2
Iesu Keriso ungotenau hondate ari embo.
Nau meniundi ungo ari sapura mane ava ke erevi ere kaitona te inena ari sapura aisoa kito embo javotoho Iesu Keriso amina God ta degi ke ijie ungotena ere orekitia. Eto Iesu Keriso avoembo ungotenau ari sasapura hotembeto touja amo ungotena ari sapura ta pene na matu ombari eto ungotenau pere mane rate enda tapa embomeni ta pene ra. Eto ungotena God kiari retemo kiaere amita eto kiari amo erevira, amo God ta ke peni avo ambo ambo asora amo God be kesora te embo na God kiari ke ijie amita ke peni ambo ambo ae asuja amo ke sokova embo eto ke be ari haite mane 5-6 rate God ta osa ari na God ta ke peni amita agi euja embo amita jo ta pajito enetasuja. Eto embo na God ta jo ta matu torari ke ijie kito Iesu na do ue mitiaetija avo pere ururou kito amo God ta embo be ke aetera.
God ta ke peni eha
Eto nau tunga umbari embomeni ungo God ta ke peni erevi ava ere kaitena amo ke eha mane itikari ta eto ungota degi ikari eto ungota degi matu hande ari aravora te ungota jo ta mume irae oi iho bujarako oi ke matu amo eha puvurarako ere ua ke peni amo “osa mine ara evujo” Keriso na ere uaetija ainge nombo ere ova avoeto ungota jo usasa ere ua. Rate embo amuna usasa ta irari ke ijie namei tumo aisuja amo mume ta mitia aravora. 10 Te embo amuna namei osa aisuja amo usasa ta mitia avoeto teto be ari mane joru aisuja 11 rate namei ta degi tumo euja embo amina mume ta mitie nainge nainge ere pahua amo be kiaera, mume avoeto kiari inono ae ra. 12 Nau meniundi ungota ari sasapura God na Iesu ta javota hotembeto tona amita degi ere kaitena 13 eto ungo embo okokose daroho irari embo amo ungo kiari avoeto ungota degi ere kaitena, eto ungo embo ehaha ungo na Ari Sapura embo Satan, sovera eto nembari avoeto ungota degi ere kaitena. 14 Eto meni memeni ungo God Mamo matu kiari avoeto ungota degi ere kaitena. Eto ungo embo okokose ungota degi kaetena amo ungona itikari ta eto irari embo kiarira avoeto kaetena. Eto ungo embo ehaha sovera eto mitiouve God ta ke ungota jo ta mitouva amina Ari Sapura embo nembeto ere ova avoeto ungota degi kaetena. 15 Ungo enda te eto enda ta donda tapa amite avo osa avojo. Eto embo na enda ta donda osa asuja amo God Mamo ta osa ari, embo amita jo ta mane torasuja. 16 Amita be amo enda ta ari sasapura tapa bisi ta hamota ujeje sasapura amite eto donda neite neite umbari amite eto embo ta titi ta embo peni asi hotembari amite tapa eingeko amo God Mamo ta degi puvurae rate enda ta vasiri na puvuja. 17 Eto enda eto enda ta ujeje tapa amo irae asi ere puvutuhua te God ta ke agi ari embomeni amina daroho iresora.
Keriso ta kitoho
18 Nau meniundi ungotena iji tutumo auvetija amo iji tutumo auvitiro Keriso ta kitoho puvuroja ke eore ingiora amo kitoho nei nei amo matu puvuto mitera avoeto iji tutumo matu auvetija. 19 Eto Keriso ta kitoho amo ungotena vahai mane rate ungotenau ekalesia ta jo ta eto puvuto pambera. Eto ungotenau toho kito mane pambaetera te ungotenau toho mane avo embo na kiora toto pambera. 20 Rate Keriso na ungota jo ta Ahihi Otohu overekena avoeto ungo ke be kiarira. 21 Eto ungo ke be kiari eto ke be ai ta ke sokova irae amo ungo kiari avoeto ungota degi ere kaitena 22 rate embo amuna Iesu amo Keriso ungotenau orekari embo mane ke aisuja amo ke sokova eria avoeto Keriso ta kitoho ra eto Meni ke be ae ue Mamo te tapa ke be ae euja 23 eto God Meni ke be ae euja, embo amina God Mamo te tapa ke be ae euja te God Meni umbuja amo Mamo te tapa umbasuja. 24 Avoeto ungo itikari ta eto ke umbeve ungota jo ta vovaja avo simba evujo eto ke avo egikae iketo mitie ungona Mamo te Meni te ga kajueto daroho iresova. 25 Eto Keriso na pe amita na onde ena amo vasiri te daroho irora onde ena. 26 Ungo degi aemo kateto pambava ke sokova onde katari embopo avo kiova ke erevi ere kaitena 27 te Keriso na ungota jo ta Ahihi Otohu overekena avoeto ungota degi Ahihi Otohu mitia avoembo ungo embo nei amuna mane ate poekara hotembasova te Ahihi amina javotoho davore sapura davore ate poekasuja amo ke sokova irae ke be pere avoeto ke tapa asi ue Keriso ta toho eto irivujo. 28 Avoeto nau tunga umbari meniundi, Keriso ta jo ta irivujo eto mitirovo Keriso egerembeto puvurou me kogue mane ondikasova te titi vuju ta hetasova. 29 Eto Keriso ari javotoho ari embo amo ungo kiarira avoeto ari jajavotoho ari embomeni amo God ta meniundi avo be kivujo.