7
Jimbari ta ke
Eto ungona ahari ta kaeto eto ingari ke eteva amita ke be amo erevira, eto embo na pamone jimbae iresuja amo javotoho rate enda ta tiha paiha isapamane be mitia avoeto embo vahai na pamone jimbasuja eto pamone na embo jimbasuja amo javotoho be ra. Eto ivuna amita hamo ae ta degi ikasuja eto ae na amita hamo ivu ta degi ikasuja Eto ae na amita hamo avo amita toho ke ijie mane orasuja eto ivu na hamo amita avo amita ke ijie mane orasuja te ae ta degi ikasuja Eto pari asi uje eto amo ungo heriso jo vahai eto iji isapa ajirekasora amo javotohora te Satan na ungota jo suruha kito engekasuja avoeto ungo egerembeto jo vahai evujo. Eto ke emo ungona ava ae rate ainge aetevete avoeto erena. Eto embo tapa na ari nanena eona ainge ara uje ereona te embo nei nei na amo God ta degi hande oenga ara umbuora. Eto singa te kakara te jijimbukae amite pamone dodoru amita degi ke erevi erena eto na aingeko jimbae iresora amo tehora Eto jimbari ta uje peni vahai eto kito jimbasora amo tehora eto ke amita be amo jimbari ta hotembari amo jo ta kuru kuru eto avuei avo eto mane toasora te jimbasora. 10 Eto jimbuto mitera amita ke asona amo ke nau mane rate Bada ta ke avo asona ingivujo. Eto pamone na ivu mane toasuja 11 te toasuja amo embo eha mane jimbasuja te javotoho be amo ehako egerembeto ivu ga jo vahai eto peka umbuto iresuja. Eto nei amo ivu na ae mane toau pambasuja.
12 Eto ke nei amo Bada ta ke mane rate ke nau avo asona ingivujo. Eto ungota namei ekalesia embo vahai amita ae amo God tumota ae rate ivuga iresi uje aisuja amo ivuna mane toau pambasuja. 13 Eto ainge nombo ekalesia pamone vahai amita ivu amo God tumota ae rate aega iresi uje aisuja amo aena mane toau pambasuja 14 te ae na God tumota ere ua avoeto God na ae te ivu te tapa otohu ke aisuja eto ivuna God tumota ere ua avoeto ae amo God tumota ae rate God na ivu pere mane rate ivu te ae te tapa otohu ere ua. Eto ari ainge ae amo ungota meniundi amo tongopa te mane irae aetera, te enana te tapa otohu ra. 15 Eto embo pamone God kiae amina ivu rete ae na God tumota eora avoeto toto pambasi uje aisuja amo God ta ke pepeni amina enana pundurae avoeto toto pambasora amita be amo embomeni na jo ta osa ue peka ta irora God na jage eto umbuna. 16 Eto ivuna ae orekaute, ae na ivu orekaute avo sausau mane toasova te God ta uje avo be kivujo.
Ungota irari ta hajire
17 Eto Bada na ungota irari ta hajire avo hande eto umbuto irova ikena avo umbuto ambo ambo ue irivujo, eto ke erena emo ekalesia tapa ta degi hande eona 18 Eto God na jage eto umbuna iji te embomeni hamo kakamba ari embomeni amina mane ondikasora te teho iresora eto embo hamo kakamba ae hamo amo mane hamo kakamba aisora 19 amita be amo hamo kakamba ari amo tehorate God ta ke pepeni agi aisora avo peni bera 20 Eto ungo God na jage eto umbuna iji te amo ungota ari aita irivujo.
21 Eto umo embo nei ta pure embo kito mane osaga umbasoa te no titi jigari na aravora au ingito araha ta pambujo 22 Eto embo ta pure ari embo amo Bada na jage au puvurosuja amo Bada ta titi ta pundurari embo mane aisuja, eto embo nei ta titi jigari embo amo embo ta titi ta embo dombo rate Bada na jage au puvuto Bada ta pure ari embo aisuja 23 Eto ungo tapa amo Bada na ombuto umbuna avoeto ungo embo nei ta toho ke avojo. 24 Eto nau namei kamei, ungotena God na jage eto umbari iji te amo ari amo do aingere aita iresora.
Singa te kakara te ta ke
25 Eto kakara na do asora amo Bada na na ae ingae rate Bada ta jo ari na na hondate euja avo nau hotembari avo ano ingesova. 26 Eto iji ungotenau te emo iji ngahia be puvija avoeto ungo jimbae iresova amo tehora 27 te umo matu jimbari kito amo mane toasoa eto jimbae amo mane jimbasi jombure asoa. 28 Rate ungo kivujo, ungo singa rete kakara rete ungo jimbasova amita sapura do irae rate jimbuto mitie osaga neite neite kesova avoeto erena.
29 Eto nau namei kamei, na ke erena amo osaga kiari iji ngahia be puvuto ere hua avoeto ungo akate rate sove sove eto irivujo. 30 Eto ungo si ereva avo toto osaga ambu sira eto irivujo. Eto ungo tunga javotoho te miteva avo tunga osaga iji avo hotembitie irivujo. Eto ungo donda ombuto umbari embopo avo donda ambu embo jindeto irivujo. 31 Eto ungo enda embomeni ga pure ereova avo enana ta ari avo kito ando avojo. Eto ke erena amo enda ta ari irae ere ua avoeto erena. 32 Eto ungo hotembari neite neite hotembeova uje ae ere ona. Eto embo akate ae amo Bada ta uje avo pere ere ua 33 te embo ae te amo enda ta ari ae ta uje te Bada ta uje te avo ere ua. 34 Amo hotembari heriso avo pere ere ua. Eto kakara amo hamo te ahihi te tapa na Bada ta pure avo pere ere ua te pamone ivu te amo enda ta ari naingeto au ivu tunga javotoho aisuja avo pere euja. 35 Eto ke erena emo ungota degi bouka ikasi ue ke ae rate ari javotoho puvuroja erena, amo ari neite neite na ungo mane peika tika euja Bada ta uje pere avo ue ihari kambari irova erena.
36 Eto ke nei amo singa ta kerari kakara iji koso mitima hamo te bisi te amita uje amo jimbari uje aisuja amo jimbasuja amo ari sapura iraera 37 te singa amita hamo ta ujeje toari inono kito amo hotembeto toto mane jimbasuja te teho iresuja ari ainge amo javotoho be ere ua. 38 Avoeto ke erena emo jimbasuja amo javotoho eto jimbae teho iresuja amo javotoho bera.
39 Eto ivu vasirite irirou amita ae amo ke peni na pundurari avoeto ivu mane toasuja te ivu amburou embo eha jimbasi uje aisuja amo tehorate embo God kiae embo amiga mane jimbasuja te embo God tumota ari embo amiga jimbasuja 40 te hotembari nau amo God ta Ahihi Otohu na eoi ingiona amo pamone amina jimbae teho doru eto iresuja amo tunga javotoho te iresuja.