12
Paul ta joremba ke ena
Eto nanena, “Na, na” ijie ungota degi ke ehako anote? Eto amita heta javotoho mane puvuresuja avo kogona te Bada ta ke nau degita harikitoi etureta kiarako uena avo ungota degi ano ingivujo. Eto Keriso ta embo vahai nanena kiari amo jua 14 irae etija amita itikari ta embo vahai amo God na umbuto Utu i be ta pambuna amo hamote bisi te na pambunute hamo bisi ambuna pambunu amo na kiaera te God na vahai kina. Te embo vahai amo andote rete ando ambu re amo God na vahai kina embo amina Utu i God ta irari degi aita pambuto ke jajavotoho avo ingina te God na taekari avoeto embo na ke avo mane harikasuja Eto na embo amita javota nane ke aisona te “na na” eonga amo ivo irae ke avo aisona. Eto na ke nau be avo umbuto, “na, na” aetena amo ke be avoeto na me mane kiaetena te na embo peni rete isapa re avo embo ta hotembari na aerate nau ke te arite avo embona kogue na embo peni rete embo isapa re avo ara uje ere ona avoeto nanena, “na, na” mane aisona.
Eto na degi javotoho aita pambuto ari jajavotoho neite neite kena avoeto na embo peni ke ijie one God na nau degita ambure vahai iketei Satan ta pure embo na arako kaikari ereona avoeto na embo peni ke mane eona Avoeto na ambure kaikari eona avoeto iji 3 ainge Bada na umbau irae aja pari uenate Bada na ke mine einge ijija, “Eto na no ambure avo mane umbano irae aisuja te iji vahai vahai na umo hondate aisona amo inonora te umo ivo ambu embo ururo ivo nau avo no degita ikano peni vahai aisuja,” ke ainge ijija avoeto Keriso ta ivo avo nau degi ta iroja ivo nau irae avoeto tunga javotoho ue, “na, na” aisona. 10 Eto ke avoeto nau ivo ambuari embo ta isembari, hamota tari, atumbari neite neite Keriso ta javota kiona avoeto aita amo nau degi ta sovera ari puvuja.
Paul na da Corinth embomeni avoembo osaga kina
11 Eto na siro sapura ari embo na arako ue ke erevi ere kaitena amo ujekari ungota avoembo ereona te ungona osa ue ke be aeteva amo na ke einge emo mane kajaetena te ungo be kivujo, ungota apostel sokova amo peni, na isapa arako manera. 12 Eto na apostel be amita hajire pepeni neite neite avo ungota degi one ungona iji koso be kogava 13 Eto nanena ungo avo ekalesia nei uhoho amiga inonora ainge ene ungona kogovete? Eto kogava amo na ekalesia nei uhoho amita degi koro uhanate ungo nei nei amita degi amo koro umbae amina etei inono ae ari ke erevete? Avoeto ari nau kito hotembeto tovujo. 14 Eto na ungota degi iji heriso matu pahana te eha emo ehako pambuto ungota degi umoro ue ungona ari ngahia nei do ava ke mane aisona. Eto na ungota degi pambuto umbasi uje ereona amo ungota koro mane rate ungota osa ari. Eto erena amo meni isasaraho na enanata e mamo mane unduorate emamo na meniundi simba ue unduora. 15 Avoeto na ungota degi ta pambuto ungo hondate ururono nau koro te ando te amo jigama ano irae aetija. Eto na ungo osa peni vahai ereona avoeto ungona na mine osa isapa be aeteva.
16 Eto na ungota degi pambuto mitio na unditava aita osaga nei do tambae rate embo nei na eore ingiona amo nanena ungota degi pambuto ke gamo poekari ke na ene ingihava 17 Amo ke hande ari embomeni ungota degi iketene pahara amina ungo ke gamo na poekae 18 Eto na Titus pambaja ijie ungotenau namei vahai amiga iketene pahaja avoeto Titus na ungota degi ke gamo na poekae rate ungona kogova amo Titus te namote amo ari vahai ahihi vahai amina eora.
19 Eto nangona ke ere kaitera avo ungona dago embo jajavotoho ke ava kajari ke ijie ere hotembitevete? Eto nau namei kamei, ke amo ainge ae rate God ta titi eto Iesu ta javota ungo avoembo ke emore ere kaitora. 20 Eto na ari vahai erevi joru ere ovona amo na aita pambuto ungota irari nei avo kogurono ungona na kogue amo ngahia embo ke aisova avo na oju ere ona. Eto nei amo jujunete, embo nei ta donda uje ari te tumote, embo katekarite, javo ari sapura arite, ke sokova hande arite biso orongate, vasiri siosao arite, tapa avo aita tambanote avo na oju ere ona. 21 Eto na ungota degi pambasona amo ungo nei nei na tiha paiha te oine sasapura te hamo ta ujeje sasapura neite neite amo matu ere ovova avo toae avo na God ta titi ta me kesona avo joru ere ona.