10
Paul ta osaga
Eto na Paul ke nau avo ungota degita ere kaitona kivujo. Eto embo na ke eora amo na ungote mitie na ke embo mane rate na ungote irae amo ke ngahia na eto ke peni be eona ke ainge eora te na Keriso ta jo ari eto tunga humbari na ungota degi penunu erena amo erevira. Eto ungota embo nei uhoho amina ari nau eto ke nau amo teho enda embota ari te ke te ra ke ainge eora avoeto na ungota degi pambuto ke ngahia be amina ke sapura avo taekasona avoeto ungo simba evujo Eto ke be amo ungotena enda ta mitie ari sasapura ta degi isoro ere orate amo enda ta isoro mane. Eto enda ta ki emi amina isoro ae rate Utu ta ki emi sovera te amina Satan ta titi jigari ta degi isoro ereora amo erevira Eto ke, eto ari deina au God ta kiari au sapura aisuja amita degi isoro eto embo ta hotembari tapa togeto umbuto eore Keriso ta ke agi eora Eto ungo jo hapereketo nangota ke agi aisova kito ungota peive ari do mitia avo kito hana kiari ikaro kogurovo irae aisuja.
Eto ke erena emo asavi avo mane ingesova te ke ta susu be avo ingihe be kivujo. Eto embo amuna dago Keriso ta tohora ke ainge aisora embo amina dagote tapa ainge nombo Keriso ta toho ke ara erena. Eto dagona ungo taro beava Bada na ikae rate ungo jigoro ereva Bada na ikena eto na pure avo ana Bada na ikena avoeto na ke ijie me mane kesona te pure avo aisona Eto na ahari ta ke ngahia be na ere kaitena amo ungona kito joru ava kajae rate 10 embo nei nei na ke einge erera, “Paul na ahari ta ke ngahia na eriate ei ta iraetija amo ke ngahia eria aingeko amo mane aetija te eita puvuto gamo ke ijirou ungote mane ingesora,” ke ainge eora te 11 Ke ainge ari embo amina ke erevi hotembeto kioja erena. Eto ahari ta kajeone kiova ainge nombo pambuto ungota titi ta heteto ke ngahia be na ano ingesova.
12 Eto embo nei nei na ungo eonga, “Na, na” ijiroro ungona tumota ava eora avo dagona enana te dagote ari vahaira ke ainge avo mane aro ingosova te enana na God ta ari avo kogue ae rate enana ta ari avo ungo eonga teka ereora avoeto ari ainge amo sarika ue ere ora. 13 Eto dagona ari aingeko avo mane aisorate God na pure matu ikari avo kogue ke aisora. Eto God ta pure ikena amo ungota degi eora vahai avora. 14 Eto dagona Keriso ta duru ungota degi ikeo umbava avoeto dago ungo simba ere ora te dagota titi jigari ta tane amo nembeto pambaera. 15 Eto embo nei na God ta pure euja avo kogue nangona ari ke mane eora, te dagota uje amo ungona God tumota ari avo papajitirou dagona kito pure neite neite ungota degi ururoro pajito 16 inono au nangona ungota enda tane ovitihota embo nei nei mitera amita degi God ta ke hande aisora, eto enda nei donda be matu urari aita nangona mane urasora te enda eha donda be urae aita pambuto be urasora. 17 Eto God ta ke ta einge kajari mitia, “Embo na ‘Na, na’ mane aisuja te Bada avoembo, ‘Na, na’ aisuja.” 18 ke amita be amo embona umo eonga, “Na, na” ijirou Bada na kito ke be ke mane aisuja te Bada na umo eonga kito ke be aisuja.