JAMES
1
James Otohu ta onde katari ke
Ahari erevi, na James, God ta Bada Iesu Keriso ta pure ari embo nane ere kaitena. Eto ungo Israel javo vahai tapa 12 enda tapa ta sio pambuto iriova avo ere pekitona.
Tumota ari te ke be kiari
Nau namei kamei ungo ta degi osaga nei te nei te puvuresuja avo kito tunga javotoho evujo. Ungo kogova amo ungo osaga kogue irirovo God na ungota degi tunga jamo ari ikasuja eto ungo osaga avo tiumbeto pambasi mane hotembasova rate God tumota ue tunga jamo ari ungo ta degi pajito inono au ambota ari sapura do puvuresuja ai ta mane ereto sapura aisova te ari javotoho aisova.
Eto ungo amuna ari sapura davore ari javotoho davore amita kiari umbasi uje eto kito God ta degi penunu eto umbuvujo. Eto God amo hande embo be amina tumo ae ue embo ta degi kiari aravo hande ikeuja. Rate embo amuna Bada be tumota ae ue hande avo penunu aisuja amina umbasi mane hotembasuja, tumota be ae avoeto. Embo avo i sirivo eva piri hamo ta ainge pisara na umbuto egahu egahu ue pambuja hotembari heriso ta ere pahua avoeto Bada ta degi nei do penunu aisuja avo mane ikau umbasuja.
Donda embo te donda irae embo
Avoeto Christian namei amuna donda ambu eto osaga ere kogue amo Keriso ta degi embo nombo eto tunga javotoho ere ua. 10 Eto namei nei embomeni na matu embo nombo eto haja baja embo ke ijiera rate donda irae etei embo teho ke eora embo amo Keriso ta tohora avoeto amina tunga javotoho aisuja 11 amita be amo amita haja baja avo sasaha koru ainge iji bevere na kajeoi jaise eto karaun eto beuja eto haja baja embo ainge nombo amburesuja eto amita pure nei te nei te irae aisuja.
Ari sapura ta ke gamo ingito avojo
12 Eto embo na ari sapura amita ke gamo ingiuja rate mane euja te sovera euja amina tunga javotoho aisuja amita be amo embo amina vasiri datoho God ta degi hoteto umbasuja. Eto embo tapa amuna God osa aisora amita degi God na hotari ikasi ke ena.
13 Eto embo amuna ari sapura ta ke gamo ingito asi uje aisuja amina ke einge mane aisuja, “Ke emo God na etei ingito asi ereona.” ainge mane, God na ari sapura mane aisi uje euja eto embo ari sapura ara ke gamo mane euja. 14 Rate embo vahai vahai ta ujena ujena na ari sapura kito ai pambasi uje eora. 15 Eto uje sapura amita be ikari amo ari sapura ra, eto embo ta degi ari sapura pajito inono au amburari puvuresuja. 16 Avoeto nau namei kamei ke sokova ta pambavojo. 17 Ari sapura ta ke gamo God ta degi mane puvuja rate God ta hande tapa amo javotoho pere eto God Mamo Utu ta usasa ari embo amita degi hande tapa ikeoi puvuja, eto God mane nei aisuja eto kuho sindeto usasa seiketo nango mume ta irora mane aisuja. 18 Amo amita ke be na embo amita toho ere uhua eto donda tapa God na ena amita degi ta eto ungotena nombo be ara ere ua.
Ke ingari te ke agiari
19 Eto namei kamei ke erevi ungo matu kiarira avoeto ke mane sausau aisova te ke sausau ingivujo. Eto tumo sau sau mane aisova 20 amita be amo embo javotoho aja God uje euja rate embo amita tumo na javotoho mane aisuja. 21 Eto ungota degi hotembari sasapura te ari sasapura tapa do mitia avo ejo irae au God na ke ungota jo ta urena avo sisire ae osari na pekari na unduvujo ungo oreka ai.
22 Eto God ta ke ingari pere ari irae amo sokova ra. 23 Embo amuna God ta ke ingito ae euja amo embo na amita aririvo umo ta kiuja ainge nombora, 24 embo amina amita tombu do ainge kiuja rate umo toto pambuto jeneambu euja ainge nombora 25 rate God ta ke javotoho na embo orekeuja eto embo amuna ai ta kaiketo ingiuja eto ingari pere mane rate ingito jeneambu ae euja amina iji tapa tunga javotoho aisuja. 26 Eto amuna “Na God jakeka ari embora,” ke euja rate amita ivivi tongopa te ra embo amita tumotepain ari amo sapurara. 27 Rate God Mamo na tumotepain ari kito javotohora ke euja amo eingera. Embo na pamone dodoru te meni hojojo te ta osaga kito jo ue unduja eto enda ta ari sasapura ta mane pambuja ari ainge God na kito javotohora euja.