 20 Eto God ta titi jigari aita amo ke pere mane rate sovera te tapa mitia, 21 Avoeto ungo eonga ungota jo sirikevujo, na ituha jigito pambuto ungota degi hana kiari ikanote mo teho osa ari te tunga jamo ari te na pambano?