3
God ta ke eha ta agi ari embopora
Eto ke ere kaetera emo ungona dago ke be ava kajari ke ijie ere hotembitevete? Eto enana ke sokova ijie ate poekari embomeni na eora ainge nangona popoja na kajeora ainge mane kajasora amita be amo embomeni na ahari mane etekasora te ungota vasiri kogue dago Keriso ta pure ari embo be avo ke be aisora. Eto ahari be amo Keriso na ungota hotembari jo ta kajena amo ungona dagota ke avo be ijie uhava te ke amo ongo na kajae rate God ta Ahihi vasiri te na kajarira. Eto ke amo God ta ke 10 atara hamota kajena aingeko mane rate ungota hotembari jo vasiri te aita kajarira.
Eto dago ke erevi erera amo jo ta segigi ae rate Keriso avoembo God ta titi ta ke be na erera eto pure emo nango eonga ari ke mane eora te God ta degi ke te pure ta sovera ari te puvuja avoeto God na enu nango God ta noma eha ta kajari amita ke hande ari embopo ereora eto God ta noma eha kajari amo ingeni na ahari ae rate Ahihi Otohu na ke ikarira. Eto ke matu kajena aita amo embota Ahihi amburari puvuna te ke eha ikari ai ta amo Ahihi Otohu na ahihi ta vasiri ikeuja.
Eto ungo be hotembevujo. God ta ke pepeni atara hamota kaeto ikitinu Moses ta tombu usasa pajire be unu Israel embomeni na avo kiari inono ae ea te ke ikari aita embomeni na ke avo hatikea avoeto ahihi amburari tambua avoeto ke amita usasa irae ena. Rate Ahihi Otohu ta ke eha ikari aita usasa pajire be kogora amo ke kiti ikari ainge manera. Eto ke erena amo ahihi tari amburari amita ke ikari aita amo usasa isapa kogora te ahihi ta degi vasiri eha ikari amita ke eha puvija aita amo usasa pajire be ere kogora. 10 Eto usasa eha puvija amo pajire be pajire amina ke matu Moses ta degi ikari amita usasa amo matu peiketei irae etija. 11 Eto ke kiti puvuna amo usasa ga tapa puvuna te amita usasa irae ere ua te usasa eha puvija amo daroho iresuja.
12 Avoeto ungotena vasiri te daroho irari embomeni na nei do joru mane aisora 13 te Moses tiri i ta eto vovue amo Israel embomeni na amita tombu ta usasa irae ere ua avo kiora uje ae ue tombu ahurekena. 14-15 Eto nei amo enana ta siro ngahia unu ke etekenu ingito ingae sira ere uaetera avo embo eha oroho amo enana God ta ke Moses ta degi matu ikari avo etekitiore ingae ere ovora te Keriso na enana ta siro hirikari inonora 16 amita be amo enana ta siro ngahia mane irae aisuja te jo ahereketo Bada ke be aisora iji amite amo siro ngahia ari amo irae aisuja. 17 Eto Bada amo Ahihi avo eto Bada ta Ahihi iresuja degi ai ta amo embo ta Ahihi ari sapura na andirari avo iraera. 18 Eto ungotenau tombu amo nei deina togae eto andirae avoeto siro ngahia ungotenau degi ta irae rate ungotenau tombu ta amo Bada ta usasa mitia, avoeto Bada ta Ahihi ungotenau jo ta mitie pure ururou ungotenau degi ta usasa papajitirou Bada ta tombu vahai aisora.